Parlament ostatecznie zatwierdza reformę wspólnej polityki rolnej 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Nowa wspólna polityka rolna w UE będzie powiązana z Europejskim Zielonym Ładem. © ValentinValkov / AdobeStock  
  • Nacisk na bioróżnorodność oraz zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi
  • 10% płatności bezpośrednich dla małych i średnich gospodarstw rolnych
  • Stała rezerwa kryzysowa w przypadku niestabilnych cen lub rynków
  • Kary za naruszenie przepisów prawa pracy

We wtorek Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie wspólna polityka rolna będzie bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna i przejrzysta.

W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami i zobowiązaniami środowiskowo-klimatycznymi będą kluczowe dla wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), która zacznie obowiązywać od 2023 r. Komisja Europejska oceni, czy krajowe plany strategiczne WPR są zgodne z tymi zobowiązaniami. Rolnicy będą musieli postawić na praktyki korzystne dla klimatu i środowiska. Państwa członkowskie będą musiały zapewnić, że co najmniej 35% budżetu na rozwój obszarów wiejskich oraz co najmniej 25% płatności bezpośrednich zostanie przeznaczone na działania środowiskowo-klimatyczne.


Większe wsparcie dla małych gospodarstw i młodych rolników


Parlament zagwarantował, że co najmniej 10% płatności bezpośrednich zostanie przekazane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, a co najmniej 3% budżetu WPR trafi w ręce młodych rolników. Europosłowie nalegali, by rezerwa kryzysowa w wysokości 450 mln euro rocznie (w bieżących cenach) stanowiła stałe wsparcie dla rolników w obliczu niestabilności cen lub rynku.


Większa przejrzystość i zgodność reformy z przepisami prawa pracy


Nacisk Parlamentu sprawił, że unijne przepisy prawa pracy w sektorach rolnych będą lepiej kontrolowane. Naruszenie ich będzie skutkowało nałożeniem kar, a to za sprawą współpracy krajowych inspektorów pracy i agencji płatniczych WPR.


Informacje o beneficjentach końcowych będą bardziej przejrzyste dzięki unijnemu narzędziu eksploracji danych. Zostanie ono udostępnione państwom członkowskim i będzie służyć określeniu ryzyka nadużyć finansowych, które mogą wystąpić w przypadku porównywania informacji w publicznych bazach danych.Rozporządzenie o planach strategicznych przyjęto 452 głosami za, przy 178 głosach przeciw i 57 głosach wstrzymujących się. Rozporządzenie horyzontalne przyjęto 485 głosami za, przy 142 głosach przeciw i 61 głosach wstrzymujących się, a rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków 487 głosami za, przy 130 głosach przeciw i 71 głosach wstrzymujących się.Cytaty

Sprawozdawca dla rozporządzenia o planach strategicznych Peter Jahr (PPE, DE) powiedział: „Zatwierdzając reformę WPR, gwarantujemy bezpieczeństwo planowania nie tylko państwom członkowskim, ale przede wszystkim naszym europejskim rolnikom. Zadbaliśmy o to, by ta WPR była bardziej zrównoważona, przejrzysta i przewidywalna. Nowy model realizacji zmniejszy biurokratyczne obciążenia rolników związane z polityką rolną. Nasze dzisiejsze głosowanie pokazało, że chcemy chronić i promować rodzinne gospodarstwa rolne, ludzi, którzy utrzymują i zachowują nasz krajobraz kulturowy.”


Sprawozdawczyni dla rozporządzenia horyzontalnego Ulrike Müller (RE, DE) zauważyła: "Dziś jest historyczny dzień dla nowej WPR - dzień, w którym zmierzamy w kierunku bardziej ambitnej pod względem środowiskowym, świadomej społecznie i zorientowanej na wyniki polityki rolnej. Nowy model realizacji sprawi, że WPR będzie w większym stopniu skupiać się na osiąganiu celów, a w mniejszym na zwykłym przestrzeganiu przepisów. Zadbaliśmy również o większą przejrzystość płatności w ramach WPR oraz o lepszą ochronę interesów finansowych UE. Nowa WPR odniesie sukces".


Sprawozdawca dla rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków Eric Andrieu (S&D, FR) powiedział: „Po raz pierwszy od ponad 30 lat, dzięki wspólnej organizacji rynku będącej częścią reformy WPR, zatwierdzone dziś reformy będą oznaczać więcej regulacji rynku niż deregulacji. Możemy być dumni z tego, jak daleko zaszliśmy, ponieważ poczynione postępy są ważne dla rolników, dla sektora i dla konsumentów. Wspólna organizacja rynku to z pewnością pierwszy krok we właściwym kierunku."


Kolejne kroki

Po 31 grudnia 2020 roku rozszerzono obecne przepisy WPR i zastąpiono je przepisami przejściowymi do końca 2022 roku. Nowe przepisy, po ich zatwierdzeniu przez Radę, zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.