Pravidlá prijímania zamestnancov poslancov: asistenti poslancov 

Poslanci EP si môžu vybrať svojich vlastných zamestnancov v rámci rozpočtu stanoveného Parlamentom. V roku 2020 je maximálna mesačná suma, ktorá je k dispozícii na všetky náklady spojené s náborom osobných asistentov, 25 442 EUR na poslanca EP (platná od 1. júla 2019). Žiadna časť z tejto sumy sa nevypláca priamo samotnému poslancovi EP.


Poslanci si môžu vybrať rôzne typy asistentov:

  • Akreditovaní asistenti, ktorí pôsobia v Bruseli (alebo Luxemburgu/Štrasburgu), patria v súlade s podmienkami zamestnávania dočasných zamestnancov EÚ pod priamu správu administratívy Parlamentu. Poslanci môžu zamestnať maximálne troch akreditovaných asistentov (za určitých podmienok štyroch). Na zamestnávanie akreditovaných asistentov sa musí použiť minimálne štvrtina celkového rozpočtu.
  • Poslanci EP môžu takisto zamestnávať „miestnych“ asistentov so sídlom v ich členských štátoch. Administratívne ich spravujú kvalifikované osoby poverené výkonom platieb, aby zabezpečili riadne plnenie daňových požiadaviek a požiadaviek v oblasti sociálneho zabezpečenia. Na týchto miestnych asistentov sa môže použiť maximálne 75 % celkového rozpočtu.

Okrem zamestnávania akreditovaných a miestnych asistentov sa môže až štvrtina celkového dostupného rozpočtu použiť aj na platby za služby poskytovateľov vybraných poslancom EP, ako je objednanie odbornej štúdie.


Od asistentov sa vyžaduje, aby sa vyhýbali vonkajším činnostiam, ktoré môžu spôsobiť konflikt záujmov. Od roku 2009 poslanci EP už nemôžu zamestnávať blízkych príbuzných.


Mená alebo obchodné mená všetkých asistentov sú počas trvania ich zmlúv zverejnené na internetovej stránke Parlamentu, pokiaľ im nebola udelená výnimka, a to výlučne z náležite opodstatnených dôvodov ochrany ich bezpečnosti.