Jak mianuje się przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz komisarzy? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodniczący Komisji Europejskiej


Parlament Europejski wybiera przewodniczącego Komisji Europejskiej. Pierwszą okazją będzie druga sesja plenarna w lipcu (15-18 lipca)

Jednym z pierwszych zadań nowego Parlamentu po wyborach jest wybór nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Kandydata na to stanowisko wskazują państwa członkowskie, ale muszą przy tym uwzględnić wyniki wyborów europejskich. Ponadto Parlament musi zatwierdzić nowego przewodniczącego Komisji bezwzględną większością głosów (połowa posłów do PE plus jeden głos). Jeżeli kandydat nie uzyska wymaganej większości, państwa członkowskie (Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną) muszą zaproponować innego kandydata w ciągu miesiąca. W wyborach w 2014 r. Parlament wprowadził system głównych kandydatów. Każda europejska partia polityczna przedstawiła swojego kandydata na przewodniczącego Komisji, a partia, która w wyborach zdobyła najwięcej mandatów oraz była w stanie uzyskać większość głosów w Parlamencie Europejskim, przedstawiła kandydata Parlamentu na przewodniczącego Komisji Europejskiej.


Komisarze


Kandydaci na komisarzy również przechodzą szczegółową procedurę sprawdzenia w PE


Rada w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji przyjmuje listę kandydatów na komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Kandydaci na komisarzy prezentują się przed komisjami parlamentarnymi właściwymi w poszczególnych dziedzinach. Następnie komisje parlamentarne obradują za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. Ocena ta jest wysyłana przewodniczącemu Parlamentu. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury. Cały skład Komisji, w tym osoba Przewodniczącego oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, musi zostać następnie zatwierdzony przez Parlament w jednym głosowaniu.


Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez Parlament są oficjalnie mianowani przez Radę, która stanowi większością kwalifikowaną.


W przypadku znacznej zmiany zakresu odpowiedzialności w trakcie kadencji Komisji, zapełnienia wakatu lub mianowania nowego komisarza w związku z przystąpieniem do UE nowego państwa członkowskiego komisarze, których taka zmiana dotyczy, ponownie stają przed odpowiednią komisją parlamentarną.

.