Osvedčovanie nových poslancov EP 

Osvedčenia o zvolení nových poslancov EP sa preskúmavajú kvôli uisteniu, že nemajú inú funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu. Príklady zahŕňajú vykonávanie funkcie vo vláde alebo v parlamente členského štátu EÚ, Európskej komisii, na Súdnom dvore EÚ, v správnej rade Európskej centrálnej banky, na Dvore audítorov a v Európskej investičnej banke. Zákaz stať sa poslancom EP majú aj aktívni úradníci inštitúcií EÚ alebo orgánov zriadených na základe zmlúv o EÚ na spravovanie prostriedkov Spoločenstva.


Keď sú výsledky volieb oficiálne, členské štáty oznámia mená zvolených poslancov do EP a predseda parlamentu požiada príslušné orgány členských štátov, aby prijali potrebné opatrenia na zabránenie akejkoľvek nezlučiteľnosti funkcií.


Pred prijatím mandátu musia noví poslanci EP, ktorých zvolenie bolo oznámené Parlamentu, písomne vyhlásiť, že nezastávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca EP. Toto vyhlásenie sa musí podať najneskôr do šiestich dní pred ustanovujúcou schôdzou Parlamentu.


Osvedčenia o zvolení za nových poslancov EP kontroluje ex post Výbor Parlamentu pre právne veci, ktorý vypracuje rozhodnutie založené na informáciách poskytnutých členskými štátmi. Rozhodnutie sa potom odovzdá predsedovi, ktorý informuje plénum počas nasledujúceho zasadnutia. Navyše, okrem kontroly osvedčení o zvolení Parlament takisto rozhoduje aj o akýchkoľvek sporoch podľa aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov zhromaždenia okrem tých, ktoré sú založené na vnútroštátnych volebných zákonoch.


Ak sa zistí, že poslanec vykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie poslanca EP, Parlament „potvrdí uvoľnenie mandátu“.