Gospodarka o obiegu zamkniętym: więcej recyklingu i ograniczanie wysypisk 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Wysypiska są najgorszą formą składowania odpadów, zarówno pod względem środowiskowym, jak i gospodarczym © AP Images/European Union-EP  
  • Cele dla recyklingu odpadów komunalnych: 44% dziś, 55% do 2025, 65% do 2035 
  • Udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych: 10%, do 2035 roku  
  • • Tekstylia oraz niebezpieczne odpady: zbierane odrębnie 

Parlament popiera ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat utylizowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętych w środę.

Ulepszenia w zarządzaniu odpadami, mogą przynieść korzyści dla środowiska, klimatu oraz ludzkiego zdrowia, ale nie tylko. Cztery propozycje ustawodawcze, wskazują na zmiany w polityce UE, prowadzące w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. systemu, w którym wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w gospodarce najdłużej, jak to możliwe.

 

Do 2025 roku, co najmniej 55 % odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60 %, a do 2035 roku do 65 %. Do 2025 roku, 65 % materiałów opakowaniowych będzie musiało zostać poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno. Dane dotyczące Polski w procentach oraz w tonach.

 

Wysypiska

 

Projekt przepisów nakłada ograniczenia na udział wysypisk śmieci w usuwaniu odpadów komunalnych do maksymalnie 10%, do 2035 roku, w Polsce, w 2016 wynosił on 37%.

 

Do 2025 roku, tekstylia oraz niebezpieczne odpady z gospodarstw domowych będą zbierane osobno. Do 2024 śmieci ulegające biodegradacji również będą zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu, poprzez kompostowanie.

 

Zredukowanie ilości wyrzucanego jedzenia o połowę

 

Zgodnie z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30%, do 2025 roku i o 50%, do 2030 roku. Aby zapobiec marnotrawstwu żywności, państwa członkowskie powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Posłowie twierdzą, że należy również zwiększyć u konsumentów świadomość znaczenia umieszczanych na etykietach informacji o terminie przydatności do spożycia, „wykorzystać do” oraz „najlepsze przed”.

 

Kolejne kroki

 

Przyjęte przez Parlament przepisy muszą zostać formalnie przyjęte przez Rade, przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE.

 

Informacje pogłębione: czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada zmniejszenie do minimum produkcji odpadów oraz ponowne wykorzystywanie, naprawę, odnawianie oraz recykling istniejących już materiałów i produktów. Przejście do gospodarki o bardziej cyrkulacyjnym charakterze zmniejszy presję na środowisko, zwiększy bezpieczeństwo dostaw surowców, zwiększy konkurencyjność, innowacyjność i wzrost oraz przyczyni się do tworzenia miejsc pracy.