Ako sa menujú predseda Komisie a komisári?  

Predseda Komisie


Predsedu Komisie volí Európsky parlament.

Jednou z prvých úloh budúceho Parlamentu po voľbách je zvolenie nového predsedu Európskej komisie (výkonný orgán EÚ). Členské štáty nominujú kandidáta na funkciu, musia pri tom však zohľadniť výsledky európskych volieb. Parlament okrem toho musí schváliť nového predsedu Komisie absolútnou väčšinou (polovica súčasných poslancov EP plus jeden). Ak kandidát nezíska požadovanú väčšinu, členské štáty musia do jedného mesiaca navrhnúť ďalšieho kandidáta (Európska rada konajúca kvalifikovanou väčšinou). Pri voľbách v roku 2014 Parlament zaviedol systém vedúcich kandidátov. Každá európska politická strana navrhla kandidáta na predsedu Komisie a strana, ktorá vo voľbách získala najviac hlasov, mohla navrhnúť kandidáta Parlamentu na vymenovanie do vedenia Komisie.

Kandidáti na zvyšné úrady Komisie musia tiež prejsť náročným parlamentným procesom preverovania.


Rada EÚ po dohode so zvoleným predsedom Komisie prijme zoznam kandidátov na komisárov, jedného za každý členský štát. Kandidáti na členov Komisie sa predstavia parlamentným výborom, ktoré pôsobia v ich eventuálnych oblastiach zodpovednosti. Každý výbor sa potom stretne, aby vypracoval svoje hodnotenie odborných znalostí a výkonu kandidáta, a pošle ho predsedovi Parlamentu. Negatívne hodnotenie v minulosti podnietilo kandidátov, aby z postupu odstúpili. Úplná Komisia vrátane predsedu Komisie a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku musí byť schválená v jedinom hlasovaní Parlamentu.


Po schválení Parlamentom formálne vymenuje predsedu Komisie a komisárov Rada na základe kvalifikovanej väčšiny hlasov.


V prípade podstatnej zmeny týkajúcej sa rezortu počas funkčného obdobia Komisie, obsadenia uvoľneného miesta alebo v prípade vymenovania nového komisára po pristúpení nového členského štátu sú komisári, ktorých sa táto zmena týka, opäť vypočutí pred príslušnými výbormi.