Čo sú politické skupiny a ako sa vytvárajú? 

Po voľbách sa poslanci EP častokrát pripoja k nejakej politickej skupine alebo vytvoria novú. V týchto skupinách sa združujú poslanci EP z rôznych členských štátov na základe ich politickej príslušnosti. Skupiny sa môžu vytvárať aj neskôr počas parlamentného mandátu. V súčasnosti je v Európskom parlamente sedem politických skupín.


Formálne uznaná politická skupina musí pozostávať minimálne z 23 poslancov EP pochádzajúcich aspoň z jednej štvrtiny členských štátov (t. j. minimálne sedem). Poslanci EP môžu byť členom iba jednej politickej skupiny, zatiaľčo niektorí nepatria do žiadnej politickej skupiny a sú označovaní ako "nezaradení" poslanci.


Vytvorenie politickej skupiny je potrebné oznámiť predsedovi Parlamentu formou vyhlásenia, ktoré musí obsahovať názov skupiny, zoznam jej členov a zloženie predsedníctva.


Pri vytváraní skupiny poslanci EP automaticky potvrdzujú svoju politickú príslušnosť a Parlament za bežných okolností neposudzuje politickú súdržnosť medzi členmi skupín. Parlament do toho vstupuje a posudzuje, či bola skupina skutočne vytvorená v súlade s pravidlami iba v prípade, že konkrétni poslanci EP sami vyvracajú svoju politickú príslušnosť.

Politické skupiny si môžu najať zamestnancov a poskytnú sa im priestory financované z rozpočtu Parlamentu. Predsedníctvo Parlamentu stanovuje pravidlá, ako sa budú tieto finančné prostriedky a priestory spravované a kontrolované. Finančné prostriedky, ktoré majú skupiny k dispozícii, sú určené na pokrytie administratívnych a prevádzkových nákladov zamestnancov skupiny aj nákladov vzniknutých z dôvodov politických a informačných kampaní súvisiacich s Európskou úniou.


Rozpočet sa nesmie použiť na financovanie žiadnej formy európskej, vnútroštátnej, regionálnej či miestnej volebnej kampane ani na financovanie politických strán na vnútroštátnej a európskej úrovni alebo ich závislých orgánov.

Nie všetci poslanci EP sú členmi skupiny. Tí, ktorí nie sú, sú známi ako „nezaradení“ poslanci. Takisto majú nárok na zamestnancov a majú práva podľa pravidiel stanovených Predsedníctvom.