Pilna potrzeba instrumentów chroniących ofiary przemocy partnerskiej walczących o opiekę nad dzieckiem 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą najważniejsza przy ustalaniu prawa do opieki i prawa do odwiedzin
  • Alarmująca liczba zabójstw kobiet i dzieciobójstw w wyniku przemocy ze względu na płeć
  • Ofiary potrzebują dostępu do ochrony prawnej, wsparcia finansowego i zakwaterowania w nagłych wypadkach

Posłowie twierdzą, że spory o opiekę nad dzieckiem są formą przemocy ze względu na płeć, jeśli są wykorzystywane przez agresywnych partnerów do dalszego krzywdzenia swoich ofiar.

W sprawozdaniu przyjętym w środę 510 głosami za, 31 przeciw, przy 141 wstrzymujących się, posłowie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochrony ofiar przemocy ze strony partnerów w związkach podczas sporu o opiekę nad dziećmi. W tekście podkreślono gwałtowny wzrost przemocy ze strony partnerów w czasie pandemii oraz trudności w dostępie do usług wsparcia i wymiaru sprawiedliwości. Powtórzono również wezwanie Parlamentu do dodania "przemocy uwarunkowanej płcią" do listy przestępstw wymienionych w art. 83 TFUE.

Prawo do opieki w najlepszym interesie dziecka

Podkreślając alarmującą liczbę zabójstw kobiet i dzieciobójstw, które mają miejsce po tym, jak kobiety zgłaszają przypadki przemocy, posłowie stwierdzają, że ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka musi mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami podczas ustalania prawa do opieki i do odwiedzin.

Przy rozpatrywaniu spraw dotyczących opieki nad dzieckiem, dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość bycia wysłuchanym, a w przypadku podejrzenia przemocy w związku, przesłuchania muszą być prowadzone w przyjaznym dziecku środowisku przez przeszkolonych profesjonalistów.  Dzieci, które były świadkami przemocy domowej powinny być uznawane za ofiary przemocy ze względu na płeć i otrzymywać lepszą ochronę prawną i wsparcie psychologiczne - uważają posłowie.

Dostęp do ochrony prawnej, wsparcia finansowego i bezpiecznego zakwaterowania

W tekście podkreślono, że posiadanie odpowiedniego dochodu i niezależności ekonomicznej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym kobietom opuszczenie związków, w których dochodzi do przemocy. Posłowie wzywają państwa członkowskie do ochrony i pomocy ofiarom w osiągnięciu niezależności finansowej, m.in. poprzez dostęp do specjalnych mieszkań, usług zdrowotnych, transportu i wsparcia psychologicznego.  Należy także zagwarantować dostęp do odpowiedniej ochrony prawnej, skutecznych przesłuchań, zakazów zbliżania się, schronisk, poradnictwa i funduszy dla ofiar.

Cytaty

Współsprawozdawczyni Elena Kountoura (The Left, EL) powiedziała: „Przemoc ze strony partnera jest poważnym i często ukrytym problemem społecznym, który powoduje systematyczne urazy fizyczne i psychiczne o poważnych konsekwencjach dla ofiar i ma głęboki wpływ na emocjonalny, ekonomiczny i społeczny dobrobyt całych rodzin. Za pomocą tego sprawozdania potępiamy z całą stanowczością wszelkie formy przemocy domowej i przemocy wobec kobiet i apelujemy, aby w szczególności w postępowaniach separacyjnych lub sprawach dotyczących opieki nad dziećmi zapewniono, że wymiar sprawiedliwości będzie przyjazny kobietom i dzieciom.”

Współsprawozdawczyni Luisa Regimenti (EPP, IT) powiedziała: "Parlament wysyła wyraźny sygnał na rzecz odważnych i zdecydowanych kroków, jakie należy podjąć w UE w celu rozwiązania problemu przemocy uwarunkowanej płcią. To sprawozdanie ma być krokiem naprzód w kierunku miejsca, w którym kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy ze strony domowej mogą liczyć na ochronny i sprawiedliwy system, który stanie po ich stronie. Po raz pierwszy nie koncentrujemy się wyłącznie na maltretowanych kobietach, ale również na wpływie przemocy na dzieci. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepszy interes dziecka muszą być najważniejsze i powinny zawsze mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami przy ustalaniu podziału opieki i prawa do odwiedzin."