Práca poslancov EP 

Poslanci EP sú volení zástupcovia ľudí v EÚ; zastupujú ich záujmy a záujmy svojich miest alebo regiónov v Európe. Počúvajú ľudí s miestnymi a národnými záujmami, záujmové skupiny a podniky. Sú to zákonodarcovia EÚ, ale môžu tiež klásť otázky Komisii a Rade ministrov. Poslanci EP zohrávajú dôležitú úlohu pri významných otázkach dneška, ako sú zmena klímy, migrácia, ľudské práva vo svete a spôsob, akým regulujeme svoje finančné trhy.


Denné pracovné zaťaženie poslancov EP je rozdelené medzi prácu pre ich voličov v domovskej krajine, prácu vo výboroch, diskusie v politických skupinách, ako aj diskusie a hlasovanie v pléne. Poslanci EP sa zúčastňujú na schôdzach svojich výborov a politických skupín, ako aj na mnohých ďalších. Môžu byť takisto súčasťou delegácie pre vzťahy s krajinami mimo EÚ, čo si môže vyžadovať príležitostné cestovanie mimo EÚ.

Práca vo výboroch


Parlament je rozdelený do dvadsiatich špecializovaných výborov, ktoré sa ako prvé zaoberajú legislatívnymi návrhmi, ktoré im boli predložené.


Tieto výbory sa zaoberajú legislatívnymi návrhmi prijatím správ s pozmeňujúcimi návrhmi. (Medzi hlasovaniami vo výbore a diskusiami a hlasovaniami v pléne sa o pozmeňujúcich návrhoch a uzneseniach diskutuje v politických skupinách.) Výbory tiež menujú skupinu poslancov EP, ktorí majú rokovať o právnych predpisoch EÚ s Radou. Prijímajú tiež uznesenia z vlastnej iniciatívy, organizujú vypočutia s odborníkmi a kontrolujú ostatné inštitúcie a orgány EÚ.


Výbor sa skladá z 25 až 73 riadnych členov a tomu zodpovedajúceho počtu náhradníkov.


Každý výbor si spomedzi svojich riadnych členov volí predsedu a štyroch podpredsedov, ktorí spolu tvoria predsedníctvo výboru a tieto funkcie vykonávajú dva a pol roka. Politické zloženie výborov odráža politické zloženie pléna Parlamentu.


Parlament môže zároveň zriadiť podvýbory a osobitné dočasné výbory, ktorých úlohou je riešenie osobitných otázok, a môže zriaďovať vyšetrovacie výbory s cieľom vyšetriť údajné porušenia práva alebo nesprávny úradný postup v rámci práva EÚ.


Parlamentné výbory sa obyčajne stretávajú v Bruseli. Ich diskusie prebiehajú verejne a v zásade ich možno sledovať prostredníctvom webstreamingu.