Udostępnij tę stronę: 

  • Pierwszy prawnie wiążący międzynarodowy instrument zapobiegania przemocy związanej z płcią
  • Posłowie chcą aby przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw uznanych przez UE
  • Co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej i/lub seksualnej

W celu powstrzymania przemocy wobec kobiet posłowie wzywają UE do przystąpienia do konwencji stambulskiej, a wszystkie państwa członkowskie do jej ratyfikacji.

Rezolucja nielegislacyjna, przyjęta w czwartek 500 głosami do 91, przy 50 wstrzymujących się od głosu, wzywa Radę do pilnego zakończenia procesu ratyfikacji przez UE Konwencji w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet, znanej również jako konwencja stambulska. Rezolucja wzywa siedem państw członkowskich, które ją podpisały, ale jeszcze jej nie ratyfikowały - Bułgarię, Czechy, Węgry, Litwę, Łotwę, Słowację i Wielką Brytanię do niezwłocznej ratyfikacji.


Posłowie potępiają ataki i kampanie przeciwko konwencji w niektórych krajach, opierające się na celowym błędnym interpretowaniu i fałszywym przedstawianiu jej treści opinii publicznej.


Posłowie zwracają się do Komisji o dodanie walki z przemocą uwarunkowaną płcią jako priorytetu w następnej europejskiej strategii na rzecz równości płci. Zwracają się również do Komisji o przedstawienie aktu prawnego dotyczącego wszystkich form przemocy uwarunkowanej płcią - w tym molestowania w sieci i przemocy w cyberprzestrzeni - oraz o włączenie przemocy wobec kobiet do katalogu przestępstw uznanych przez UE.Wszystkie państwa członkowskie powinny dopilnować, by konwencja była właściwie wdrażana i egzekwowana poprzez przydzielanie odpowiednich środków finansowych i zasobów ludzkich odpowiednim służbom. Szczególnie istotne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla wszystkich specjalistów zajmujących się ofiarami (sędziów, lekarzy, policjantów).


PE podtrzymuje również swoje stanowisko popierające przeznaczenie 193,6 mln euro na działania zapobiegające i zwalczające przemoc uwarunkowaną płcią w programie "Prawa i wartości".


Kontekst


Konwencja stambulska, przyjęta przez Radę Europy w 2011 roku, weszła w życie w 2014 roku i została podpisana przez UE w czerwcu 2017 roku. Jest pierwszym prawnie wiążącym międzynarodowym instrumentem w tej sprawie. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki zapobiegania takiej przemocy, wspierania ofiar i karania sprawców.


Według badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych w 2014 roku, co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 15 roku życia. 55% kobiet doświadczyło co najmniej jednej formy molestowania seksualnego (11% padło ofiarą molestowania w sieci). Jedna na dwadzieścia osób została zgwałcona.