Ako sa môže EÚ lepšie pripraviť na zdravotné hrozby v budúcnosti  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Nový zdravotný program EU4Health posilní európske zdravotnícke systémy, aby v budúcnosti lepšie reagovali na veľké cezhraničné krízy ako pandémia Covid-19.

Pandémia Covid-19 ukázala, že krajiny Únie musia v čase krízy lepšie spolupracovať a koordinovať svoje činnosti a posilniť schopnosť Únie účinne reagovať na nové a budúce cezhraničné zdravotné hrozby.


Poslanci Európskeho parlamentu 9. marca schválili nový program EÚ v oblasti zdravia – EU4Health, ktorý by mal členským štátom pomôcť popasovať sa s podobnými krízami v budúcnosti.

Program s rozpočtom 5,1 miliárd eur umožní EÚ lepšie sa pripraviť na veľké cezhraničné zdravotné riziká a zabezpečí cenovo dostupné lieky a zdravotnícke pomôcky pre všetkých. 20% z celkového rozpočtu pôjde na podporu zdravia a prevenciu, vrátanie opatrení proti nadmernému pitiu alkoholu alebo fajčeniu.

Za politiku v oblasti zdravia sú primárne zodpovedné členské štáty, Únia však môže dopĺňať a podporovať vnútroštátne opatrenia a prijímať právne predpisy v konkrétnych odvetviach.


Viac informácií o politike EÚ v oblasti zdravia.


Cieľom programu EU4Health je nielen zlepšiť ochranu pred krízami a krízové riadenie posilnením systémov zdravotníctva členských štátov a skvalitnením starostlivosti, ale aj podporiť inovácie a investície a zintenzívniť boj proti rakovine.

©Vchalup/AdobeStock  
3 hlavné priority programu EU4Health 
 • Ochrana občanov pred závažnými cezhraničnými zdravotnými hrozbami 
 • Zlepšenie dostupnosti liekov 
 • Posilnenie systémov zdravotnej starostlivosti 

EU4Health je súčasťou plánu obnovy Next Generation EU.


Európsky parlament prijal svoju pozíciu k novému programu EÚ v oblasti zdravia 13. novembra. Poslanci vyzvali na vytvorenie európskeho zdravotného mechanizmu na posilnenie spolupráce na úrovni EÚ v čase krízy, európskeho systému na monitorovanie nedostatku liekov a zdravotníckych pomôcok. Takisto chcú lepšiu prevenciu chorôb a digitalizáciu prostredníctvom systému eHealth Record.

Keď sa Parlament 10. novembra predbežne dohodol s ministrami členských štátov na dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027, vyjednávačom Parlament sa podarilo presadiť navýšenie rozpočtu pre tento program na 5,1 miliardy eur. Členské štáty navrhovali 1,7 miliardy.

Prečítajte si, čo všetko robí EÚ na oživenie európskeho hospodárstva po koronakríze.

Program sa bude vzťahovať na roky 2021 – 2027, všetky kroky súvisiace s obnovou po kríze sa však majú uskutočniť v prvých rokoch.


Čo bude pokrývať program EU4Health?


Riešenie cezhraničných zdravotných hrozieb


Cieľom programu je posilniť prevenciu, pripravenosť, dohľad a reakciu v krízových časoch a zlepšiť koordináciu núdzových kapacít. Má viesť k vytvoreniu zásob liekov a zdravotníckeho materiálu, rezervy zdravotníckeho personálu a odborníkov a zabezpečiť technickú pomoc.


RescEU – súčasť mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany – bude naďalej zabezpečovať rýchlu reakciu a zameriavať sa na kapacity priamej reakcie na krízu, zatiaľ čo účelom EU4Health bude zabezpečovať zásoby strategického zdravotníckeho vybavenia na dlhodobé používanie a rezervný zdravotnícky personál, ktorý by sa mohol mobilizovať v prípade krízy. Program bude tiež podporovať úsilie o digitalizáciu zdravotnej starostlivosti a vytvorenie európskeho priestoru pre údaje týkajúce sa zdravia.


