Posłowie wzywają do sankcji przeciwko Łukaszence oraz trucicielom Nawalnego 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Aleksander Łukaszenka nie zostanie uznany przez Parlament Europejski za prezydenta Białorusi po wygaśnięciu dotychczasowej kadencji, 5 listopada
  • PE potępia władze Białorusi za pełne przemocy represje wobec pokojowych demonstrantów
  • Posłowie wzywają do wszczęcia międzynarodowego dochodzenia w sprawie Nawalnego

Posłowie wzywają do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich na Białorusi i wzywają UE do nałożenia sankcji na prezydenta Łukaszenkę i sprawców zatrucia Aleksieja Nawalnego.

Sytuacja na Białorusi

W rezolucji przyjętej w czwartek 574 głosami za, 37 przeciw, przy 82 wstrzymujących się od głosu, Parlament Europejski odrzuca oficjalne wyniki "tak zwanych wyborów prezydenckich" na Białorusi w dniu 9 sierpnia tego roku, ponieważ wybory te zostały przeprowadzone z "rażącym naruszeniem wszystkich uznanych międzynarodowych standardów". Po wygaśnięciu, 5 listopada, kadencji obecnego autorytarnego przywódcy Aleksandra Łukaszenki, Parlament Europejski nie będzie już uznawał go za prezydenta kraju.


W międzyczasie, eurodeputowani z zadowoleniem przyjmują powołaną niedawno Radę Koordynacyjną jako "tymczasową reprezentację narodu domagającego się demokratycznych zmian" na Białorusi, która jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron politycznych i społecznych. Powtarzają oni również liczne apele o jak najszybsze przeprowadzenie nowych, wolnych i uczciwych wyborów pod międzynarodowym nadzorem.


Sankcje UE przeciwko brutalnemu reżimowi i jego przywódcom


Posłowie wzywają do nałożenia sankcji UE na grupę osób odpowiedzialnych za sfałszowanie wyników wyborów oraz za brutalne represje na Białorusi, w tym na prezydenta Łukaszenkę, a także wzywają państwa członkowskie UE w Radzie do bezzwłocznego wdrożenia tych środków, w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.


Posłowie, z całą stanowczością potępiają również masowe aresztowania oraz trwające brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, przywódców strajków oraz dziennikarzy odnosząc się do wielu doniesień o złym traktowaniu, gwałtach i torturach w białoruskich aresztach i więzieniach.Istotny udział białoruskich kobiet


W rezolucji podkreślono, jak istotny był udział w protestach prominentnych członkiń opozycji, Swiatłany Cichanouskiej, Wieraniki Cepkały i Maryji Kalesnikawej. Posłowie domagają się natychmiastowego zwolnienia aresztowanych członków Rady Koordynacyjnej oraz wszystkich zatrzymanych arbitralnie z przyczyn politycznych.


W tekście podkreślono, że wielu Białorusinów uważa Swiatłanę Cichanouską za zwyciężczynię wyborów prezydenckich i za białoruskiego prezydenta elekta.Sytuacja w rosji i sprawa otrucia Aleksieja Nawalnego

W odrębnej rezolucji, również przyjętej w czwartek 532 głosami za, 84 przeciw i 72 wstrzymującymi się od głosu, Parlament zdecydowanie potępia próbę zamachu na ważnego rosyjskiego polityka opozycyjnego i działacza antykorupcyjnego Aleksieja Nawalnego przy pomocy chemicznego środka paralityczno-drgawkowego. W tekście zauważono, że użyta trucizna, należąca do "grupy Nowiczok", może zostać opracowana jedynie w państwowych laboratoriach wojskowych i nie może być nabywana przez osoby prywatne, co zdecydowanie oznacza, że za zamachem stały władze rosyjskie. Gdyby jednak ktoś inny został uznany za odpowiedzialnego, to i tak stanowiłoby to wyraźne naruszenie międzynarodowych zobowiązań prawnych Rosji, stwierdzono w tekście.


Eurodeputowani podkreślają, że próba zamachu na Nawalnego była częścią systemowych wysiłków na rzecz uciszenia dysydenckich głosów w Rosji, w szczególności w celu wywarcia wpływu na lokalne i regionalne wybory uzupełniające w dniach 11-13 września. Jego przypadek jest tylko jednym z elementów szerszej polityki rosyjskiej, koncentrującej się na opresyjnej polityce wewnętrznej i agresywnych działaniach na całym świecie - zauważono w tekście.


Konieczne jest międzynarodowe dochodzenie i sankcje ze strony UE

W rezolucji, posłowie zwracają się o przeprowadzenie międzynarodowego dochodzenia w związku ze sprawą Nawalnego oraz o niezwłoczne przeprowadzenie szczegółowego dochodzenia w sprawie naruszeń międzynarodowych zobowiązań Rosji w zakresie broni chemicznej, wzywając władze Rosji do pełnej współpracy w toku takiego dochodzenia oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.


W rezolucji, wezwano również państwa członkowskie UE do zajęcia aktywnego stanowiska w tej sprawie, np. do szybkiego wprowadzenia ambitnych restrykcji UE wobec Rosji i wzmocnienia już istniejących. W tekście wzywa się do wprowadzenia mechanizmów sankcji, które pozwoliłyby na gromadzenie i zamrożenie europejskich aktywów skorumpowanych osób zgodnie z ustaleniami fundacji antykorupcyjnej Aleksieja Nawalnego.


Szczegółowe informacje zawarte w obu rezolucjach będą dostępne w całości tutaj (17.09.2020).