UE musi dokonać kompleksowego przeglądu swoich stosunków z Białorusią  

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

 • Sankcje UE muszą obejmować Aleksandra Łukaszenkę, który nie jest prawowitym prezydentem.
 • Przemoc na Białorusi musi się skończyć
 • Należy przeprowadzić nowe, wolne i uczciwe wybory pod międzynarodowym nadzorem
 • Rada Koordynacyjna Swiatłany Cichanouskiej jest prawowitym przedstawicielem obywateli

Parlament uważa, że negocjacje w sprawie priorytetów partnerstwa UE-Białoruś muszą zostać zawieszone do czasu zorganizowania nowych, wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich.

W środę, 602 głosami do 44, przy 44 wstrzymujących się od głosu, Parlament Europejski przyjął zestaw zaleceń dotyczących sposobu, w jaki UE powinna dokonać ponownej oceny swoich stosunków z Białorusią. W ocenie tej podsumowano wydarzenia, które miały miejsce zarówno przed, jak i po sfałszowanych wyborach prezydenckich, które odbyły się kraju 9 sierpnia b.r. i które doprowadziły do powstania społecznego przeciwko obecnemu reżimowi.

W tekście powtórzono wiele z kwestii zawartych w ostatniej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Białorusi, przyjętej w dniu 17 września, oraz:

 • poparto podjętą przez UE i jej państwa członkowskie decyzję o nieuznawaniu fałszywych wyników wyborów ogłoszonych przez białoruską centralną komisję wyborczą;
 • podkreślono, że Aleksander Łukaszenka nie będzie prawowitym prezydentem kraju po wygaśnięciu jego obecnej kadencji 5 listopada;
 • wyrażono jednoznaczne poparcie dla obywateli Białorusi w ich uzasadnionych żądaniach dotyczących nowych, wolnych i uczciwych wyborów, przeprowadzonych pod nadzorem międzynarodowym;
 • stwierdzono, że Swiatłana Cichanouska, która według niezależnych badań socjologicznych otrzymała ponad połowę głosów w wyborach, jest w oczach narodu białoruskiego prezydentem-elektem;
 • uznano Radę Koordynacyjną zainicjowaną przez Swiatłanę Cichanouską za prawowitego przedstawiciela narodu, domagającego się demokratycznych zmian i wolności na Białorusi;
 • -zażądano natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy, okrutnych represji, tortur i rozprawiania się z uczestnikami pokojowych protestów oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz uwięzionych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy;
 • wezwano UE do jak najszybszego wdrożenia sankcji uzgodnionych przez ministrów spraw zagranicznych UE i Radę Europejską, ukierunkowanych na dużą grupę osób z zamrożeniem aktywów i zakazem podróży oraz rozszerzających ich zakres o Aleksandra Łukaszenkę;
 • poparto inicjatywę utworzenia misji wysokiego szczebla na Białorusi złożonej z byłych szefów państw lub rządów, której zadaniem powinna być pomoc w powstrzymaniu przemocy, pomoc w uwolnieniu więźniów politycznych i promowanie dialogu politycznego;
 • stwierdzono, że negocjacje w sprawie priorytetów partnerstwa UE-Białoruś muszą zostać wstrzymane do czasu zorganizowania wolnych i uczciwych wyborów

Pełen zestaw zaleceń, które oprócz sytuacji politycznej na Białorusi dotyczą również spraw związanych ze współpracą gospodarczą i sektorową, kontaktami międzyludzkimi, energią atomową i wieloma innymi kwestiami, będzie dostępny w całości tutaj. (21.10.2020)

Cytat

“Białoruś jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie; jej obywatele podzielają nasze europejskie wartości i dążą do uzyskania tych samych wolności i praw obywatelskich, co obywatele UE. Chcą być decydentami w swoim własnym kraju. Unia Europejska nie może być biernym obserwatorem. Należy podjąć aktywne działania, aby zapobiec hybrydowej lub bezpośredniej interwencji Rosji na Białorusi. Wzywam prezydencję Niemiec w Radzie do przewodzenia wysiłkom dyplomatycznym mającym na celu zapobieganie wszelkim ingerencjom i wspieranie demokratycznych aspiracji narodu białoruskiego”, powiedział sprawozdawca Petras Auštrevičius (Renew Europe, LT) po głosowaniu.

Informacje dodatkowe

Pierwotne sprawozdanie zostało przygotowane przez Komisję Spraw Zagranicznych. Przywódczyni białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska zwróciła się również do członków tej samej komisji i Podkomisji Praw Człowieka podczas posiedzenia 21 września. Debatę można obejrzeć ponownie tutaj.