Mobilizacja w Parlamencie Europejskim w celu skierowania funduszy UE do dotkniętych pandemią COVID-19 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Mobilizacja w PE w celu skierowania funduszy do dotkniętych pandemią COVID-19  
  • Wszystkie środki mające na celu zwalczanie epidemii COVID-19 i jej skutków są priorytetem dla Parlamentu Europejskiego jako współprawodawcy i instytucji decyzyjnej w sprawach budżetowych.
  • Parlamentarna komisja REGI rozpoczyna pracę nad zaproponowanymi środkami wsparcia dla regionów i społeczności, które najbardziej ucierpiały.

Komisja Rozwoju Regionalnego jest gotowa znaleźć jak najskuteczniejszy sposób, aby umożliwić przyjęcie i szybkie wdrożenie inicjatywy inwestycyjnej przeciw koronawirusowi.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego PE, Younous Omarjee (GUE/NGL, FR) powiedział: "Europa musi okazać solidarność już teraz. Polityka spójności jest nierozerwalnie związana z solidarnością i teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musi stawić czoła wyzwaniu, aby być realizowana jak najskuteczniej. Komisja Rozwoju Regionalnego dołoży wszelkich starań, żeby pieniądze były dostępne tam, gdzie są najbardziej potrzebne".


Kolejne kroki

Zmiana zasad finansowania UE wchodzi w zakres procedury współdecyzji, a zatem zarówno Parlament, jak i Rada będą musiały ją przyjąć. Biuro Komisji Rozwoju Regionalnego i koordynatorzy omówią procedurę i poinformują o kolejnych krokach, które należy jak najszybciej podjąć. Komisja będzie dążyć do jak najszybszego zakończenia analizy wniosku.


Przyjęcie poprawki pozwoli na skierowanie środków finansowych do najbardziej dotkniętych obszarów i sektorów.

Informacje dodatkowe

Komisja Europejska ogłosiła 10 marca, że przedstawi "Inicjatywę Inwestycyjną na rzecz zwalczania koronawirusa" skierowaną do systemów opieki zdrowotnej, MŚP, rynków pracy i innych wrażliwych części gospodarek państw członkowskich UE. 13 marca opublikowano wniosek legislacyjny dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.


Komisja Europejska zaproponowała, aby w ramach polityki spójności przeznaczyć 37 miliardów euro na walkę z kryzysem koronaawirusowym, zrzekając się w tym roku obowiązku wnioskowania o zwrot zaliczek na fundusze strukturalne. Kwota ta wynosi około 8 miliardów euro z budżetu UE, które państwa członkowskie będą mogły wykorzystać na uzupełnienie 29 miliardów euro funduszy strukturalnych w całej UE. Ponadto Komisja zaproponowała rozszerzenie zakresu Funduszu Solidarności UE poprzez objęcie nim również kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego, w celu uruchomienia go, w razie potrzeby, dla państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem.