Wybory europejskie 2019: rekordowa frekwencja dzięki młodym wyborcom 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Największy wzrost uczestnictwa dotyczy grup wiekowych poniżej 25 i 25-39 lat.
  • Więcej ludzi uważa, że ich głos się liczy
  • Gospodarka i środowisko to dwa główne priorytety wyborców

Wysoka frekwencja w wyborach europejskich w 2019 r. była spowodowana wzrostem uczestnictwa młodych ludzi, jak wynika z badania Eurobarometru zleconego przez Parlament Europejski w czerwcu.

Wyniki powyborczego badania Eurobarometru, jednego z najbardziej kompleksowych, publicznie dostępnych badań ilościowych dotyczących ostatnich wyborów europejskich, pokazują, że wzrost frekwencji zawdzięczamy głównie młodszemu pokoleniu w całej UE. Zwłaszcza młodzi obywatele poniżej 25 roku życia (+14 punktów procentowych) oraz osoby w wieku 25-39 lat (+12 pp) głosowali częściej.


Ogólna frekwencja w wyborach europejskich wyniosła 50,6% i była najwyższa od 1994 roku. W 19 państwach członkowskich odnotowano wzrost frekwencji wyborczej, w porównaniu z rokiem 2014, szczególnie w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, Austrii, na Węgrzech i w Niemczech, a także na Słowacji i w Czechach, gdzie frekwencja jest tradycyjnie bardzo niska. Tymczasem frekwencja spadła tylko w ośmiu krajach, choć mniej niż 3 pp. Głosowanie jest obowiązkowe w pięciu krajach - w Belgii, Bułgarii, Luksemburgu, na Cyprze i w Grecji.


"Bardzo znaczący wzrost frekwencji wyborczej w majowych wyborach europejskich pokazuje, że ludzie, zwłaszcza młodsze pokolenie, cenią swoje demokratyczne prawa i uważają, że Unia Europejska jest silniejsza, gdy szuka rozwiązania istotnych dla nich problemów" - skomentował David Sassoli, przewodniczący nowo wybranego Parlamentu.


Brexit również odegrał pewną rolę, ponieważ 22% respondentów uznało, że wydarzenie to miało "choć w pewnym stopniu" wpływ na ich decyzję o głosowaniu


Wyniki pokazują, że wyborcy w wyborach europejskich 2019 zmotywowani byli również poczuciem obywatelskiego obowiązku, rosnącym przekonaniem, że głosowanie może spowodować zmianę sytuacji, a także poparciem dla UE. Średnio na poziomie UE, zaobserwowano, że głównym priorytetem podczas głosowania była gospodarka i wzrost gospodarczy (44%) oraz zmiany klimatu (37%). Istotnymi czynnikami motywującymi były również prawa człowieka i demokracja (37%), sposób, w jaki UE powinna działać w przyszłości (36%) oraz imigracja (34%). Podczas gdy gospodarka była najważniejsza dla wyborców w 16 państwach członkowskich, zmiany klimatyczne były na czele listy w ośmiu krajach ogółem.


"W wyborach tych wzięła udział większa grupa młodszych, bardziej proeuropejskich i zaangażowanych głosujących. Przekłada się to na większą legitymizację Parlamentu Europejskiego i daje posłom upoważnienia do zatwierdzenia nowej Komisji Europejskiej i rozliczania jej działań ją w ciągu najbliższych pięciu lat", powiedział David Sassoli.


Ponad dwie trzecie respondentów (68%) w całej UE28 uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie w UE, co stanowi najwyższy wspólny poziom odnotowany od 1983 roku. Ponad połowa Europejczyków (56%) zgadza się również co do tego, że ich głos liczy się w UE, co stanowi siedmiopunktowy wzrost w okresie od lutego do marca 2019 roku oraz najbardziej pozytywny wynik dla tego wskaźnika od 2002 roku.


Jeśli chodzi o świadomość dotyczącą tegorocznych wyborów, 44% respondentów przypomniało sobie, że widziało lub słyszało komunikaty Parlamentu Europejskiego zachęcające obywateli do głosowania. Najlepiej pamiętali to respondenci, którzy faktycznie głosowali w wyborach (50 proc.), ale również 39 proc. osób, które nie głosowały, pamięta, że widziało lub słyszało elementy przesłania Parlamentu zachęcającego do głosowania. Ważnym wnioskiem z badania jest to, że frekwencja w wyborach europejskich w 2019 roku wzrosła dzięki obywatelom, którzy nie zawsze głosowali oraz tym, dla których głosowanie nie było tradycją, ponieważ względny odsetek respondentów stwierdzających, że "zawsze głosują" spadł o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2014.


Wyniki badania wskazują na związek między przekonaniem obywateli, że ich głos liczy się w UE, a ich udziałem w Wyborach europejskich.

Informacja o badaniu:

Powyborcze badanie Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w formie badania Eurobarometru 91,5. Wywiady osobiste w grupie 27 464 respondentów wybranych z ogółu społeczeństwa w wieku 15 lat lub więcej, we wszystkich 28 państwach członkowskich UE przeprowadził Kantar na potrzeby Parlamentu Europejskiego. Pytania powyborcze zadano respondentom w wieku powyżej 18 lat (z wyjątkiem Austrii i Malty, gdzie pytania postawiono osobom powyżej 16 lat , i Grecji, gdzie respondecni mieli powyżej 17 lat ). Praca w terenie miała miejsce w dniach 7-26 czerwca 2019 r.

Pełne sprawozdanie, jak również wszystkie wyniki i tabele danych zostaną opublikowane przez Parlament Europejski, można je znaleźć tutaj.