Parlament Europejski chce przyznać unijnym konsumentom prawo do reperowania 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie popierają koncepcję ponownego użycia produktów i napraw i chcą uświadamiać konsumentom ich wpływ na środowisko ©AdobeStock/Paolese  
  • Zachęcanie do podejmowania zrównoważonych wyborów konsumenckich i promowanie kultury ponownego użycia
  • Większe możliwości naprawy i wydłużenie żywotności produktów
  • Wezwanie do opracowania uniwersalnej ładowarki, by zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych
  • Potrzebne systematyczne zmiany: od produkcji i zamówień publicznych do reklamy i gospodarki odpadami

Parlament chce sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów.

Parlament przyjął rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów 395 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 207 wstrzymujących się.


Posłowie wzywają Komisję do przyznania konsumentom prawa do reperowania popsutych produktów. Naprawa ma być atrakcyjniejsza, bardziej systematyczna i opłacalna dzięki wydłużeniu gwarancji, zapewnianiu gwarancji na części zamienne i zwiększeniu dostępności informacji o naprawach i konserwacji.


Nalegają również na większe wsparcie rynków towarów używanych, wzywają do podjęcia działań mających na celu zwalczanie praktyk, skracających okres użytkowania produktu, oraz popierają zrównoważoną produkcję. Posłowie ponownie domagają się wdrożenia systemu uniwersalnych ładowarek w celu ograniczenia ilości odpadów elektronicznych. Zachęcają do znakowania produktów zgodnie z ich trwałością (np. licznik zużycia i jasna informacja o szacunkowej żywotności produktu).

Usuwanie przeszkód, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie

Posłowie chcą zachęcać przedsiębiorstwa i konsumentów do podejmowania zrównoważonych wyborów. Dlatego domagają się, by zamówienia publiczne uwzględniały kryteria zrównoważonego rozwoju. Upominają się też o odpowiedzialny marketing i reklamę. Na przykład w reklamach kładących nacisk na cechy przyjazne dla środowiska należy stosować wspólne kryteria na poparcie takiego twierdzenia – podobnie jak w przypadku uzyskiwania certyfikacji oznakowania ekologicznego. W rezolucji wzywa się również do zwiększenia roli unijnego programu oznakowania ekologicznego, tak aby był on w większym stopniu wykorzystywany przez przemysł i aby podnieść świadomość konsumentów.


Ponadto w przyjętym tekście proponuje się nowe zasady gospodarowania odpadami oraz usuwanie przeszkód prawnych, które uniemożliwiają naprawę, odsprzedaż i ponowne użycie. Będzie to również korzystne dla rynku surowców wtórnych.Kontekst


Z badania Eurobarometr wynika, że 77% obywateli UE wolałoby naprawiać swoje urządzenia zamiast kupować nowe. 79% badanych uważa, że producenci powinni być prawnie zobowiązani do ułatwiania naprawy urządzeń cyfrowych lub wymiany ich poszczególnych części.