Zasoby własne – głosowanie toruje drogę dla planu odbudowy po COVID  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament przyspieszył wprowadzanie planu odbudowy, aby dać impuls unijnej gospodarce @AdobeStock/Hedgehog94  
  • PE toruje państwom członkowskim drogę do ratyfikowania decyzji w sprawie zasobów własnych Unii i ożywienia gospodarki UE
  • Potrzebny jest prawnie wiążący harmonogram, by wprowadzić nowe źródła dochodów
  • Dalsze opóźnienia ze strony Rady odbiją się negatywnie na ożywieniu społecznym i gospodarczym

Europosłowie przyspieszają procedurę, dzięki której UE będzie mogła pożyczyć 750 mld euro na unijny instrument odbudowy gospodarczej Next Generation EU.

Posłowie zastosowali procedurę przyspieszoną i już podczas wrześniowej sesji plenarnej przegłosowali opinię ustawodawczą dotyczącą decyzji w sprawie zasobów własnych. W ten sposób usunęli poważną barierę w procesie wdrażania podstawowego unijnego aktu prawnego, który umożliwi odbudowę gospodarki, i znacznie ten proces przyspieszyli. Dzięki temu Komisja będzie mogła zabiegać na rynkach finansowych o kwotę 750 miliardów euro na Fundusz Odbudowy.


Środowe głosowanie umożliwia Radzie Unii Europejskiej szybkie przyjęcie decyzji w sprawie zasobów własnych i rozpoczęcie procesu jej ratyfikacji w 27 państwach członkowskich UE. Umożliwi to niezwłoczne uruchomienie planu odbudowy.


W swojej opinii, przyjętej w środę, 455 głosami do 146, przy 88 wstrzymujących się od głosu, Parlament utrzymał stanowisko, że budżet unijny potrzebuje nowych źródeł przychodów. Uważa, że przychody te powinny przynajmniej pokryć koszty związane z planem odbudowy.

Parlament apeluje o prawnie wiążący harmonogram wprowadzania nowych zasobów własnych. Finansowanie odbudowy musi mieć charakter trwały i zrównoważony. Środki na odbudowę gospodarki mogą pochodzić z np. podatków płaconych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa zanieczyszczające środowisko. Parlament podkreśla, że finansowanie odbudowy nie może być obciążeniem dla przyszłych pokoleń.


Cytaty


José Manuel Fernandes (PPE, PT), współsprawozdawca: „Dziś w Parlamencie Europejskim miało miejsce historyczne wydarzenie. Przez 32 lata Unia nie posiadała własnych zasobów. Komisja Europejska nigdy nie zaciągała na rynkach finansowych pożyczek na tak wielką skalę. To sprawozdanie toruje drogę do zatwierdzenia przez Radę decyzji w sprawie zasobów własnych oraz do jej ratyfikacji przez parlamenty narodowe. Czas goni, jeżeli chcemy mieć Fundusz Odbudowy po 1 stycznia 2021 r. Na co czeka Rada?”


Valérie Hayer (RENEW, FR), współsprawozdawczyni: "Możliwość zaciągania pożyczek na odbudowę gospodarczą jest teraz na dobrej drodze dzięki zielonemu światłu, które dali dziś posłowie. Zadbamy teraz o to, aby dług ten został spłacony przez gigantów technologicznych, oszustów podatkowych, wielkich zagranicznych trucicieli i innych, którzy korzystają z naszego jednolitego rynku, ale nie przyczyniają się sprawiedliwie do naszego dobrobytu i ochrony naszej planety".


Więcej informacji można znaleźć w projekcie rezolucji ustawodawczej.


Kontekst


Głosowanie Parlamentu nad opinią ustawodawczą to ważny krok, który umożliwi przyjęcie przez Radę decyzji w sprawie zasobów własnych i przedstawienie jej do ratyfikacji parlamentom 27 państw członkowskich. Decyzja ta stanowi podstawę prawną, która zapewni budżetowi unijnemu źródła dochodów.


Nowa decyzja w sprawie zasobów własnych będzie również podstawą prawną umożliwiającą zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych w celu sfinansowania unijnego instrumentu odbudowy gospodarczej Next Generation. Rada przyjmuje decyzję jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Zanim decyzja w sprawie zasobów własnych wejdzie w życie (co ma nastąpić w styczniu 2021 r., kiedy to w życie wejdą także nowe wieloletnie ramy finansowe), musi zostać ratyfikowana przez parlamenty wszystkich państw członkowskich.