Zdieľať túto stránku: 

  • zachovanie integrity jednotného trhu a colnej únie  
  • dynamické zosúlaďovanie pravidiel EÚ a Spojeného kráľovstva  
  • ochrana najzraniteľnejších odvetví a spotrebiteľov 
Parlament presadzuje, aby budúca asociačná dohoda viedla k čo najbližšiemu partnerstvu so Spojeným kráľovstvom. ©Thaut Images/Adobe Stock  

Základom budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva by mali byť pevné záväzky a dynamické zosúlaďovanie britských a úniových pravidiel, ktoré zaručia rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž.

Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v stredu pomerom hlasov 543 (za): 39 (proti): 69 (zdržalo sa hlasovania) schválil Európsky parlament. Uznesenie sumarizuje stanovisko poslancov k rokovaniam s britskou vládou, ktoré by mali viesť k dohode o usporiadaní vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po uplynutí prechodného obdobia po brexite.


Parlament presadzuje, aby asociačná dohoda viedla k čo najhlbšiemu partnerstvu EÚ so Spojeným kráľovstvom, ktoré by malo byť založené na troch základných pilieroch: hospodárskom, zahranično-bezpečnostnom a sektorovom. Spojené kráľovstvo však nemôže počítať s rovnakými právami, ako majú členské štáty EÚ, uviedli poslanci zdôrazňujúc, že integrita jednotného trhu a colnej únie musí byť za každých okolností zachovaná.

Budúcnosť vzťahov so Spojeným kráľovstvom

Parlament podporil základné východiská navrhovaného rokovacieho mandátu EÚ a zdôraznil, že vyjednávania by mali dospieť k ambicióznej obchodnej dohode medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Vzhľadom na veľkosť britskej ekonomiky a geografickú blízkosť Spojeného kráľovstva by budúce vzťahy mali smerovať k otvorenej a spravodlivej hospodárskej súťaži založenej na rovnakých podmienkach a pravidlách - napríklad v oblasti sociálnych štandardov, životného prostredia, daní, štátnej pomoci, ochrany spotrebiteľa či klímy.


Britská vláda by sa podľa poslancov mala zaviazať k dynamickému zosúlaďovaniu noriem Spojeného kráľovstva a EÚ, a to najmä v oblasti hospodárskej súťaže, pracovných štandardov a ochrany životného prostredia. Od miery konvergencie právnych predpisov totiž bude závisieť aj miera zachovania prístupu na trh EÚ bez ciel a kvót, dodáva schválený text.


Ochrana najzraniteľnejších sektorov

Poslanci zdôraznili, že ich súhlas s budúcou obchodnou dohodou je podmienený vyriešením otázok v oblasti rybolovu. Vyjednávači oboch strán by sa na nich mali podľa zákonodarcov dohodnúť do 1. júla 2020.


Pokiaľ Spojené kráľovstvo nebude v budúcnosti viazané právnymi predpismi a normami EÚ, Európska komisia by podľa poslancov mala v prípade najcitlivejších odvetví zvážiť možnosť zavedenia kvót, ciel a ochranných doložiek, ktoré by pomohli udržať integritu jednotného trhu EÚ. Tieto opatrenia by sa mali vzťahovať najmä na dovoz potravín a poľnohospodárskych produktov, ktoré musia spĺňať prísne štandardy EÚ.


Gibraltár a ďalšie priority

Parlament podporil návrh na vyňatie Gibraltáru z pôsobnosti budúcej dohody a zdôraznil, že akákoľvek samostatná dohoda si bude vyžadovať predchádzajúci súhlas Španielskeho kráľovstva.


Poslanci sa prostredníctvom uznesenia vyjadrili aj k právam občanov a ich mobilite, ochrane údajov, budúcnosti finančných služieb, situácii na ostrove Írsko, úlohe Súdneho dvora EÚ pri riešení sporov, programom a agentúram EÚ, zahraničnej politike a bezpečnostným otázkam a ďalším prioritám Európskeho parlamentu.


Ďalší postup


Nelegislatívne uznesenie je prvou reakciou Európskeho parlamentu na návrh rokovacieho mandátu EÚ z dielne Európskej komisie, ktorý 3. februára predstavil hlavný vyjednávač Únie Michel Barnier. Takzvané rokovacie smernice, ktoré musia schváliť zástupcovia všetkých členských štátov, určujú vyjednávačom EÚ ciele a mantinely pre rokovania s vládou Spojeného kráľovstva o novom partnerstve po brexite. Rada by sa mala k predloženým rokovacím smerniciam EÚ vyjadriť dňa 25. februára.


Súvislosti

Spojené kráľovstvo opustilo Európsku úniu dňa 1. februára. Časovo obmedzené prechodné obdobie, ktoré je súčasťou dohody o brexite, začalo plynúť v momente vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Koniec prechodného obdobia je aktuálne stanovený na 31. december 2020.


Konečnú dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude musieť pred jej vstupom do platnosti schváliť Európsky parlament.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie