Praworządność: Parlament przygotowuje się do pozwania Komisji za zaniechanie 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Rosnące ryzyko niewłaściwego wykorzystywania funduszy UE
  • Posłowie wzywają Komisję do sprawnego uruchomienia procedury, określonej w rozporządzeniu, dotyczącej warunkowości w zakresie praworządności
  • Parlament niezwłocznie rozpocznie niezbędne przygotowania do ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Komisji

Posłowie zobowiązują Przewodniczącego PE do wezwania Komisji, w przeciągu 2 tygodni, do „wypełnienia zobowiązań” wynikających z rozporządzenia o warunkowości w zakresie praworządności.

W rezolucji przyjętej 506 głosami do 150, przy 28 wstrzymujących się od głosu, posłowie stwierdzili, że rozporządzenie dotyczące warunkowości w zakresie praworządności, które weszło w życie 1 stycznia 2021 roku, dotyczy również środków przydzielonych za pośrednictwem unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Mimo to Komisja Europejska nie zaproponowała żadnych środków na mocy nowych przepisów i nie dotrzymała terminu 1 czerwca, wyznaczonego przez Parlament w rezolucji z 25 marca, na sfinalizowanie wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia. Stanowi to "wystarczającą podstawę do podjęcia kroków prawnych przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE", uważają posłowie.


Posłowie podkreślają, że rośnie ryzyko dotyczące niewłaściwego wykorzystywania budżetu Unii w niektórych państwach członkowskich, przy pogarszającej się sytuacji dotyczącej praworządności i zobowiązują Przewodniczącego PE Davida Sassoliego, aby najpóżniej w przeciągu dwóch tygodni, wezwał Komisję Europejską do „wypełnienia swoich zobowiązań”, wynikających z nowego rozporządzenia. Aby być przygotowanym, „Parlament niezwłocznie rozpocznie w międzyczasie niezbędne przygotowania do ewentualnego postępowania sądowego przeciwko Komisji na mocy art. 265 TFUE”.


Posłowie wzywają Komisję do niezwłocznej reakcji na obecne poważne naruszenia zasad praworządności w niektórych państwach członkowskich, które powodują poważne zagrożenie dla sprawiedliwego, zgodnego z prawem i bezstronnego podziału funduszy unijnych. Komisja powinna zastosować wszystkie dostępne narzędzia w tym procedurę przewidzianą w artykule 7 Traktatu o UE, określającą ramy praworządności i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w celu odpowiedzi na naruszenia demokracji i praw podstawowych w UE, włącznie z atakami na wolność mediów i dziennikarzy oraz wolność zrzeszania się i wolność zgromadzeń.


Kontekst

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem przez rządy UE, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opóźnienie ich stosowania, tak by państwa członkowskie mogły je zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE (Polska i Węgry uczyniły to 11 marca 2021 roku), oraz do czasu, gdy Komisja opracuje szczegółowe wytyczne dotyczące ich stosowania.

W rezolucji przyjętej w marcu 2021 Parlament Europejski powtórzył, że konkluzje Rady Europejskiej w tej sprawie nie mają mocy prawnej, i wyznaczył 1 czerwca jako termin przyjęcia wytycznych. Posłowie zwrócili się również do Komisji o przeprowadzenie konsultacji z Parlamentem przed ich przyjęciem. Na posiedzeniu komisji 26 maja Komisja poinformowała, że zamierza przeprowadzić konsultacje z Parlamentem w pierwszej połowie czerwca.