Ako sa môže EÚ lepšie pripraviť na zdravotné hrozby v budúcnosti  

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Nový program EÚ má posilniť európske zdravotnícke systémy, aby v budúcnosti lepšie reagovali na veľké cezhraničné krízy ako pandémia Covid-19.

©Vchalup/AdobeStock  

Pandémia Covid-19 ukázala, že krajiny Únie musia v čase krízy lepšie spolupracovať a koordinovať svoje činnosti a posilniť schopnosť Únie účinne reagovať na nové a budúce cezhraničné zdravotné hrozby.


Nový program EÚ v oblasti zdravia – EU4Health vychádza z doterajších skúseností a jeho cieľom je odstrániť nedostatky, na ktoré pandémia poukázala. Za politiku v oblasti zdravia sú primárne zodpovedné členské štáty, Únia však môže dopĺňať a podporovať vnútroštátne opatrenia a prijímať právne predpisy v konkrétnych odvetviach.


Viac informácií o politike EÚ v oblasti zdravia.


Cieľom programu EU4Health je nielen zlepšiť ochranu pred krízami a krízové riadenie posilnením systémov zdravotníctva členských štátov a skvalitnením starostlivosti, ale aj podporiť inovácie a investície a zlepšiť zdravie.

3 hlavné priority programu EU4Health 
 • Ochrana občanov pred závažnými cezhraničnými zdravotnými hrozbami 
 • Zlepšenie dostupnosti liekov 
 • Posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti 

EU4Health je súčasťou plánu obnovy Next Generation EU, ktorý predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila 27. mája na plenárnej schôdzi Parlamentu. V uznesení o revízii rozpočtu EÚ po roku 2020 a pláne obnovy, ktoré bolo prijaté 15. mája, poslanci EP požadujú vytvorenie nového samostatného európskeho programu v oblasti zdravia.


Výbor pre životné prostredie a verejné zdravie (ENVI) počas rozpravy s komisárom Kyriakidesom 28. mája uvítal ambiciózne plány, keďže Parlament dôsledne presadzuje jednotnú politiku EÚ v oblasti verejného zdravia. Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla žiadal o osobitný rozpočet na podporu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti počas krízy, ako aj o investície v období po kríze na zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a ich väčšie zameranie na tých, ktorí to najviac potrebujú.

Program sa bude vzťahovať na roky 2021 – 2027, všetky kroky súvisiace s obnovou po kríze sa však majú uskutočniť v prvých rokoch.


Riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb


Cieľom programu je posilniť prevenciu, pripravenosť, dohľad a reakciu v krízových časoch a zlepšiť koordináciu núdzových kapacít. Má viesť k vytvoreniu zásob liekov a zdravotníckeho materiálu, rezervy zdravotníckeho personálu a odborníkov a zabezpečiť technickú pomoc.


RescEU – súčasť mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany – bude naďalej zabezpečovať rýchlu reakciu a zameriavať sa na kapacity priamej reakcie na krízu, zatiaľ čo účelom EU4Health bude zabezpečovať zásoby strategického zdravotníckeho vybavenia na dlhodobé používanie a rezervný zdravotnícky personál, ktorý by sa mohol mobilizovať v prípade krízy.


Zabezpečenie prístupnosti liekov a zdravotníckeho materiálu za dostupné ceny


EÚ chce podporiť úsilie o monitorovanie nedostatku liekov, zdravotníckych pomôcok a iných dôležitých (zdravotníckych) produktov a obmedziť závislosť od dovozu liekov a farmaceutických látok z tretích krajín. Zameriava sa aj na podporu inovácií a výroby šetrnejšej k životnému prostrediu.


Posilnenie zdravotníckych systémov a pracovníkov


Mala by sa zvýšiť účinnosť a odolnosť vnútroštátnych systémov zdravotníctva, a to týmito spôsobmi: zvýšením investícií do programov prevencie chorôb; podporou výmeny najlepších postupov; globálnou spoluprácou a zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Jedno zdravie 
 • Program EU4Health je založený na prístupe „jedno zdravie“ 
 • Uznáva, že zdravie ľudí a zvierat sú navzájom prepojené, že choroby sa môžu prenášať z ľudí na zvieratá a naopak, a preto sa nimi treba zaoberať v oboch prípadoch, a že životné prostredie spája ľudí so zvieratami. 

Riešenie dlhodobých výziev


Program EU4Health pokrýva aj ďalšie témy:


 • zabezpečenie cenovo dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých odstránením nerovností v oblasti zdravia,
 • rozšírenie využívania digitálnych inovácií,
 • boj proti neprenosným chorobám zlepšením diagnostiky, prevencie a starostlivosti, najmä v prípade rakoviny, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, duševného zdravia (cieľom je znížiť predčasnú úmrtnosť do r. 2030 o jednu tretinu),
 • presadzovanie obozretného používania antibiotík a boj proti antimikrobiálnej rezistencii,
 • zlepšenie miery zaočkovanosti v členských štátoch,
 • rozvíjanie úspešných iniciatív (ako sú európske referenčné siete, ktoré prepájajú zdravotníckych pracovníkov s cieľom podporiť pacientov trpiacich zriedkavými chorobami),
 • riešenie vplyvu znečistenia životného prostredia a demografických zmien (vrátane starnutia obyvateľstva) na verejné zdravie.

Čo sa bude financovať?


Európska komisia navrhuje investovať z budúceho dlhodobého rozpočtu 9,4 mld. do programu EU4Health, čo je 23-krát viac ako rozpočet pre oblasť zdravia na roky 2014 – 2020.

EU4Health posilní vnútroštátne systémy financovaním napríklad týchto aktivít: 
 • poskytovanie individualizovanej podpory a poradenstva krajinám, 
 • odborná príprava zdravotníckych pracovníkov, aby mohli pracovať kdekoľvek v EÚ, 
 • audity mechanizmov pripravenosti a reakcie členských štátov, 
 • klinické skúšanie liekov na urýchlenie vývoja liekov a vakcín, 
 • cezhraničná spolupráca a partnerstvá, 
 • štúdie, zber údajov a referenčné porovnávanie. 

Ďalšie investície do zdravia sa zabezpečia prostredníctvom iných programov EÚ, ako napríklad: Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond na zdravotnícku infraštruktúru, Horizont Európa na výskum a inovácie v oblasti zdravia, ESF+ na odbornú prípravu a podporu prístupu zraniteľných skupín k zdravotnej starostlivosti.

Ďalšie kroky

Parlament a vlády členských štátov EÚ budú rokovať o návrhu Komisie EU4Health v rámci dohody o budúcom dlhodobom rozpočte. Program by sa mal začať realizovať 1. januára 2021.