Lieky a zdravotnícky materiál za dostupné ceny


EÚ chce podporiť úsilie o monitorovanie nedostatku liekov, zdravotníckych pomôcok a iných dôležitých (zdravotníckych) produktov a obmedziť závislosť od dovozu liekov a farmaceutických látok z tretích krajín. Zameriava sa aj na podporu inovácií a výroby šetrnejšej k životnému prostrediu.

Posilnenie zdravotníckych systémov a pracovníkov


Mala by sa zvýšiť účinnosť a odolnosť vnútroštátnych systémov zdravotníctva, a to týmito spôsobmi: zvýšením investícií do programov prevencie chorôb; podporou výmeny najlepších postupov; globálnou spoluprácou a zlepšením prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Jedno zdravie 
 • Program EU4Health je založený na prístupe „jedno zdravie“ 
 • Uznáva, že zdravie ľudí a zvierat sú navzájom prepojené, že choroby sa môžu prenášať z ľudí na zvieratá a naopak, a preto sa nimi treba zaoberať v oboch prípadoch, a že životné prostredie spája ľudí so zvieratami. 

Riešenie dlhodobých výziev


Program EU4Health pokrýva aj ďalšie témy:


 • zabezpečenie cenovo dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých odstránením nerovností v oblasti zdravia,
 • rozšírenie využívania digitálnych inovácií,
 • boj proti neprenosným chorobám zlepšením diagnostiky, prevencie a starostlivosti, najmä v prípade rakoviny (prostredníctvom plánu na boj proti rakovine), kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky, duševného zdravia (cieľom je znížiť predčasnú úmrtnosť do r. 2030 o jednu tretinu),
 • presadzovanie obozretného používania antibiotík a boj proti antimikrobiálnej rezistencii,
 • zlepšenie miery zaočkovanosti v členských štátoch,
 • rozvíjanie úspešných iniciatív (ako sú európske referenčné siete, ktoré prepájajú zdravotníckych pracovníkov s cieľom podporiť pacientov trpiacich zriedkavými chorobami),
 • riešenie vplyvu znečistenia životného prostredia a demografických zmien (vrátane starnutia obyvateľstva) na verejné zdravie.
EU4Health posilní vnútroštátne systémy financovaním napríklad týchto aktivít: 
 • poskytovanie individualizovanej podpory a poradenstva krajinám, 
 • odborná príprava zdravotníckych pracovníkov, aby mohli pracovať kdekoľvek v EÚ, 
 • audity mechanizmov pripravenosti a reakcie členských štátov, 
 • klinické skúšanie liekov na urýchlenie vývoja liekov a vakcín, 
 • cezhraničná spolupráca a partnerstvá, 
 • štúdie, zber údajov a referenčné porovnávanie. 

Ďalšie investície do zdravia sa zabezpečia prostredníctvom iných programov EÚ, ako napríklad: Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond na zdravotnícku infraštruktúru, Horizont Európa na výskum a inovácie v oblasti zdravia, ESF+ na odbornú prípravu a podporu prístupu zraniteľných skupín k zdravotnej starostlivosti.

Európsky parlament žiada európsku zdravotnú úniu

V uznesení prijatom 10. júla 2020 stanovil Parlament svoje požiadavky pre stratégiu EÚ v oblasti zdravia po skončení pandémie COVID-19. Poslanci opätovne zdôraznili, že z pandémie koronavírusu musíme vyvodiť správne poučenie a vyzvali na vytvorenie európskej zdravotnej únie, ktorá bude adekvátne vybavená na riešenie zdravotných kríz v budúcnosti.

Európska komisia 11. novembra 2020 predstavila súbor návrhov na zriadenie európskej zdravotnej únie. Navrhuje napríklad posilnenie krízového riadenia EÚ, aby mohla lepšie čeliť vážnym cezhraničným zdravotným hrozbám. A takisto žiada silnejšie mandáty pre Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) a Európsku agentúra pre lieky (EMA).

Parlament opakovane žiadal zriadenie komplexnej európskej politiky v oblasti zdravia. Vo svojom uznesení zo 17. apríla 2020 žiadal o osobitný rozpočet na podporu vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti počas krízy, ako aj o investície na obdobie po kríze, aby sa zvýšila odolnosť zdravotných systémov a aby sa mohli lepšie zamerať na tých, ktorí to najviac potrebujú.