Poslanecká imunita 

Poslanecká imunita nie je osobným privilégiom poslanca, ale zárukou, že poslanec EP môže slobodne vykonávať svoj mandát a nemôže byť vystavený svojvoľnému politickému prenasledovaniu. Ako taká je zárukou nezávislosti a integrity Parlamentu ako celku.


Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania pre vyjadrené názory alebo hlasovanie pri výkone svojich úloh.


Imunita poslanca EP je dvojitá:

  • v členskom štáte poslanca podobná imunite udelenej poslancom národného parlamentu, a
  • na území ktoréhokoľvek iného členského štátu, imunita voči zadržaniu a procesno-právna imunita (článok 9 protokolu č. 7).

Imunita sa neuplatňuje vtedy, ak poslanec spácha trestný čin alebo ho z toho podozrievajú príslušné súdne orgány.

Workshop o poslaneckej imunite v EÚ © Európsky parlament  

Ako možno poslanca zbaviť imunity alebo imunitu ochrániť?


Na základe žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu Európskemu parlamentu, aby poslanca zbavil imunity (alebo žiadosti poslanca EP alebo bývalého poslanca EP o ochranu jeho imunity), predseda Parlamentu oznámi žiadosť plénu a postúpi ju zodpovednému parlamentnému výboru, ktorým je Výbor pre právne veci.


Výbor môže požiadať o akékoľvek informácie alebo vysvetlenia, ktoré považuje za potrebné. Poslanec EP dostane príležitosť byť vypočutý a môže predložiť akékoľvek dokumenty alebo iné písomné dôkazy.


Výbor za zatvorenými dverami prijme odporúčanie pre celý Parlament o schválení alebo zamietnutí žiadosti, t. j. o zrušení alebo ochrane imunity. Po rozhodnutí výboru Parlament na plenárnej schôdzi rozhodne hlasovaním jednoduchou väčšinou. Po hlasovaní predseda bezodkladne oznámi rozhodnutie Parlamentu dotknutému poslancovi EP a príslušnému orgánu dotknutého členského štátu.


Ostane poslancovi EP, ktorý je zbavený imunity, poslanecké kreslo?


Áno. Mandát poslanca EP je národným mandátom a nemôže ho odobrať žiadny iný orgán. Zrušenie poslaneckej imunity okrem toho neznamená verdikt „vinný“. Vnútroštátnym súdnym orgánom len umožňuje začať vyšetrovanie alebo súdne konanie. Keďže poslanci EP sú volení podľa vnútroštátneho volebného práva, ak je poslanec EP uznaný vinným z trestného činu, o tom, či sa poslancov mandát ruší, rozhodnú orgány členského štátu.