Ktoré jazyky sa v Parlamente používajú? 

EÚ má 24 úradných jazykov. Mať 24 jazykov znamená, že každý občan môže mať prístup k právnym predpisom EÚ, ktoré sa ho týkajú, a lepšie im rozumieť. Občania môžu komunikovať s inštitúciami EÚ napríklad tým, že predkladajú petície alebo požadujú informácie v ktoromkoľvek z úradných jazykov, a môžu sledovať rozpravy v Parlamente prostredníctvom živého internetového vysielania.


Je však tiež dôležité, aby poslanci EP mali možnosť hovoriť, počúvať, čítať a písať vo svojom vlastnom jazyku, a teda v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Pretože základnou demokratickou zásadou je to, že každý občan EÚ sa môže stať poslancom Európskeho parlamentu, aj keď neovláda žiaden cudzí jazyk. Poslanci EP sú volení nato, aby zastupovali záujmy občanov, ktorí im odovzdali svoj hlas, a nie na základe ich znalosti cudzích jazykov. Okrem toho aby sa všetkým poslancom EP zaručili rovnaké pracovné podmienky, musia mať úplný prístup k informáciám vo svojich príslušných jazykoch. Vystúpenia poslancov EP v jednom úradnom jazyku sa simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov a úradné texty sa prekladajú do všetkých 24 jazykov. Aby sa právne predpisy EÚ mohli priamo uplatňovať alebo transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov, musia sa najprv preložiť do úradného jazyka EÚ každého členského štátu. Občania si môžu vyžiadať a získať informácie v ktoromkoľvek z úradných jazykov.


Po pristúpení Chorvátska 1. júla 2013 sa celkový počet úradných jazykov zvýšil na 24: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.


Odchod Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať za následok zrušenie angličtiny ako úradného jazyka. Všetky vlády EÚ by o tom museli rozhodnúť jednomyseľne, a keďže angličtina je úradným jazykom aj v Írsku a na Malte, táto možnosť sa zdá byť vzdialená.


„24 úradných jazykov

sa používa v Európskom parlamente“


Práca tlmočníka alebo prekladateľa


Každý tlmočník a prekladateľ tlmočí a prekladá zvyčajne do svojho rodného jazyka. Pri 24 úradných jazykoch existuje 552 možných jazykových kombinácií. Aby sa Parlament dokázal s tou výzvou vysporiadať, niekedy používa systém tzv. pilotných jazykov: prejav rečníka či text sa najprv pretlmočí alebo preloží do jedného z najpoužívanejších jazykov (angličtina, francúzština alebo nemčina) a potom do ostatných.


Tlmočenie a prekladanie sú rozdielne profesie: tlmočníci tlmočia z jedného jazyka do druhého počas schôdzí ústne v reálnom čase; prekladatelia pracujú s písomnými dokumentmi a vytvárajú úplne presnú verziu dokumentu v cieľovom jazyku. Tlmočníci Európskeho parlamentu sú vyškolení na verné sprostredkovanie prejavov poslancov EP. Vzhľadom na osobitný charakter parlamentných rozpráv im administratíva navyše pomáha pri príprave na konkrétne schôdze, na ktoré sú pridelení, a sú priebežne informovaní vývoji terminológie v jazykoch, z ktorých tlmočia. Ako kvalifikovaní lingvisti poskytujú všetkým poslancom EP služby vysokej kvality.


Prekladatelia plnia tiež iné lingvistické úlohy, ako je úprava textov pre podcasty, titulkovanie a zvukový záznam v 24 jazykoch.


Parlament zamestnáva približne 270 tlmočníkov a môže tiež pravidelne využívať viac ako 1 500 externých akreditovaných tlmočníkov. Počas týždňov plenárnych schôdzí je k dispozícii 700 až 900 tlmočníkov. Parlament zamestnáva približne 600 prekladateľov a približne 30 % prekladateľských prác zabezpečujú externí prekladatelia.


Viacjazyčnosť: štruktúra identity Európy