Gaz ziemny: Parlament rozszerzył przepisy UE na gazociągi spoza Unii  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Gazociągi z krajów trzecich będą podlegać przepisom UE
  • Przejrzystość prawna dla istniejącej i przyszłej infrastruktury gazowej pochodzącej spoza UE
  • Jasne procedury przypadku decyzji Komisji Europejskiej o wyjątkowym traktowaniu

Nowe przepisy dla rynku gazowego, przyjęte w czwartek, zapewniają objęcie gazociągów spoza Unii przepisami UE, jasne zasady dla operatorów oraz konkurencyjność dostaw gazu w UE.

Nowe przepisy dotyczące rynku gazu w UE, przyjęte 465 głosami, do 95, przy 68 wstrzymujących się od głosu, rozszerzają przepisy UE (włącznie z unijnym prawem dotyczącym konkurencji) obejmując gazociągi z krajów trzecich na terenie UE.


Większa konkurencyjność rynku gazowego w UE z korzyścią dla konsumentów


Zmiany przepisach przyczynią się do większej konkurencji na unijnym rynku gazu, zapewniając, że infrastruktura przesyłowa gazu i dostawy gazu muszą być własnością różnych podmiotów zgodnie z obowiązującymi zasadami konkurencji UE. Gazociągi wchodzące na terytorium Unii będą dostępne dla więcej niż jednego operatora, co również jest zgodne z unijnymi przepisami. Odbiorcy skorzystają na zwiększonej konkurencji, która powinna spowodować obniżenie cen.


Zmiany w przepisach wyjaśniają również ramy prawne dla wszelkich przyszłych projektów budowy gazociągów z krajami spoza UE, w tym z Wielką Brytanią, gdy stanie się ona krajem trzecim.


Gazociągi z krajów trzecich wyłączone spod działania przepisów na ściśle określonych warunkach


Nowe przepisy przyznają UE wyłączne kompetencje w zakresie umów dotyczących nowych gazociągów pociągniętych do UE z państw trzecich, również w zakresie wyłączenia spod działania unijnych przepisów. Komisja Europejska może upoważnić państwo członkowskie, w którym znajduje się pierwszy punkt wejścia gazociągu na teren UE, do rozpoczęcia negocjacji w sprawie dostaw gazu z krajem spoza UE, chyba że uzna to za sprzeczne z unijnym prawem lub szkodliwe dla konkurencji lub bezpieczeństwa dostaw. Przed propozycją uchylenia przepisów UE, Komisja Europejska konsultuje się z innymi zainteresowanymi państwami UE, ale ostateczna decyzja należy do niej.


W przypadku istniejących gazociągów (połączonych z gazociągami

UE przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy) państwo członkowskie może podjąć decyzję o uchyleniu przepisów w ciągu jednego roku od wejścia w życie dyrektywy, jeżeli nie jest to szkodliwe dla konkurencji.


Po głosowaniu sprawozdawca Jerzy Buzek (EPP, PL) powiedział: "Wielu zainteresowanych, nastawionych na zysk chciało, aby negocjacje te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bez tej umowy przepisy UE nie miałyby zastosowania do gazociągów z krajów spoza UE. Jednak to, co przyniosłoby korzyści niektórym uczestnikom rynku, przyniosłoby wielowymiarową stratę dla naszych obywateli i Unii Energetycznej jako całości. Od tej pory wszystkie gazociągi z krajów nienależących do UE, w tym Nord Stream 2, będą musiały przestrzegać przepisów UE: dostępu stron trzecich, rozdziału własności, niedyskryminujących taryf i przejrzystości. Przekłada się to na większe bezpieczeństwo energetyczne na naszym kontynencie. Zawsze był to główny cel Parlamentu Europejskiego i cieszę się, że go osiągnęliśmy".


Kolejne kroki


Po formalnym zatwierdzeniu przez ministrów UE dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później. Państwa członkowskie będą miały dziewięć miesięcy na dostosowanie ustawodawstwa krajowego do tej dyrektywy.

Kontekst


Ponad 70 % gazu ziemnego sprzedawanego w UE pochodzi z importu spoza UE, transportowanego głównie gazociągami.