Najdôležitejšie body zo zasadnutia 
 

Vlastné zdroje financovania EÚ: Hlasovanie o ďalšom kroku na ceste k obnove Únie 

Parlament bude v stredu hlasovať o urýchlení schvaľovania nových pravidiel, ktoré Únii umožnia požičať si 750 miliárd eur na financovanie balíka obnovy EÚ pre budúce generácie.

Urýchlené prijatie stanoviska Európskeho parlamentu k návrhu Rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov by prispelo k skoršej implementácii tohto kľúčového legislatívneho návrhu. Európska komisia by tak už čoskoro získala možnosť požičať si na trhoch až 750 miliárd eur na financovania balíka obnovy Únie.

Prijatie stanoviska EP umožní Rade (ministrov) EÚ urýchlene prijať rozhodnutie o vlastných zdrojoch a začať ratifikačný proces v dvadsiatich siedmich krajinách Únie. Cieľom je čo najskoršie spustenie plánu obnovy EÚ.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v návrhu správy, ktorú plénu predkladajú spravodajcovia José Manuel Fernandes (EPP, PT) a Valérie Hayer (RE, FR).

Súvislosti

Hlasovania poslancov o legislatívnom stanovisku je nevyhnutným predpokladom prijatia rozhodnutia o vlastných zdrojoch financovania Únie v Rade a jeho následnej ratifikácie v parlamentoch členských štátov EÚ. Rada môže rozhodnutie prijať až po konzultácii s Európskym parlamentom. Hlasovanie Rady musí byť navyše jednomyseľné.

Rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov predstavuje právny základ pre zdroje príjmov rozpočtu EÚ. Novela rozhodnutia o systéme vlastných zdrojov Únie však prináša nový právny základ, ktorý Únii umožní požičať si na finančných trhoch prostriedky potrebné na financovanie nástroja obnovy EÚ pre budúce generácie (NGEU).

Rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť spolu s novým Viacročným finančným rámcom v januári 2021. Na vstup do platnosti ho však musia najskôr ratifikovať parlamenty všetkých členských štátov EÚ.


Rozprava: Pondelok, 14. september

Hlasovanie: Streda, 16. september

Postup: Konzultácia

Typ dokumentu: Rozhodnutie