Akt o usługach cyfrowych – bezpieczniejszy internet dzięki regulacji platform 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

DSA zajmuje się kwestiami, które mają wpływ na nasze codzienne życie, w tym interakcje w mediach społecznościowych ©AdobeStock/Mirko Vitali  
  • Europosłowie dają zielone światło do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi
  • Nowe przepisy przewidują środki przeciwdziałania pojawianiu się nielegalnych produktów, usług i treści w internecie; określają także procedury ich usuwania
  • Odbiorcy usług będą mieli prawo dochodzenia odszkodowania za poniesione straty
  • Nowe przepisy wprowadzają obowiązkową ocenę ryzyka i większą przejrzystość algorytmów, co pomoże w walce ze szkodliwymi treściami i dezinformacją

Posłowie uzgodnili projekt przepisów, które mają zwalczać nielegalne treści, zapewnić odpowiedzialność platform za ich algorytmy oraz poprawić moderację treści.

Tekst zatwierdzony dziś przez Parlament stosunkiem głosów 530 do 78, przy 80 wstrzymujących się, będzie służyć jako mandat do negocjacji z francuską prezydencją Rady, reprezentującą państwa członkowskie.


Po głosowaniu Christel Schaldemose (S&D, Dania), która przewodzi parlamentarnemu zespołowi negocjacyjnemu, powiedziała: "Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że posłowie do PE i obywatele UE chcą ambitnych, sięgających w przyszłość regulacji cyfrowych. W ciągu 20 lat od przyjęcia dyrektywy o handlu online wiele się zmieniło. Platformy internetowe zajęły ważniejsze miejsce w naszym codziennym życiu, przynosząc nowe możliwości, ale także nowe zagrożenia. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby to, co jest nielegalne offline, było nielegalne online. Musimy zapewnić wprowadzenie przepisów cyfrowych z korzyścią dla konsumentów i obywateli. Teraz możemy przystąpić do negocjacji z Radą i wierzę, że uda nam się zrealizować te zadania".

Usuwanie nielegalnych treści i zapobieganie szerzeniu dezinformacji

We wniosku dotyczącym aktu o usługach cyfrowych wyraźnie określono obowiązki i odpowiedzialność dostawców usług pośrednictwa, a w szczególności platform internetowych, takich jak media społecznościowe i platformy handlowe.


Ustanowiono mechanizm powiadamiania i podejmowania działań w odniesieniu do nielegalnych produktów, usług lub treści online. Przewidziano też odpowiednie zabezpieczenia. Dostawcy usług hostingowych po otrzymaniu takiego powiadomienia powinni działać „bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem rodzaju nielegalnych treści, które są zgłaszane, i pilności działań, które mają zostać podjęte”. Posłowie wprowadzili również silniejsze zabezpieczenia. Dzięki nim powiadomienia będą przetwarzane w sposób niearbitralny i niedyskryminujący oraz z poszanowaniem praw podstawowych, w tym wolności słowa.


Posłowie uważają, że internetowe platformy handlowe muszą zapewnić konsumentom możliwość zakupu bezpiecznych produktów online. Służy temu obowiązek identyfikowania sprzedawców (zasada „znaj swojego klienta”).


Dodatkowe obowiązki bardzo dużych platform


Bardzo duże platformy internetowe będą podlegać szczególnym obowiązkom. Stwarzają one bowiem szczególne zagrożenie, jeśli chodzi o upowszechnianie nielegalnych i szkodliwych treści. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwalczania szkodliwych treści, także tych, które mogą nie być nielegalne. Będzie też zapobiegać rozpowszechnianiu dezinformacji. Służyć temu będą przepisy dotyczące obowiązkowej oceny ryzyka, środków ograniczających ryzyko, niezależnych audytów i przejrzystości systemów rekomendacji (algorytmów, które określają, co widzą użytkownicy).

Inne ważne zagadnienia


Parlament wprowadził dalsze zmiany do wniosku Komisji. Dotyczą one między innymi:


  • zwolnienia mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia;

  • odszkodowań – odbiorcy usług cyfrowych i reprezentujące ich organizacje muszą mieć możliwość dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez platformy obowiązków w zakresie należytej staranności;

  • nałożenia na platformy internetowe zakazu wprowadzania w błąd lub nakłaniania usługobiorców do określonego działania za pomocą zwodniczych interfejsów;

  • reklamy ukierunkowanej – przewidziano możliwość podejmowania przez wszystkich usługobiorców bardziej przejrzystych i świadomych wyborów – będą mogli zapoznać się z informacjami o tym, w jaki sposób czerpane są korzyści finansowe z danych; zapewniono lepszą ochronę małoletnich przed marketingiem bezpośrednim, profilowaniem i reklamą ukierunkowaną behawioralnie do celów komercyjnych;

  • większego wyboru co do szeregowania informacji w oparciu o algorytmy – bardzo duże platformy internetowe powinny zapewniać co najmniej jeden system rekomendacji, który nie jest oparty na profilowaniu.

Dalsze poprawki zatwierdzone na posiedzeniu plenarnym dotyczą konieczności przestrzegania przez dostawców usług w ich regulaminach wolności słowa oraz wolności i pluralizmu mediów, a także nowego przepisu dotyczącego prawa do korzystania z usług cyfrowych i płacenia za nie anonimowo (lista do głosowania jest dostępna tutaj, a wszystkie poprawki zgłoszone na posiedzeniu plenarnym tutaj).