Zmiana klimatu – Parlament głosuje za ograniczeniem emisji państw Unii o 40% 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Do 2030 roku wszystkie kraje Unii muszą zmniejszyć emisje w porównaniu z rokiem 2005
  • Cele redukcji dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności
  • Ograniczy się możliwości handlu emisjami, pożyczania i oszczędzania ich
  • Informacje o działaniach krajowych będą publikowane, co zwiększy przejrzystość

Nowe przepisy o wspólnym wysiłku redukcyjnym zmniejszają dopuszczalny poziom emisji gazów cieplarnianych w państwach członkowskich z transportu, budynków i rolnictwa do 2030 roku.

Wszystkie kraje Unii muszą dalej ograniczać emisje gazów cieplarnianych z transportu, budynków i rolnictwa © AdobeStock - monticello  

Parlament przyjął dziś 486 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się, zmianę tzw. rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego. Rozporządzenie to określa wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym, ogrzewaniu budynków, rolnictwie, małych instalacjach przemysłowych i gospodarce odpadami. Dotyczy każdego państwa członkowskiego. Obecnie reguluje około 60% wszystkich emisji w Unii Europejskiej.


Zmienione prawo zwiększa cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie Unii w 2030 roku. Nowy cel wynosi 40% (poprzednio 30%) w porównaniu z poziomem z roku 2005. Po raz pierwszy wszystkie państwa członkowskie muszą graniczyć emisje gazów cieplarnianych. Ich cele krajowe mają mieścić się w przedziale od 10 do 50%. Cele na 2030 rok dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności. Państwa członkowskie będą musiały również co roku dokładać starań, by nie przekroczyć swojego rocznego przydziału emisji gazów cieplarnianych.


Elastyczność i przejrzystość

Rozporządzenie przewiduje odpowiednią dozę elastyczności państw członkowskich w osiąganiu ich celów, gdyż jednocześnie muszą zadbać, by transformacja była sprawiedliwa i społecznie uczciwa. Równocześnie likwiduje luki prawne, dzięki czemu Unia ma osiągnąć swój cel redukcyjny. Z tego powodu istnieją limity dotyczące tego, ile emisji państwa członkowskie mogą zaoszczędzić z lat poprzednich, pożyczyć z lat przyszłych, jak również tego, na ile mogą handlować przydziałami z innymi państwami członkowskimi.


Aby móc rozliczać państwa członkowskie, Komisja będzie – zgodnie z życzeniem Parlamentu – w przystępnej formie upubliczniać informacje na temat działań krajowych.


Cytat

Po głosowaniu sprawozdawczyni Jessica Polfjärd (PPE, SV) powiedziała: „Rozporządzenie to duży krok naprzód w realizacji celów klimatycznych Unii. Dzięki nowym zasadom dotyczącym krajowych redukcji emisji swój wkład wniosą wszystkie państwa członkowskie. Zlikwidujemy też istniejące luki prawne. To wyraźny sygnał, że Unia traktuje poważnie swoje zobowiązanie do bycia globalnym mistrzem w zakresie konkurencyjnej i skutecznej agendy klimatycznej”.


Kolejne kroki

Tekst musi teraz zatwierdzić Rada.
Następnie zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.


Informacje ogólne

Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego stanowi część pakietu „Gotowi na 55 w 2030 roku”. Jest to plan Unii, który ma do 2030 roku zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z roku 1990. Taki cel zapisano w europejskim prawie klimatycznym.