Cyberprzemoc uwarunkowana płcią: Parlament chce prawa UE do walki z tym problemem 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Według Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) siedem na dziesięć kobiet doświadczyło cybernękania.© AdobeStock_Rido  
  • Potrzeba minimalnego poziomu ochrony i zadośćuczynienia dla ofiar, zgodnie z normami Konwencji Stambulskiej
  • Przemoc w sieci wobec kobiet i osób LGBTIQ jest kontynuacją przemocy uwarunkowanej płcią poza nią
  • Przemoc ze względu na płeć powinna zostać dodana do listy przestępstw o wymiarze transgranicznym w UE.

Parlament zwrócił się we wtorek o przyjęcie europejskiej dyrektywy mającej na celu wyeliminowanie cyberprzemocy ze względu na płeć i zapewnienie zbieżności na poziomie krajowym i unijnym.

Po poniedziałkowej debacie plenarnej posłowie przyjęli 513 głosami za, 122 przeciw, przy 58 wstrzymujących się sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej w sprawie zwalczania cyberprzemocy ze względu na płeć. W tekście ponownie podkreślono, że w UE brakuje odpowiednich ram prawnych do walki z tym zjawiskiem oraz do ochrony i wspierania ofiar. Zdaniem posłów, w prawie karnym potrzebna jest wspólna definicja cyberprzemocy ze względu na płeć, a także zharmonizowane minimalne i maksymalne kary.

Parlament wzywa Komisję do uznania cyberprzemocy ze względu na płeć za przestępstwo oraz wzywa Radę do rozszerzenia wykazu "przestępstw w UE", tj. do oficjalnego uznania przemocy ze względu na płeć za szczególnie poważne przestępstwo o wymiarze transgranicznym.

Niewyczerpujący wykaz działań, którymi powinny zająć się przepisy, obejmuje cybernękanie, cyberstalking, naruszanie prywatności, nagrywanie i udostępnianie obrazów napaści na tle seksualnym, zdalną kontrolę lub nadzór (w tym aplikacje szpiegowskie), groźby i wezwania do użycia przemocy, seksistowska mowa nienawiści, nakłanianie do samookaleczenia, bezprawny dostęp do wiadomości lub kont w mediach społecznościowych, naruszanie zakazów komunikacji nałożonych przez sądy oraz handel ludźmi.

Cytaty

Współsprawozdawczyni Elissavet Vozemberg-Vrionidi (EPP, EL) powiedziała: "Cyberprzemoc ze względu na płeć ma poważny wpływ na podstawowe prawa i wolności ludzi, na ich godność i na ich życie na wszystkich poziomach. Wzywamy do niezwłocznego przyjęcia przepisów mających na celu zwalczanie cyberprzemocy uwarunkowanej płcią, które oprócz wspólnej definicji oraz środków ochrony i wsparcia dla ofiar, powinny również obejmować środki wspierające działania państw członkowskich w dziedzinie zapobiegania. Przemoc ze względu na płeć, we wszystkich jej formach, jest przestępstwem, wobec którego musimy okazać zero tolerancji!"

Współsprawozdawczyni Sylwia Spurek (Greens/EFA, PL) powiedziała: "Sprawozdanie to stanowi silny sygnał dla Komisji, podkreślając po raz kolejny, że domagamy się konkretnych działań w celu zwalczania cyberprzemocy ze względu na płeć. Zalecane przez nas środki legislacyjne powinny zostać włączone do kompleksowej dyrektywy przeciwko przemocy ze względu na płeć we wszystkich jej formach. Chodzi o prawo, chodzi o prawa człowieka, chodzi o demokrację: musimy zagwarantować każdej kobiecie ochronę przed przemocą.”

Kolejne kroki

Komisja poinformowała, że w marcu 2022 roku przedstawi wniosek dotyczący ustawy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, obejmujący zapobieganie, ochronę i skuteczne ściganie, zarówno w Internecie, jak i poza nim.

Kontekst

Pandemia COVID-19 spowodowała dramatyczny wzrost liczby przypadków cyberprzemocy ze względu na płeć. Jak podaje Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), siedem na dziesięć kobiet doświadczyło cyberstalkingu.

Od września 2021 r. Parlament wzywa do uznania przemocy związanej z płcią za przestępstwo na mocy prawa UE. Konwencja stambulska pozostaje najbardziej kompleksowym międzynarodowym traktatem dotyczącym podstawowych przyczyn przemocy uwarunkowanej płcią we wszystkich jej formach.