Prečo bol Štrasburg určený za oficiálne sídlo Európskeho parlamentu? 

Budova Európskeho parlamentu v Štrasburgu © Európska únia 2018 – EP  

Rozhodnutím z roku 1992 sa formalizovala situácia, ktorá už existovala a odzrkadľovala kompromisy, ku ktorým sa dospelo v priebehu rokov.


Keď bolo v roku 1952, niekoľko rokov po 2. svetovej vojne, založené Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), ktorým sa ustanovilo spoločné hospodárenie so zásobami ocele a uhlia šiestich krajín vrátane Nemecka a Francúzska, jeho inštitúcie sa nachádzali v Luxemburgu. Rada Európy (medzivládny orgán pre ľudské právaa kultúru 47 krajín, ktorý bol takisto zriadený v období bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny) už mala sídlo v Štrasburgu a ponúkla svoju rokovaciu sálu na schôdze „spoločného zhromaždenia“ ESUO, z ktorého vznikol Európsky parlament. Štrasburg sa postupne stal hlavným sídlom plenárnych schôdzí Parlamentu, hoci v 60. a 70. rokoch minulého storočia sa dodatočné schôdze konali aj v Luxemburgu.


Po vzniku Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1958 sa veľká časť činnosti Európskej komisie a Rady ministrov začala sústreďovať v Bruseli. Keďže práca Parlamentu zahŕňa dôkladnú kontrolu týchto dvoch inštitúcií a spoluprácu s nimi, poslanci sa časom rozhodli, že väčšia časť práce sa bude organizovať v Bruseli. Na začiatku 90. rokov už v podstate existovala súčasná organizácia činnosti, schôdze výborov a politických skupín sa konali v Bruseli a hlavné plenárne schôdze v Štrasburgu. Najväčšia časť zamestnancov Parlamentu sa nachádza v Luxemburgu.

V marci 2019 väčšina poslancov EP prijala uznesenie, v ktorom žiada o vypracovanie plánu na zriadenie jedného sídla.