Unia musi wyznaczyć normy regulowania platform internetowych, twierdzą posłowie 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Nowe sposoby komunikacji, zakupów lub dostępu do informacji online powstają oraz stale się rozwijają. ©AdobeStock/Blue Planet Studio  
  • Przestrzeganie przyszłych przepisów unijnych przez usługodawców zagranicznych
  • Skuteczniejsza ochrona konsumentów przed nielegalnymi, podrabianymi i niebezpiecznymi produktami
  • Surowsze warunki stosowania ukierunkowanej reklamy i większa kontrola treści internetowych dostępnych dla użytkowników
  • Przepisy szczegółowe dotyczące dużych platform internetowych utrudniających dostęp do rynku internetowego

Parlament domaga się przyszłościowych przepisów dotyczących usług cyfrowych, m.in. platform i rynków internetowych, oraz wiążącego mechanizmu walki z nielegalnymi treściami online

Europosłowie zatwierdzili dziś w nocy dwa oddzielne sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, w których wezwano Komisję do usunięcia niedociągnięć w środowisku online w pakiecie dotyczącym usług cyfrowych. Pakiet ma zostać przedstawiony w grudniu br.


Obecne przepisy UE dotyczące usług cyfrowych pozostały w dużej mierze niezmienione od czasu przyjęcia dyrektywy o handlu elektronicznym dwadzieścia dwa lata temu. Przy pomocy nadchodzącego pakietu Unia Europejska zamierza kształtować gospodarkę cyfrową na poziomie unijnym, a także być wzorcem do naśladowania dla reszty świata, tak jaw w przypadku przepisów UE dotyczących ochrony danych.


Surowsze przepisy dotyczące nielegalnych treści w internecie


Europosłowie uważają, że wszyscy dostawcy usług cyfrowych posiadający siedzibę w państwach trzecich muszą przestrzegać przepisów będącego częścią pakietu aktu o usługach cyfrowych, jeżeli ich usługi kierowane są także do konsumentów lub użytkowników na terenie UE.


Należy stworzyć wiążący mechanizm informowania, za pomocą którego użytkownicy mogliby zawiadamiać pośredników internetowych o potencjalnie nielegalnych treściach lub niezgodnej z prawem działalności online. Dzięki temu pośrednicy internetowi mogliby szybko i w sposób przejrzysty reagować na potencjalnie nielegalne treści. Użytkownicy powinni móc dochodzić swych roszczeń za pośrednictwem krajowych organów ds. rozstrzygania sporów.


Parlament domaga się wprowadzenia rozróżnienia na treści nielegalne i szkodliwe (system odpowiedzialności prawnej dotyczyłby tylko treści nielegalnych określonych jako takie w prawie unijnym lub prawie krajowym).


Platformy internetowe nie powinny stosować filtrów treści lub jakiejkolwiek formy ich kontroli ex ante, by stwierdzić czy są nielegalne lub szkodliwe. Posłowie są zdania, że ostateczna decyzja w kwestii legalności lub nielegalności treści należy do niezawisłych sądów, a nie prywatnych przedsiębiorstw.


Najlepszymi sposobami radzenia sobie ze szkodliwymi treściami, mową nienawiści i dezinformacją są zaostrzenie zobowiązań w dziedzinie przejrzystości oraz pomaganie obywatelom w zdobywaniu umiejętności korzystania z mediów i nabywania umiejętności cyfrowych odnośnie do tego rodzaju treści.


Internet bezpieczniejszy dla konsumentów


Parlament uważa, że zasada „nielegalne w życiu – nielegalne w internecie”, a także ochrona konsumenta i bezpieczeństwo użytkownika, powinny stać się zasadami przewodnimi aktu o usługach cyfrowych.


Platformy i usługi pośrednictwa internetowego będą musiały skuteczniej wykrywać i usuwać fałszywe twierdzenia i radzić sobie z nieuczciwymi przedsiębiorcami, czyli tymi, którzy sprzedają podrabiany sprzęt medyczny lub niebezpieczne produkty w internecie. Rozliczne przykłady takiej działalności zaobserwowaliśmy podczas pandemii COVID-19.


Europosłowie wzywają także do wprowadzenia zasady „znaj swojego klienta biznesowego”, zgodnie z którą platformy internetowe muszą sprawdzać firmy korzystające z ich usług i blokować te, które sprzedają nielegalne lub niebezpieczne produkty i treści.


Posłowie uważają też, że należy opracować szczegółowe przepisy służące zapobieganiu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu rynku (a nie tylko radzeniu sobie z nimi), aby móc otworzyć go dla nowych podmiotów, w tym MŚP i start-upów. Więcej informacji na temat postulatów Komisji Rynku Wewnętrznego, popartych podczas posiedzenia plenarnego 571 głosami (przy 26 głosach przeciw i 94 głosach wstrzymujących się), można znaleźć tutaj i tutaj.


Uwolnienie użytkowników od algorytmów


Europosłowie chcą zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad treściami dostępnymi online. Chcą umożliwić im między innymi wyłączenie opcji selekcjonowania treści, a także uwolnić ich od algorytmów. Ukierunkowana reklama musi podlegać bardziej rygorystycznej regulacji na rzecz mniej natarczywych i kontekstowych form reklamy, które wymagają mniejszej ilości danych i nie są uzależnione od wcześniejszego kontaktu użytkownika z treściami.


Akt o usługach cyfrowych powinien również w możliwie najwyższym stopniu zapewnić prawo do anonimowego korzystania z usług cyfrowych. Ponadto, aby zapewnić przestrzeganie nowych przepisów, Komisja powinna rozważyć możliwość powołania organu europejskiego, który byłby odpowiedzialny za monitorowanie sytuacji i nakładanie kar pieniężnych. Postulaty Komisji Prawnej przyjęto stosunkiem głosów 637 do 26 (przy 28 głosach wstrzymujących się). Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.


Prawa podstawowe w internecie


Trzecia rezolucja nieustawodawcza Komisji Wolności Obywatelskich, przyjęta stosunkiem głosów 566 do 45 (przy 80 głosach wstrzymujących się), dotyczy praw podstawowych. Posłowie domagają się w niej usuwania treści internetowych z zachowaniem staranności, proporcjonalności i zasady niedyskryminacji, aby zapewnić wolność wypowiedzi i swobodny dostęp do informacji, a także ochronę prywatności i danych. Europosłowie zwracają też uwagę na problem targetowania niszowego opartego na ludzkich słabościach oraz rozprzestrzenianie się mowy nienawiści i dezinformacji. W związku z tym domagają się przejrzystej polityki monetyzacji platform internetowych.


Sprawozdawca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów: Alex Agius Saliba (S&D, MT)

Sprawozdawca Komisji Prawnej: Tiemo Wölken (S&D, DE)

Sprawozdawca Komisji Wolności Obywatelskich: Kris Peeters (PPE, BE)