Posłowie stawiają ambitne cele dla czystszej i wydajniejszej energii 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

 

  • Do 2030 roku UE powinna zwiększyć efektywność energetyczną o 35%
  • Odnawialne źródła energii powinny stanowić 35% całkowitego zużycia.
  • Posłowie głosują za zakazem stosowania oleju palmowego w biopaliwach od 2021

Posłowie są gotowi do negocjacji ważących celów z ministrami UE, aby zwiększyć efektywność energetyczną do 35% oraz udział energii odnawialnej, w konsumpcji energii w do 35%, do 2030 roku.

W głosowaniu plenarnym posłowie przyjęli propozycje komisji parlamentarnej o ustanowieniu wiążących celów na poziomie UE, poprawieniu efektywności energetycznej o 35%, minimalnym udziale energii odnawialnej, w konsumpcji, na poziomie 35% oraz o 12% udziale energii odnawialnej w transporcie, do 2030 roku.

 

Aby zrealizować cele ogólne, państwa członkowskie UE maja określić cele indywidualne , które będą monitorowane i osiągane zgodnie z przepisami zawartymi w  ustawie na temat zarządzania Unią Energetyczną.

 

35%: wiążący cel dla efektywności energetycznej

 

W sprawie efektywności energetycznej, Parlament zagłosował za przyjęciem wiążącego celu UE w wysokości co najmniej 35 % oraz orientacyjnych celów krajowych.

 

Cel ten należy rozpatrywać na podstawie prognozowanego zużycia energii w 2030 r. według modelu PRIMES (symulującego zużycie energii i system dostaw energii w UE).

 

Projekt przepisów dotyczących efektywności energetyczne został przyjęty 485 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 58 wstrzymujących się od głosu.

 

Energia odnawialna: wiążący cel na poziomie 35%

 

Głosując nad odrębnymi przepisami dotyczącymi energii odnawialnej, które przyjęli 492 głosami przy 88 i 107 głosach wstrzymujących się, posłowie stwierdzili, że udział energii odnawialnej powinien wynosić 35% zużycia energii w UE w 2030 roku. Należy również określić cele krajowe, od których państwa członkowskie mogłyby pod pewnymi warunkami odstąpić o maksymalnie 10 %.

 

Transport: bardziej zaawansowane biopaliwa, olej palmowy wycofany do 2021

 

W 2030 r. każde państwo członkowskie będzie musiało dopilnować, aby 12 % energii zużywanej w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Udział tzw. biopaliw "pierwszej generacji" (wytwarzanych z upraw żywnościowych i paszowych) powinien być ograniczony do poziomu 2017 r. lub maksymalnie do 7 % w transporcie drogowym i kolejowym. Posłowie domagają się również zakazu stosowania oleju palmowego od 2021 roku.

 

Udział zaawansowanych biopaliw (które mają mniejszy wpływ na użytkowanie gruntów niż uprawy roślin spożywczych), odnawialnych paliw transportowych o pochodzeniu nie biologicznym, odpadów z paliw kopalnych i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie musiał wynosić co najmniej 1,5% w 2021 r., wzrastając do 10 % w 2030 r.

 

Ładowanie baterii na stacjach

 

Do 2022 r. 90 % stacji paliw wzdłuż dróg sieci transeuropejskich powinno być wyposażonych w punkty doładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy, uważają posłowie.

 

Biomasa

 

Posłowie chcą, aby systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii z biomasy zostały opracowane w taki sposób, aby uniknąć zachęcania do niezrównoważonego wykorzystywania biomasy do produkcji energii, w przypadku możliwości lepszego jej wykorzystania przemysłowego lub materiałowego, ponieważ dwutlenek węgla wychwycony wcześniej przez drzewa zostałby uwolniony, gdyby spalano je do celów grzewczych. W odniesieniu do wytwarzania energii należy zatem priorytetowo traktować spalanie odpadów i pozostałości drewnianych.

Energia wytwarzana przez konsumentów i społeczności energetyczne

 

Parlament chce, aby konsumenci produkujący energię elektryczną w swoich lokalach mieli prawo do jej zużycia i instalowania systemów jej magazynowania bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat i podatków.

 

W ramach mandatu negocjacyjnego posłowie zwracają się do państw członkowskich o dokonanie oceny istniejących barier w zużyciu energii wytwarzanej przez konsumenta, we własnym lokalu, promowanie takiego zużycia energii oraz zagwarantowanie, że konsumenci, a szczególnie gospodarstwa domowe, będą mogli przyłączyć się do społeczności korzystających z energii odnawialnej, nie podlegając nieuzasadnionym warunkom i procedurom.

 

Plany narodowe i rola Komisji Europejskiej

 

Aby wypełnić cele Unii Energetycznej, do 1 stycznia 2019 roku, a następnie co dziesięć lat, każde państwo członkowskie będzie musiało przedstawić Komisji Europejskiej zintegrowany plan narodowy dotyczący energii i klimatu. Pierwszy taki plan ma dotyczyć okresu od 2021 do 2030 roku. Kolejne plany mają odnosić się do dziesięcioletnich okresów następujących natychmiast po zakończeniu planu poprzedniego.

 

Komisja oceniając zintegrowane plany krajowe w zakresie energii i klimatu mogłaby przedstawić zalecenia lub podjąć środki zaradcze, jeśli uzna, że nie poczyniono wystarczających postępów lub podjęto by niewystarczające działania.

 

Rezolucja w sprawie zarządzania unią energetyczną została przyjęta 466 głosami do 139 głosów, przy 38 wstrzymujących się.

 

 

Kolejne kroki

 

W przypadku przyjęcia mandatu negocjacyjnego przez Parlament, rozmowy z Radą można natychmiast rozpocząć, ponieważ państwa członkowskie ustaliły już własną pozycję negocjacyjną na temat efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii (26 czerwca) i w sprawie zarządzania Unią Energetyczną (18 grudnia).