Posłowie wzywają do wprowadzenia nowych przepisów przeciwko wykorzystywaniu stażystów w całej UE 

Komunikat prasowy 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

  • Odpowiednie wynagrodzenie za wszystkie staże, co najmniej pokrywające koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu. 
  • Zasady dotyczące czasu trwania stażu, rekompensat i ochrony socjalnej 
  • Lepsza dostępność dla osób niepełnosprawnych i pochodzących z trudnych środowisk 

Parlament wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów gwarantujących wysoką jakość staży w całej UE.

W środę na sesji plenarnej przyjęto 404 głosami za, 78 przeciw, przy 130 wstrzymujących się, sprawozdanie wzywające Komisję do zaproponowania dyrektywy w sprawie wysokiej jakości staży i aktualizacji istniejących ram jakości staży.


Według posłów, nowa dyrektywa powinna określać minimalne standardy jakości, w tym zasady dotyczące czasu trwania staży, a także wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej zgodnie z prawem i praktykami krajowymi.


Staże powinny być odpowiednio wynagradzane, pokrywając co najmniej koszty podstawowych potrzeb życiowych, takich jak żywność, mieszkanie i transport, biorąc pod uwagę koszty utrzymania w każdym państwie członkowskim, uważa Parlament.


Sprawozdanie wzywa państwa członkowskie UE do zwiększenia dostępności staży dla osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz do zachęcania do staży transgranicznych.


Posłowie wzywają również Komisję Europejską do przeglądu istniejących ram jakości staży i wprowadzenia większej liczby zasad, które będą wiążące dla krajów UE w tych ramach.


Kontekst


Staże są ważnym krokiem dla młodych ludzi na rynku pracy. Niedawne badanie Eurobarometru (2023) wykazało, że czterech na pięciu młodych ludzi (78%) odbyło co najmniej jeden staż, a dla jednego na pięciu (19%) ich pierwszym doświadczeniem zawodowym był staż.

Niemniej jednak istnieją obawy dotyczące jakości staży. Dlatego posłowie wzywają do poprawy warunków staży, aby zapewnić młodym ludziom przydatne doświadczenie i odpowiednie wynagrodzenie.

Przyjmując tę rezolucję, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli, aby miejsca pracy i staże dla młodych ludzi spełniały standardy jakości i położyły kres dyskryminującym praktykom prawa pracy, zgodnie z propozycjami 47 ust. 5 i 15 ust. 2 konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.