Równość płci – większe szanse kobiet na rynku pracy i zapewnienie równych płac 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Według wskaźnika równości płci, UE brakuje co najmniej 60 lat do osiągnięcia pełnego równouprawnienia płci. ©AdobeStock/Monster Ztudio.  
  • Należy zlikwidować różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii, która wynosi 14,1%
  • Trzeba zwalczać przemoc uwarunkowaną płcią i chronić ofiary; pomogą w tym ukierunkowane środki i przepisy
  • Przy obecnych postępach osiągnięcie pełnego równouprawnienia płci zajmie Unii co najmniej 60 lat

Posłowie domagają się, by Unia i jej państwa członkowskie zaproponowały konkretne działania na rzecz obrony praw kobiet i zmniejszenia nierówności płci w Unii.

W sprawozdaniu nielegislacyjnym przyjętym w środę, 500 głosami za przy 105 przeciw i 87 wstrzymujących się, posłowie do Parlamentu Europejskiego powtórzyli, że równa płaca i równe traktowanie są podstawowym warunkiem równych praw kobiet, ich niezależności ekonomicznej i spełnienia zawodowego.


Posłowie są zaniepokojeni utrzymującymi się różnicami w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn (14,1%) oraz różnicami w wysokości emerytur (29,5%). Niepokoi ich też, że sytuacja zawodowa kobiet jest często niestabilna. Wzywają państwa członkowskie, by podjęły praktyczne środki, które zapewnią kobietom równy dostęp do rynku pracy i zatrudnienia oraz równe wynagrodzenie i równe prawa pracownicze. Jednym z takich środków może być karanie przedsiębiorstw za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy. (5) Posłowie z zadowoleniem przyjmują również wniosek Komisji dotyczący wiążących środków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, ale podkreślają, że sama przejrzystość wynagrodzeń nie wystarczy do rozwiązania problemu głęboko zakorzenionych nierówności między płciami. (4)


Zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Posłowie chcą zapewnić wszystkim, bez względu na płeć, prawo do pracy i równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Dlatego wzywają Unię i państwa członkowskie do dalszego zwiększania uprawnień macierzyńskich i ojcowskich. Pełnopłatne urlopy z tytułu opieki nad dziećmi powinny być dłuższe i równej długości dla kobiet i mężczyzn. Posłowie domagają się elastycznej organizacji pracy po urlopie macierzyńskim, ojcowskim i wychowawczym. Chcą większych inwestycji w wysokiej jakości lokalne usługi opieki nad dziećmi.

Zwalczanie przemocy wobec kobiet

Pandemia i związane z nią obostrzenia doprowadziły do wzrostu przemocy wobec kobiet. Posłowie wzywają więc państwa członkowskie, by dopilnowały, aby sprawcy przemocy byli identyfikowani i ścigani przez policję. Podkreślają, że trzeba stworzyć specjalne programy ochrony i monitorowania ofiar przemocy domowej. Konieczne są też środki poprawiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości i do schronienia.


Posłowie twierdzą, że Bułgaria, Czechy, Węgry, Łotwa, Litwa i Słowacja powinny ratyfikować konwencję stambulską, a także że potrzebne jest kompleksowe prawodawstwo unijne w tej sprawie.


Zapewnienie dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych

W projekcie sprawozdania ponownie podkreślono, że dostęp do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych jest prawem podstawowym, którego nie można w żaden sposób osłabić ani odebrać. Posłowie podkreślają, że naruszanie tego prawa, w tym odmowa dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Posłowie wzywają Komisję i państwa członkowskie, by w większym stopniu wspierały obrońców praw człowieka, pracowników służby zdrowia działających na rzecz dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Cytat

Sprawozdawczyni Sandra Pereira (Lewica, PT) powiedziała: "Potrzebujemy zmian w polityce, aby wzmocnić i egzekwować prawa kobiet. Aby zniwelować nierówności, musimy podnieść płace, chronić i promować wysokiej jakości powszechne usługi publiczne, takie jak bezpłatny dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale także dostęp do mieszkań i wymiaru sprawiedliwości. Zwalczanie wszelkich form przemocy wobec kobiet musi być priorytetem. Jest to jedyny sposób na osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn."

Kontekst

Według wskaźnika równości płci Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Unii brakuje jeszcze co najmniej 60 lat do osiągnięcia pełnej równości płci. Od 2010 roku wynik Unii wzrósł zaledwie o 4,9 punktu. W 2021 roku państwa członkowskie osiągnęły średni wynik 68 punktów na 100 możliwych, a ponad jedna trzecia z nich uzyskała mniej niż 60 punktów.