Anti-dumpingové opatrenia: ako bojuje EÚ s nečestnými obchodnými praktikami? 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

V boji proti nečestným obchodným praktikám tretích krajín môže EÚ využiť svoju antidumpingovú legistlívu a chrániť tak naše firmy aj pracovné miesta. Prečítajte si viac.

(C) Photo - Tobias A. Müller / Unsplash  

EÚ preferuje filozofiu voľného obchodu, ktorý vytvára pracovné miesta a prispieva k zvyšovaniu nášho materiálneho blahobytu. K narušeniu voľného obchodu môže dôjsť vtedy, ak napríklad niektoré krajiny neprimerane dotujú určité výrobky, alebo ak dochádza ku nadprodukcii a následne ku predaju výrobkov za nízke ceny na iných trhoch. To sťažuje konkurencieschopnosť iným firmám a môže viesť až ku prepúšťaniu či ukončeniu prevádzky. Aby EÚ ochránila pracovný trh, môže siahnuť po antidumpingových opatreniach.

 

Ako môže EÚ bojovať proti dumpingovým a dotovaným výrobkom?

 

Krajinám, ktoré nie sú členskými štátmi môže EÚ udeliť pokutu, pokiaľ sa ukáže, že predávali produkty v Európe za dumpingové ceny. Pokuta môže byť vo forme antidumpingových ciel či poplatkov za tieto produkty. EÚ sa však musí riadiť všeobecnými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

 

Úloha Svetovej obchodnej organizácie

 

WTO je 164-členná medzinárodná organizácia, ktorá reguluje svetový obchod. Stanovuje rámec pre rokovania o obchodných dohodách a pravidlá pre riešenie medzinárodných sporov. Členské krajiny EÚ zastupuje vo WTO Európska komisia.

Členovia organizácie WTO sa dohodli na dodržiavaní postupov v prípade riešenia nečestných obchodných praktík, čo výrazne uľahčuje riešenie sporov. Pravidlá zahŕňajú postup, ako reagovať, ak iné krajiny vstúpia na trh s výrobkami, ktoré majú neprimerane nízke ceny.

 

Dumping je potrebné dokázať

 

Skôr než EÚ môže začať vyšetrovanie, výrobcovia z EÚ musia podať oficiálnu sťažnosť. Podľa pravidiel WTO musí EÚ preukázať, že výrobné odvetvie EÚ bolo poškodené, pretože výrobky boli subvencované alebo dotované.

 

Ako sa vypočítavajú antidumpingové clá?

 

Výpočet antidumpingových ciel je zložitým procesom. Jedným zo zohľadňovaných faktorov je napríklad rozdiel medzi vývoznou cenou a cenou v krajine pôvodu.

EÚ však antidumpingové opatrenia nevyužíva až tak často ako ostatní: týkajú sa iba 0.21% importovaných výrobkov. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými výrobkami sa však ukázala byť dôležitá pre celý rad priemyselných odvetví EÚ.

 

Ktorá krajina najčastejšie využíva nečestné obchodné praktiky?

 

Hlavným cieľom antidumpingových ciel EÚ je Čína. V októbri 2016 sa antidumpingové clá týkali viac ako 50 rôznych čínskych výrobkov: najmä hliníka, bicyklov, cementu, chemikálií, keramiky, skla, papiera, solárnych panelov a ocele.

Nové pravidlá

 

V novembri 2017 prijali poslanci prísnejšie pravidlá na boj proti príliš lacnému dovozu. Pri rozhodovaní o antidumpingových opatreniach sa bude po novom brať do úvahy aj sociálny a environmentálny damping. Európska komisia bude musieť monitorovať podmienky vo vyvážajúcich krajinách a podávať o správy o situácii. Európske firmy potom budú môcť tieto správy použiť pri podávaní sťažností.

 

V máji 2018 poslanci schválili dodatočné pravidlá umožňujúce EÚ uložiť vyššie clá na dumpingové alebo subvencované dovozy:

  • Antidumpingové prešetrovania budú výrazne kratšie,
  • pre malé a stredné podniky bude zriadená asistenčná služba, ktorá sa bude zaoberať sťažnosťami a vyšetrovaním; do vyšetrovanie budú zapojené aj odborové zväzy, ktoré budú hodnotiť clá, ktoré sa majú uvaliť,
  • všetky výrobky, ktoré prichádzajú do EÚ, budú prísne monitorované od okamihu podania sťažnosti až do začiatku vyšetrovania a taktiež registrované, aby sa predišlo zdržiavaniu,
  • opatrenia sa budú týkať aj tzv. výlučnej ekonomickej zóny (využívané predovšetkým na výrobu energie).

Oba návrhy nadobudnú účinnosť, akonáhle ich schváli Európska rada a budú uverejnené v úradnom vestníku EÚ.