Sociálna Európa: o čom je európska sociálna politika  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Platy, dôchodky, podpora v nezamestnanosti. Sociálna politika sa týka každého z nás. Prečítajte si, čo všetko v tejto oblasti robí Európsky parlament.

©AP images/European Union - EP  

Mnohé výzvy

V porovnaní so svetom máme v Európe vysokú úroveň sociálnej ochrany a lepšiu kvalitu života. No stojíme pred viacerými výzvami. Vo viacerých krajinách ešte vždy cítiť následky hospodárskej krízy a aj keď sa veci zlepšujú, stále tu máme priepastné rozdiely medzi regiónmi. Postupne klesá aj nezamestnanosť, no v niektorých krajinách zostáva aj naďalej príliš vysoká.

 

Naša populácia starne, v roku 2030 budeme najstaršou populáciou na svete. Rodí sa u nás málo detí, čo vyvoláva otázku, kto bude pracovať na naše dôchodky. Technologický pokrok, globalizácia a nové služby so sebou prinášajú obrovské zmeny na trhu práce. V nových biznis modeloch a kolaboratívnej ekonomike sa čoraz viac stretávame s neštandardnými pracovnými úväzkami. Táto meniaca sa realita si vyžaduje kroky zo strany EÚ.

 

Sociálna politika: kompetencie EÚ a členských štátov

 

EÚ má v sociálnej oblasti len limitované kompetencie. Všetko čo sa týka zamestnanosti a sociálnej politiky, majú v rukách členské štáty. O platoch, minimálnej mzde, kolektívnom vyjednávaní, dôchodcových systémoch, dôchodkovom veku a podpore v nezamestnanosti rozhodujú samotné krajiny a nie EÚ. No ako sa EÚ čoraz viac integrovala, postupne nadobúdal na dôležitosti aj jej sociálny rozmer.

 

V EÚ dnes existuje legislatíva, fondy a iné nástroje slúžiace na koordináciu a monitorovanie národných programov. Členské štáty sú pravidelne vyzývané k tomu, aby medzi sebou zdieľali overené postupy v oblasti sociálnej integrácie, dôchodkov alebo boja proti chudobe.  

 

Už Rímske zmluvy v roku 1957 obsahovali ustanovenie o rovnakých platoch pre mužov a ženy a právo pracovať kdekoľvek v EÚ. Neskôr boli prijaté dodatočné pravidlá, ktoré tieto princípy uviedli do reality. Bolo potrebné, aby si krajiny medzi sebou uznávali diplomy, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť občanom iných krajín, alebo aby sa do dôchodku počítali aj roky práce v inej krajine EÚ.  Dnes existujú aj spoločné európske pravidlá ohľadne pracovných podmienok, ako je napríklad pracovný čas, polovičný úväzok, boj proti diskriminácii a bezpečnosť a ochrana pri práci. 

 

V novembri 2017 Európsky parlament, Rada ministrov a Európska komisia spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv, ktorý by mal občanom priznať nové práva a podporovať zdravé fungovanie pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia. Tento pilier je postavený na dvadsiatich princípoch a jeho súčasťou je viacero právnych iniciatív v troch hlavných oblastiach: rovnaké príležitosti a prístup na pracovný trh, spravodlivé pracovné podmienky a adekvátna a udržateľná sociálna ochrana.


Európsky parlament už od začiatkov európskej integrácie volal po aktívnejšej politike v sociálnej oblasti a pravidelne tu podporoval iniciatívy Komisie.

 

Sociálne práva pre Európanov pracujúcich v zahraničí


Koordinácia európskych sociálnych politík zabezpečuje, aby ľudia neprišli o svoje sociálne poistenie, keď sa presťahujú do inej členskej krajiny EÚ.

V roku 2019 parlament odobril zriadenie Spoločného orgánu práce (European Labour Authority), ktorý by mal dohliadať na rešpektovanie pravidiel ohľadne pracovnej mobility a sociálneho zabezpečenia.


V máji 2018 parlament odobril novú legislatívu o vyslaných pracovníkoch, ktorá by mala ľuďom vykonávajúcim tú istú prácu na tom istom mieste zabezpečiť taký istý plat.


Pomoc pre nezamestnaných mladých ľudí

 

Hlavným nástrojom EÚ na podporu zamestnanosti a sociálneho zaradenia je Európsky sociálny fond, ktorý existuje už od roku 1957. Svoj úžitok priniesol už miliónom ľudí, ktorí sa mohli vďake nemu rekvalifikovať a nájsť si novú prácu. Poslanci práve pracujú na jeho vylepšenej verzii, ktorá by sa mala viac sústrediť na mladých ľudí a deti. Európsky sociálny fond Plus bude zastrešovať viaceré doterajšie fondy a programy a poskytovať tak cielenejšiu a integrovanú podporu.

V EÚ okrem toho existuje Fond na prispôsobenie sa globalizácii. Je určený na pomoc ľuďom, ktorí prišli o prácu preto, lebo firmy, kde pracovali, zavreli svoje prevádzky v EÚ, alebo ich presunuli do tretích krajín s lacnejšou pracovnou silou. Parlement má teraz na stole jeho reformu, ktorá by mala tento fond sprístupniť širším vrstvám a prispôsobiť novým výzvam po roku 2020, ako je napríklad digitalizácia alebo environmentálne problémy.


Pre tých, korí hľadajú právu v zahraničí, je tu pracovný portál EURES, kde nájdete nielen pracovné ponuky ale aj množstvo užitočných informácií.


V roku 2013 bola spustená tzv. záruka pre mladých. Členské štáty sa tu zaviazali, že mladým ľuďom do 25 rokov poskytnú kvalitné pracovné ponuky, ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo stáž a do štyroch mesiacov po tom, ako sa stanú nezamestnanými alebo ukončia formálne vzdelávanie

Koncom roka 2016 bol zriadený Európsky zbor solidarity, v rámci ktorého sa môžu mladí ľudia zapísať do dobrovoľníckych projektov po celej EÚ a nabrať tak cenné skúsenosti.


Prečítajte si viac: Čo robí EÚ proti nezamestnanosti mladých.

Pracovné podmienky


V roku 2019 parlament prijal nové minimálne štandardy pre pracovné podmienky. Tieto pravidlá majú lepšie chrániť všetkých pracujúcich, vrátane ľudí, ktorí majú netypické pracovné zmluvy, ktoré sa dnes vyskytujú čoraz viac v rámci tzv. zákazkovej ekonomiky.


Poslanci pravidelne prijímajú novely existujúcej legislatívy ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Naposledy napríklad odobrili prísnejšie limity pre karcinogénne látky.

Parlement pravidelne vyzýva Európsku komisiu, aby pripravila opatrenia proti platovým a dôchodkovým rozdielom medzi mužmi a ženami. V roku 2018 poslanci zverejnili návrhy proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku.

Ďalšou dôležitou oblasťou je zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. V roku 2019 poslanci prijali nové pravidlá, ktoré ľuďom umožnia lepšie skĺbiť prácu a rodinu a ktoré posilnia práva rodičov a opatrovateľov.

Pracovný trh pre všetkých

Parlament navrhuje prijať sériu opatrení na uľahčenie návratu do práce po dlhej maródke a lepšie začlenenie chronicky chorých a hendikepovaných ľudí do pracovného trhu.

V roku 2019 poslanci prijali Európsky akt prístupnosti, ktorý by mal ľuďom s postihnutím umožniť plne sa zapojiť do spoločnosti. Táto legislatíva vyžaduje, aby boli smartfóny, počítače alebo bankomaty prispôsobené pre ľudí s postihnutím alebo staršie osoby.