Parlament zatwierdza siedmioletni budżet UE na lata 2021-2027 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie zapewnili większe fundusze UE na naukę, zdrowie, dla studentów oraz na inwestycje w ekologię i cyfryzację ©AFP_Kenzo TRIBOUILLARD  
  • Głosowanie pieczętuje porozumienie Rady Europejskiej
  • Posłowie do PE wynegocjowali ważne uzupełnienia dla flagowych programów UE, takich jak "Zdrowie", "Horyzont" (badania naukowe) oraz "Erasmus+" z korzyścią dla obywateli UE.
  • Uzgodniony prawnie wiążący plan działania wprowadzający nowe źródła dochodów UE
  • Zwiększenie roli Parlamentu w kontroli finansowania odbudowy gospodarki
  • Wzmocnienie przepisów dotyczących różnorodności biologicznej i równości płci

W środę Parlament wyraził zgodę na kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF), aby od początku przyszłego roku wsparcie UE mogło dotrzeć do obywateli.

W środę, Parlament przyjął, 548 głosami do 81, przy 66 wstrzymujących się od głosu, tekst uzgodniony z Radą 10 listopada w sprawie długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027.


€15 mld in dodane do kluczowych programów UE

Wzrost ten jest wynikiem wysiłków negocjacyjnych Parlamentu zmierzających do wzmocnienia 10 wybranych sztandarowych programów UE w ciągu najbliższych siedmiu lat, aby lepiej chronić obywateli przed pandemią COVID-19, zapewnić możliwości następnym pokoleniom i zachować wartości europejskie. Dzięki temu kompromisowi Parlament Europejski w ujęciu realnym potroił środki przeznaczone na EU4Health, zabezpiecza równowartość dodatkowego roku finansowania programu Erasmus+ i zapewnia stały wzrost finansowania badań.


  • €11 mld zostanie pobranych głównie z kwot odpowiadających karom, które przedsiębiorstwa muszą płacić, gdy nie przestrzegają przepisów UE), zgodnie z długoletnim wnioskiem Parlamentu, aby pieniądze wygenerowane przez Unię Europejską pozostały w budżecie UE. Te €11 mld będzie stopniowo zwiększać ogólny pułap WRF (ustalony na poziomie €1 074,3 mld w cenach z 2018 r.) do 1 085,3 mld.

  • €4 mld EUR zostanie sfinansowane z przesunięć w ramach WRF.

  • Ponadto €1 mld EUR zostanie odłożony na zaspokojenie wszelkich przyszłych potrzeb i kryzysów, a także może zostać dodany do wybranych kluczowych programów.

Nowe zasoby własne

Negocjatorzy zgodzili się co do zasady, że średnio- i długoterminowe koszty spłaty długu z funduszu odbudowy nie powinny odbywać się kosztem dobrze ugruntowanych programów inwestycyjnych w wieloletnich ramach finansowych, ani nie powinny skutkować znacznie wyższymi wkładami państw członkowskich opartymi na DNB. W związku z tym negocjatorzy w PE opracowali plan działania mający na celu wprowadzenie nowych zasobów własnych do budżetu UE w ciągu najbliższych siedmiu lat.


Ten plan działania jest częścią "Porozumienia międzyinstytucjonalnego", prawnie wiążącego tekstu. Oprócz wkładu wniesionego od 2021 r. w oparciu o ilość nierecyklingowanych tworzyw sztucznych w danym kraju, plan działania obejmuje zasoby własne oparte na systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (od 2023 r., ewentualnie powiązane z mechanizmem dostosowania granic emisji dwutlenku węgla). Obejmuje on również opłatę cyfrową (od 2023 r.) oraz zasoby własne oparte na podatku od transakcji finansowych, jak również wkład finansowy, jaki musi wnieść sektor przedsiębiorstw, lub nową wspólną podstawę opodatkowania osób prawnych (od 2026 r.).


Parlament chce obserwować wydatkowanie funduszy z Next Generation EU


Jeśli chodzi o wydatki z funduszy UE następnej generacji, Parlament zapewnił regularne spotkania między trzema instytucjami w celu oceny realizacji funduszy udostępnionych na podstawie prawnej art. 1. 122. Te wyjątkowe fundusze, przewidziane poza regularnym budżetem na ponowne uruchomienie gospodarki dotkniętej pandemią, będą wydawane w sposób przejrzysty, a Parlament wraz z Radą będą sprawdzać wszelkie odchylenia od uzgodnionych wcześniej planów.


Instrument odbudowy gospodarczej (Next Generation EU) opiera się na artykule traktatu UE (art. 122 TFUE), który nie przewiduje żadnej roli Parlamentu Europejskiego. W związku z tym negocjatorzy w PE nalegali na wprowadzenie nowej procedury, która ustanowi "konstruktywny dialog" między Parlamentem i Radą. Po dokonaniu przez Komisję oceny skutków budżetowych każdego proponowanego nowego aktu prawnego na podstawie art. 122, rozpocznie się dialog między Parlamentem i Radą.


Kwestie horyzontalne: cele w zakresie różnorodności biologicznej, równości płci i szans.


Usprawniona zostanie kontrola gwarantująca, że co najmniej 30 % całkowitej kwoty budżetu Unii Europejskiej i wydatków Next Generation EU będzie przeznaczane na cele związane z ochroną klimatu, a 7,5 % rocznych wydatków będzie przeznaczane na cele związane z różnorodnością biologiczną od 2024 r. i 10 % od 2026 r.


Równość płci i uwzględnianie problematyki płci będą teraz traktowane priorytetowo w wieloletnich ramach finansowych poprzez szczegółową ocenę wpływu na kwestie równości płci i monitorowanie programów.


Zespół negocjacyjny PE ds. długoterminowego reformy budżetu UE i reformy zasobów własnych

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), Przewodniczący parlamentarnej komisji budżetowej

Jan Olbrycht (EPP, PL), sprawozdawca WRF

Margarida Marques (S&D, PT), sprawozdawca WRF

José Manuel Fernandes (EPP, PT), sprawozdawca ds. zasobów własnych

Valérie Hayer (RENEW, FR), sprawozdawca ds. zasobów własnych

Rasmus Andresen (Greens/EFA, DE)Śledź ich na Twiterze