Posłowie usunęli kolejną barierę na drodze realizacji planu odbudowy po COVID-19 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Do 18 marca 2021, 13 z 27 państw UE ratyfikowało decyzję, która pozwala na uruchomienie funduszu odbudowy.  
  • Parlament przyspiesza reformę dochodów UE, co umożliwi uruchomienie funduszu odbudowy „Next Generation EU” o wartości 750 mld euro
  • Budżet Unii zasilą nowe źródła dochodów, takie jak opłata od tworzyw sztucznych. Te dodatkowe dochody pomogą spłacić dług zaciągnięty w wyniku funkcjonowania funduszu odbudowy
  • Państwa członkowskie muszą jak najszybciej ratyfikować decyzję Rady o zasobach własnych

Posłowie przyjęli trzy rozporządzenia dotyczące wdrożenia systemu zasobów własnych UE. Umożliwia to reformę zasobów własnych i wprowadzenie nowych źródeł dochodów UE.

W czwartek, posłowie przyjęli jedno rozporządzenie wykonawcze i dwa rozporządzenia operacyjne. Dotyczą one metod pobierania i udostępniania określonych zasobów własnych stanowiących dochody budżetu UE. Te trzy akty prawne funkcjonują w połączeniu z decyzją w sprawie zasobów własnych, zatwierdzoną we wrześniu przez Parlament, a przez Radę – w grudniu 2020 r. Państwa członkowskie są obecnie w trakcie procesu ratyfikacji tej decyzji, przy czym do 18 marca uczyniło to już 13 z 27 państw członkowskich (więcej informacji o ratyfikacji).


Przyjęte rozporządzenia zawierają przepisy dotyczące obliczania i upraszczania dochodów UE, zarządzania przepływami pieniężnymi oraz prawa do monitorowania i kontroli. Przepisy te są niezbędne, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zreformowanego systemu dochodów budżetu UE.


Po ratyfikacji przez państwa członkowskie decyzji w sprawie zasobów własnych przyjęty dziś pakiet będzie stosowany z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. Wprowadzi on nową opłatę od tworzyw sztucznych. To pierwszy z kilku rodzajów nowych źródeł dochodów, które będą stopniowo wprowadzane do 2026 r. Decyzja w sprawie zasobów własnych umożliwi UE zaciągnięcie pożyczki w wysokości 750 mld euro na realizację planu odbudowy „Next Generation EU”.


Cytaty z wypowiedzi współpsprawozdawców


José Manuel Fernandes (EPP, PT): „Po raz kolejny to Parlament Europejski nadaje ton. Zatwierdzając ten pakiet, gwarantujemy że unijny system zasobów własnych przyczyni się do stworzenia planu odbudowy »Next Generation EU«, jak tylko państwa członkowskie ratyfikują decyzję w sprawie zasobów własnych. Dzisiejsze głosowanie jest przypomnieniem, że na rzecz odbudowy musimy działać szybko i zdecydowanie”.


Valérie Hayer (RENEW, FR): „Parlament znów działa niezwłocznie, bo chce, by plan odbudowy sprawnie wszedł w życie. Wzywamy teraz wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji decyzji Rady. Nie możemy sobie pozwolić na żadne opóźnienia. Ponadto porozumienie z grudnia dotyczące spłat pożyczek zobowiązuje Komisję do zaproponowania w czerwcu tego roku unijnego podatku cyfrowego, niezależnie od tego, co wydarzy się na szczeblu OECD”.


Wyniki głosowania


Rozporządzenie o zasobach własnych opartych na opłacie od tworzyw sztucznych

Głosów za: 540, przeciw: 109, wstrzymało się: 38


Rozporządzenie w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych

Głosów za: 560 , przeciw: 48, wstrzymało się: 82


Rozporządzenie w sprawie poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej

Głosów za: 552, przeciw: 69, wstrzymało się: 67


Tło


Podczas rozmów nad długoterminowym budżetem UE na lata 2021–2027 (zwanym także wieloletnimi ramami finansowymi) europosłowie wynegocjowali wiążący sposób wprowadzania nowych źródeł dochodów UE. Ustalono trzy etapy tego procesu:


  • Pierwszy etap (2021 r.): w styczniu 2021 r. wprowadzenie opłaty od tworzyw sztucznych, a do czerwca – przedstawienie nowych wniosków ustawodawczych dotyczących mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, podatku cyfrowego i systemu handlu uprawnieniami do emisji;
  • Drugi etap (2022 i 2023 r.): Rada zakończy dyskusje nad tymi nowymi źródłami dochodów najpóźniej do 1 lipca 2022 r., dzięki czemu będzie można je wprowadzić przed 1 stycznia 2023 r.;
  • Trzeci etap (2024–2026): do czerwca 2024 r. Komisja przedstawi wniosek w sprawie dodatkowych nowych zasobów własnych, które mogłyby obejmować podatek od transakcji finansowych i wkład finansowy sektora przedsiębiorstw lub nową wspólną podstawę opodatkowania osób prawnych. Rada zakończy dyskusje nad tymi nowymi źródłami dochodów UE najpóźniej do 1 lipca 2025 r., dzięki czemu będzie można je wprowadzić przed 1 stycznia 2026 r.