Zákon o emisne neutrálnom priemysle: podpora čistých technológií v Európe 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Cieľom novej iniciatívy EÚ je zlepšiť túto situáciu.

Dôvody na podporu technológií čistých energií

Zavádzanie technológií čistých energií, ako sú zariadenia na výrobu slnečnej a veternej energie, ale aj ukladanie uhlíka, je nevyhnutné na dosiahnutie európskych klimatických cieľov na roky 2030 a 2050.

Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry z roku 2023, ak krajiny na celom svete v plnej miere splnia svoje záväzky v oblasti energetiky a klímy, trh s kľúčovými technológiami čistej energie by sa mohol do roku 2030 zvýšiť viac ako trojnásobne v porovnaní s jeho súčasnou hodnotou a počet pracovných miest v tomto sektore by sa mohol zvýšiť zo súčasných 6 miliónov na 14 miliónov osôb.

Európa však tietotechnológie vo veľkej miere dováža, zatiaľ čo ostatné krajiny zintenzívnili svoje úsilie o rozšírenie výrobných kapacít v oblasti čistej energie.

Ciele zákona o čistom nulovom priemysle

V marci 2023 Európska komisia navrhla zákon o emisne neutrálnom priemysle, ktorý by mal pomôcť posilniť európske výrobné kapacity, pokiaľ ide o technológie čistej energie.

Tento zákon je súčasťou európskej zelenej dohody a mal by poskytnúť základ pre cenovo dostupný, spoľahlivý a udržateľný systém čistej energie. To následne zvýši konkurencieschopnosť a odolnosť priemyslu EÚ.

Podľa Komisie by mal tento právny predpis tiež znížiť riziko nahradenia doterajšej závislosti EÚ od ruských fosílnych palív novými strategickými závislosťami.

Viac informácií o ekologickom prechode EÚ.


Kľúčové prvky zákona o čistom nulovom priemysle

V zákone sa predkladajú opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby EÚ bola do roku 2030 schopná vyrábať aspoň 40 % svojich vlastných potrieb v oblasti ekologických technológií. Medzi technológie, ktoré má zákon podporovať, patria:

  • solárne fotovoltické a solárne tepelné technológie
  • veterné technológie na pevnine a technológie obnoviteľných zdrojov na mori
  • batériové/akumulačné technológie a iné.V zákone sa stanovuje cieľ, že EÚ by mala byť do roku 2030 schopná uskladniť aspoň 50 miliónov ton CO2.

Cieľom pravidiel je tiež podporiť rozvoj zručností potrebných pre odvetvia čistej energie na európkej a miestnej úrovni.

Čo navrhujú poslanci Európskeho parlamentu?

Parlamentný výbor pre priemysel schválil svoje stanovisko k právnym predpisom v októbri 2023. Poslanci Európskeho parlamentu vo svojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch navrhujú:

  • rozšíriť rozsah pôsobnosti návrhu právnych predpisov tak, aby zahŕňal komponenty, materiály a stroje na výrobu technológií čistej energie
  • širší a komplexnejší zoznam technológií, na ktoré sa vzťahuje
  • zrýchlenie procesu udeľovania povolení
  • vytvorenie podmienok na zriadenie priemyselných parkov čistých technológií.Ďalšie kroky

Parlament bude o svojom stanovisku hlasovať na plenárnom zasadnutí 20. - 23. novembra. Keď Parlament aj Rada prijmú svoje pozície, začnú sa rokovania o konečnej podobe zákona.