Porušovanie zásad právneho štátu. Ako sa uplatňuje článok 7 (infografika)  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Keď ma EÚ podozrenie, že v niektorom členskom štáte existuje riziko porušenia jej hodnôt, môže aktivovať článok 7, ktorým mu môže dokonca pozastaviť hlasovacie práva v Rade ministrov.

V stredu 12. septembra vyzval Európsky parlament Radu, aby zhodnotila, či v Maďarsku existuje riziko vážneho porušenia európskych hodnôt. Umožňuje mu to článok 7 Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje, ako postupovať v takýchto prípadoch. Poslancom sa nepáči, ako sa tamojšia vláda stavia k otázkam fungovania inštitúcií, volebného systému, nezávislosti súdnictva a ako (ne)rešpektuje práva a slobody občanov.

Jedným zo základných princípov, na ktorých stoja demokratické štáty, je zásada právneho štátu. Článok 2 Zmluvy o EÚ ho považuje za jedno zo základných hodnôt, na ktorých je založená aj EÚ. Ak niektorý členský štát tieto hodnoty poruší, EÚ môže proti nemu začať konanie.

Ako sa postupuje pri uplaňovaní článku 7  

Ako sa postupuje pri uplatňovaní článku 7

Tento článok bol zavedený v roku 1997 pri prijatí Amsterdamskej zmluvy. Hovorí sa v ňom o dvoch mechanizmoch: preventívnych opatreniach v prípade rizika porušenia hodnôt EÚ a sankciách, ak k takémuto porušeniu skutočne došlo. Tieto sankcie nie sú v zmluvách o EÚ presne definované, ale môžu viesť ak pozastaveniu hlasovacích práv dotknutého štátu v Rade (ministri) alebo Európskej rade (hlavy štátov).

V oboch prípadoch, či už ide o riziko porušenie hodnôt alebo naozajstné porušenie, pripadá rozhodnutie na predstaviteľov členských štátov v Rade. Počet hlasov je to však odlišný. V prípade preventívneho mechanizmu sú na prijatie rozhodnutia potrebné minimálne štyri pätiny členských štátov, pričom v prípade rozhodnutia o tom, či k porušeniu hodnôt došlo, sa vyťahuje jednohlasnosť. Krajina, o ktorej sa rozhoduje, sa hlasovania nezúčastňuje. Celý postup sme graficky znázornili v našej infografike.

Úloha Európskeho parlamentu

V zmysle článku 7 je Európsky parlament jednou z inštitúcií, ktoré môžu iniciovať preventívny mechanizmus a obrátiť sa na Radu, aby zhodnotila, či exituje riziko porušenia hodnôt EÚ. Parlament tentoraz túto právomoc využíva po prvý krát.

Návrh musí získať podporu absolútnej väčšiny poslancov (376) a dvoch tretín poslancov, ktorí sa zúčastnia hlasovanie.

Súhlas parlamentu sa vyžaduje aj v prípade, ak sa od hláv štátov vyžaduje, aby zhodnotili, či k samotnému porušeniu hodnôt EÚ už došlo.

V marci tohto roku Parlament odobril podobný návrh, v ktorom komisia žiadala aktivovať preventívny mechanizmus v prípade Poľska. Poslanci zdieľali obavy komisie ohľadne rozdelenia moci, nezávislosti súdov a základných práv v tejto krajine.

Vlády členských štátov vyzvali, aby bezodkladne zhodnotili, či v Poľsku exituje vážne porušenie hodnôt EÚ a ak áno, aby navrhli riešenia. Rada v tejto veci v júni vypočula Poľských predstaviteľov a ich pohľad na vec.