Energia z obnoviteľných zdrojov v EÚ a na Slovensku  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

S cieľom pomôcť EÚ dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti znižovania emisií v boji proti klimatickým zmenám sa Parlament usiluje o urýchlenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Súčasná energetická kríza, ktorú umocnila ruská agresia na Ukrajine, zdôraznila potrebu znížiť závislosť EÚ od ruských fosílnych palív a diverzifikovať a zabezpečiť dodávky energie do EÚ so zameraním na ekologickejšie alternatívy - napríklad obnoviteľné zdroje energie. Zároveň chce EÚ stáť na čele ekologickej transformácie, aby čelila klimatickej kríze.


Prečítajte si viac o rôznych opatreniach EÚ na podporu využívania obnoviteľnej energie.

Zdroje obnoviteľných energií 
  • energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (tepelná a fotovoltická) a geotermálna energia, energia z okolia, energia z prílivu, vĺn a iná energia oceánu, vodná energia, biomasa, skládkový plyn, plyn z čističiek vôd a bioplyn; 

Rozhodovanie o nových cieľoch EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030

Ambiciózne úsilie Európy v oblasti klímy je stanovené v legislatívnom balíku "Fit for 55". Cieľom EÚ je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) o 55 % a do roku 2050 sa stať klimaticky neutrálnou. Jednou z právnych noriem v rámci tohto balíka je aktualizácia smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ zo súčasného cieľa 32 % do roku 2030.

V septembri 2023 Parlament schválil dohodu s Radou, ktorá stanovuje nový cieľ 42,5 % v oblasti obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030, hoci krajiny EÚ sú podporované v dosiahnutí cieľa 45 %, čo je cieľ podporovaný aj Komisiou v pláne REPowerEU. Tento bol predložený v máji 2022 a zdôrazňuje potrebu urýchliť prechod na čistú energiu a postupne ukončiť dovoz energie z Ruska zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie vo výrobe energie, priemysle, budovách a doprave na 45 % do roku 2030.

Nová legislatíva vyzýva na rýchlejšie vydávanie povolení pre nové alebo upravené elektrárne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov vrátane solárnych panelov a veterných turbín.

Zistite viac o iniciatíve "Fit for 55" a Zelenej dohode.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých odvetviach v EÚ

Ciele v týchto odvetviach boli tiež aktualizované:

  • budovy - 49 % využívanie obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030.
  • priemysel - nová referenčná hodnota 1,6 % ročného zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Dohoda zohľadňuje požiadavku Parlamentu, aby si členské štáty stanovili indikatívny cieľ pre inovatívnu technológiu obnoviteľnej energie aspoň 5 % novej inštalovanej kapacity obnoviteľnej energie do roku 2030, ako aj vytvorenie rámca pre spoluprácu na cezhraničných energetických projektoch.

Nadväzuje tiež na výzvu Parlamentu na prísnejšie kritériá využívania biomasy s cieľom znížiť riziko financovania neudržateľných postupov a predchádzať negatívnym vplyvom na kvalitu pôdy a biodiverzitu.

Rada teraz musí formálne prijať dohodu o nadobudnutí účinnosti novej smernice o obnoviteľnej energii.

Ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov na národnej úrovni


V tabuľke je uvedené, ako krajiny EÚ splnili ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020.


Podiel energie z obnoviteľných zdrojov v krajinách EÚ (% hrubej konečnej spotreby energie)

stav v roku 2016

Cieľ do roku 2020

podiel v roku 2020

Švédsko

53.8

49

60,1

Fínsko

38.7

38

43,8

Lotyšsko

37.2

40

42,1

Rakúsko

33.5

34

36,5

Dánsko

32.2

30

31,6

Estónsko

28.8

25

30,2

Portugalsko

28.5

31

34,0

Chorvátsko

28.3

20

31,0

Litva

25.6

23

26,8

Rumunsko

25

24

24,5

Slovinsko

21.3

25

25,0

Bulharsko

18.8

16

23,3

Taliansko

17.4

17

20,4

Španielsko

17.3

20

21,2

17

20

22,0

Francúzsko

16

23

19,1

Grécko

15.2

18

21,7

Česko

14.9

13

17,3

Nemecko

14.8

18

19,3

Maďarsko

14.2

13

13,9

Slovensko

12

14

17,3

Poľsko

11.3

15

16,1

Írsko

9.5

16

16,2

Cyprus

9.3

13

16,9

Belgicko

8.7

13

13,0

Malta

6

10

10,7

Holandsko

6

14

14,0

Luxemboursko

5.4

11

11,7

Zdroj: Eurostat

Viac o tom, čo robí EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie:

Tento článok bol prvýkrát uverejnený v novembri 2017 a priebežne bol aktualizovaný, aby odrážal najnovší vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v EÚ.