COVID-19: Wzmocnienie reakcji UE w celu złagodzenia skutków kryzysu 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie do PE głosowali zdalnie z powodu kryzysu COVID-19. © European Union 2020 - EP  
  • Maksymalna elastyczność w przekazywaniu niewykorzystanych jeszcze funduszy strukturalnych UE, w celu ograniczania wpływu COVID-19 na obywateli
  • Zwiększone wsparcie dla unijnych rybaków, hodowców ryb i producentów rolno-spożywczych
  • Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym będzie nadal udzielał pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

Posłowie przyjęli specjalne instrumenty pozwalające na przyznawanie finansowania UE natychmiast i z wyjątkową elastycznością w celu zwalczania pandemii COVID-19.

Podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w piątek, Parlament Europejski zatwierdził w trybie pilnym pakiet "Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa Plus” (CRII+) zaproponowany przez Komisję Europejską 2 kwietnia.


Przyjęte wnioski:


Nowe szczególne środki zapewniające elastyczność, umożliwią państwom członkowskim przekazywanie środków między trzema głównymi funduszami spójności (Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności), między różnymi kategoriami regionów oraz między poszczególnymi obszarami priorytetowymi funduszy.

W roku budżetowym 2020-2021 możliwe będzie pełne finansowanie - 100%, programów polityki spójności, związanych z COVID-19, ze środków UE. Uproszczone będzie również zatwierdzanie programów, co przyspieszy ich realizację. Ponadto, środki te ułatwiają korzystanie z instrumentów finansowych i pozwalają na uproszczony audyt.

Nowe przepisy umożliwią rolnikom korzystanie z pożyczek lub gwarancji na korzystnych warunkach w celu pokrycia kosztów operacyjnych do wysokości 200 000 EUR. Uwolnią one również niewykorzystane środki na rozwój obszarów wiejskich związane z rolnictwem, pozwalając ich użyć na zwalczanie konsekwencji COVID-19. Wniosek został przyjęty 689 głosami do 6 przy 1 wstrzymującym się od głosu.

Szczególne środki mające na celu złagodzenie wpływu COVID-19 na sektor rybołówstwa i hodowli ryb. Środki te obejmują wsparcie dla rybaków, którzy muszą tymczasowo zaprzestać działalności, pomoc finansową dla hodowców w przypadku zawieszenia lub zmniejszenia produkcji, wsparcie dla organizacji producentów w zakresie tymczasowego składowania, a także bardziej elastyczny przydział krajowych funduszy operacyjnych.


Posłowie zatwierdzili również, zgodnie z nieformalnym porozumieniem z Radą, szereg ulepszeń, które pozwolą na udzielenie wsparcia nowym rybakom i rybakom łowiącym bez łodzi. Ulepszenia te dostosują również przepisy dotyczące regionów najbardziej oddalonych, aby mogły one poradzić sobie z kryzysem, a także zapewnią elastyczność budżetową, aby pomóc krajom, które wyczerpały wszystkie przyznane środki. Zmieniony wniosek został przyjęty 671 głosami do 10 przy 15 wstrzymujących się od głosu.Specjalne środki gwarantujące dalsze funkcjonowanie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Środki te obejmują możliwość finansowania wyposażenia pracowników i wolontariuszy w sprzęt ochronny, tymczasowe 100 % współfinansowanie z budżetu UE oraz uproszczenia w zakresie sprawozdawczości i audytu podczas pandemii COVID-19.


Zgodnie z nieformalnym porozumieniem z Radą, posłowie zatwierdzili również zmiany, które pozwalają na udzielanie pomocy przy użyciu nowych metod, takich jak elektroniczne lub papierowe bony, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich zaangażowanych osób oraz dotarcia do osób najbardziej narażonych i wykluczonych. Zatwierdzone środki mają na celu ochronę przed zarażeniem COVID-19 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji oraz zapewnienie, że pomoc żywnościowa i podstawowa pomoc materialna nadal będzie do nich docierać, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady społecznego dystansu i ochrony osobistej. Zmieniony wniosek został przyjęty 686 głosami do 7 przy 3 wstrzymujących się od głosu.


Kolejne kroki


Rada musi formalnie zatwierdzić stanowisko Parlamentu. Przyjęte środki wejdą w życie w najbliższych dniach, po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.