Zhrnutie príspevkov 

Charakter práce poslancov EP znamená, že sú často mimo domova a domovskej krajiny. K dispozícii je preto množstvo príspevkov na úhradu vzniknutých nákladov (sumy nižšie platia od roku 2022).

Cestovné výdavky

Väčšina schôdzí Európskeho parlamentu, napríklad plenárne zasadnutie, stretnutia výborov a politických skupín, sa koná v Bruseli alebo v Štrasburgu. Poslancom EP sa v súvislosti s tým, že sa ich zúčastňujú uhrádza skutočná cena cestovných lístkov po ich odovzdaní, a to do výšky buď ceny letenky v biznis triede (alebo podobnej), ceny lístka na vlak v prvej triede alebo €0,56/km pri ceste autom (do maximálnej dĺžky cesty 1 000 km). Okrem toho dostávajú paušálne príspevky podľa vzdialenosti a trvania cesty na pokrytie rôznych výdavkov na cestu (diaľničná známka, nadmerná váha batožiny alebo poplatky za rezerváciu).

Poslanci musia často pri výkone svojej funkcie cestovať v rámci členského štátu, za ktorý sú zvolení aj mimo neho, a to kvôli oficiálnym povinnostiam aj z iných dôvodov (napríklad s cieľom zúčastniť sa na konferencii alebo na pracovnej návšteve). Poslanci majú pri činnostiach mimo svojej krajiny nárok na úhradu cestovných výdavkov, nákladov na ubytovanie a súvisiacich výdavkov až do výšky €4.716 ročne. V prípade činností v rámci členského štátu, v ktorom boli zvolení, majú poslanci nárok len na preplatenie nákladov na dopravu, pričom je stanovená maximálna ročná suma podľa jednotlivých štátov.

Poslancom EP sa preplácajú skutočné náklady na cestovné © Európsky parlament  

Denný príspevok (nazývaný aj „diéty“)

Parlament vypláca paušálny príspevok vo výške €338 na úhradu ubytovania a s ním súvisiacich výdavkov poslancov EP za každý deň v Bruseli alebo Štrasburgu strávený úradnými záležitosťami za predpokladu, že sa zapíšu do prezenčnej listiny. Príspevok má pokryť náklady na ubytovanie v hoteloch, stravu a všetky ostatné súvisiace výdavky. Príspevok sa zníži o 50 %, ak poslanci EP chýbajú na viac ako polovici hlasovaní podľa mien v dňoch, keď sa konajú plenárne zasadnutia, aj keď boli prítomní a podpísali prezenčnú listinu.

V prípade schôdzí, ktoré sa konajú mimo EÚ, je výška príspevku €169 (opäť pod podmienkou, že poslanec podpísal prezenčnú listinu), výdavky na hotel sa preplácajú osobitne.

Príspevok na všeobecné výdavky

Tento paušálny príspevok pokrýva úhradu nákladov na činnosti vo volebných obvodoch, ako sú náklady na prenájom a riadenie kancelárií, telefón a predplatné, počítače a telefóny, organizovanie konferencií a výstav. Ak sa poslanec bez riadneho odôvodnenia zúčastní na menej než polovici plenárnych zasadnutí v jednom parlamentnom roku (september až august), tento príspevok sa mu zníži na polovicu.

Výška tohto príspevku v roku 2022 predstavuje €4.778 mesačne.

Náklady na lekárske vyšetrenia

Poslanci Európskeho parlamentu majú nárok na náhradu dvoch tretín svojich nákladov na lekárske vyšetrenia. Okrem podielu náhrady sú jednotlivé pravidlá a postupy tohto systému rovnaké ako pre úradníkov EÚ.

Príspevok po skončení mandátu

Poslanci majú po zániku svojho mandátu nárok na dočasný príspevok vo výške jedného svojho mesačného platu za každý rok výkonu mandátu. Maximálne trvanie poberania tohto príspevku je dva roky. Príspevok sa nevypláca v prípade, že poslanec vykonáva mandát v inom parlamente alebo zastáva verejnú funkciu. Ak má poslanec zároveň nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, nesmie ho poberať súčasne s týmto príspevkom a musí sa rozhodnúť pre jeden z nich.

Ostatné nároky

Parlament poskytuje poslancom Európskeho parlamentu kancelárie s vybavením v Bruseli aj v Štrasburgu. Keď sú poslanci EP v jednom z týchto miest, môžu na oficiálne služobné cesty využívať služobné vozidlá Parlamentu.