Kto sú poslanci EP v kľúčových funkciách a ako sú volení? 

V júli 2019 bol za predsedu Európskeho parlamentu zvolený David SASSOLI © EP / Diana Le Lardic  

Počas prvej plenárnej schôdze po európskych voľbách poslanci volia nového predsedu, štrnásť nových podpredsedov a piatich kvestorov.


Všetky volené posty v Európskom parlamente, t. j. predseda, podpredseda, kvestor, predseda a podpredseda výboru a predseda a podpredseda delegácie, sa obsadzujú nanovo každého dva a pol roka, teda raz na začiatku a raz v polovici päťročného funkčného obdobia EP. Zvolení funkcionári sa môžu o daný mandát uchádzať aj opätovne.


Pri voľbách predsedu, podpredsedov a kvestorov by sa mala zohľadniť potreba celkového spravodlivého zastúpenia jednotlivých členských štátov a politických názorov.


Predseda Európskeho parlamentu


Predseda dohliada na činnosť Parlamentu, predsedá plenárnym zasadnutiam a svojím podpisom schvaľuje ročný rozpočet EÚ. Predseda reprezentuje Parlament navonok a vo vzťahu k ostatným inštitúciám EÚ.


V júli 2019 bol za predsedu Európskeho parlamentu zvolený David SASSOLI.


Ako sa volí predseda?


Prvým úkonom nového Európskeho parlamentu je zvoliť svojho predsedu. Kandidátov na Predsedníctvo môže navrhnúť buď politická skupina, alebo najmenej 38 poslancov EP. Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Kandidát musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou platných odovzdaných hlasov, t. j. 50 % plus jeden.


Ak nie je v prvom kole hlasovania zvolený žiadny kandidát, v druhom kole môže byť za rovnakých podmienok nominovaný rovnaký kandidát alebo iní kandidáti. Ak je to potrebné, môže sa to opakovať v treťom kole, opäť s rovnakými pravidlami.


Ak nie je v treťom kole hlasovania zvolený nikto, dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov v tomto kole postupujú do štvrtého kola hlasovania, v ktorom zvíťazí kandidát, ktorý získal väčší počet hlasov. (Ak v tejto fáze hlasovania získajú rovnaký počet hlasov, za víťaza je vyhlásený starší kandidát).


Kto sú podpredsedovia a kvestori?


Podpredsedovia môžu v prípade potreby nahradiť predsedu pri výkone jeho povinností vrátane predsedania na plenárnych zasadnutiach. Sú tiež členmi Predsedníctva – orgánu zodpovedného za všetky administratívne, personálne a organizačné záležitosti v Parlamente. Kvestori sa zaoberajú administratívnymi záležitosťami, ktoré priamo ovplyvňujú samotných poslancov EP.


Európsky parlament má 14 podpredsedov a piatich kvestorov.


Ako sa volia?


Kandidátov na funkcie podpredsedu a kvestora môže predložiť buď politická skupina, alebo najmenej 38 poslancov. Voľby podpredsedov sa konajú prostredníctvom jedného tajného hlasovania pre všetkých kandidátov. Poradie zvolenia kandidátov určuje ich prednostné poradie po dobu výkonu ich mandátu.


Kto sú predsedovia politických skupín a ako sú volení?


Momentálne v Európskom parlamente pôsobí 7 poslaneckých klubov, takzvaných politických skupín. Každá politická skupina si volí vlastných predsedov a podpredsedov. Lídri politických skupín tvoria spolu s predsedom Európskeho parlamentu Konferenciu predsedov EP.


Konferencia predsedov organizuje plánovanie činnosti a legislatívne plánovanie Parlamentu, rozhoduje o zodpovednosti výborov a delegácií a členstve v nich a zodpovedá za vzťahy s inými inštitúciami EÚ, národnými parlamentmi a krajinami mimo EÚ.


Kto sú predsedovia výborov a ako sú volení?


Parlamentné výbory volia svojich predsedov a podpredsedov počas ustanovujúcich schôdzí (a v polovici funkčného obdobia, keď sa volia noví funkcionári). Predsedovia a podpredsedovia môžu byť potvrdení aj na druhý mandát vo voľbách, ktoré sa konajú v polovici volebného obdobia.


Každý výbor volí svoje predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí celý Parlament na návrh Konferencie predsedov.


Stále medziparlamentné delegácie Parlamentu (pre vzťahy s parlamentmi mimo EÚ) tiež volia svojich predsedov a podpredsedov, pričom používajú rovnaký postup ako výbory.


Kto sú koordinátori výborov a ako sú volení?


Politické skupiny si volia „koordinátorov“ parlamentných výborov. Sú politickými predstaviteľmi každej skupiny vo výbore. Koordinujú názor svojej skupiny na témy pred výborom a spolu s predsedom a podpredsedom organizujú prácu vo výbore.