Ktoré krajiny a odvetvia vypúšťajú najviac emisií skleníkových plynov (infografika) 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Pozrite sa, ktoré krajiny a odvetvia ako v EÚ, tak aj na celom svete, najviac zaťažujú životné prostredie skleníkovými plynmi.

Najčastejšie skleníkové plyny  

Ako znázorňuje infografika vyššie, najviac vypúšťaným plynom do ovzdušia je CO2. Tento plyn vzniká pri všetkých bežných aktivitách ľudí. Ostatné skleníkové plyny sú síce v ovzduší v menšej koncentrácii, no zachytávajú teplo niekoľkonásobne viac, než CO2 a v niektorých prípadoch sú aj tisícnásobne silnejšie.


Produkcia skleníkových plynov podľa odvetví


Je veľmi pravdepodobné, že ľudské aktivity za posledných 50 rokov zahrievali našu planétu, uvádza 5. hodnotiaca správa Medzivládneho panelu klimatických zmien (IPCC). Medzi tieto aktivity môžeme zaradiť predovšetkým spaľovanie uhlia, ropy a benzínu, či odlesňovanie, alebo intenzívne poľnohospodárstvo.


Nižšie zobrazený graf znázorňuje emisie plynov v EÚ-28 v roku 2017, rozdelené podľa jednotlivých odvetví. Energetický priemysel zodpovedá za približne 80% z celkového objemu emisií, pričom cca 1/3 odpadových plynov vzniká pri doprave. Poľnohospodárstvo produkuje 8,72 % skleníkových plynov vypustených do ovzdušia, nasleduje priemysel so 7,82 % celkového objemu a 2,75 % emisií vzniká pri nakladaní s odpadom

Za viac ako štyri pätiny emisií v EÚ je zodpovedná energetika  

Produkcia skleníkových plynov podľa členských krajín EÚ a v rámci celého sveta

 

Rebríček uvedený nižšie znázorňuje najväčších producentov škodlivých emisií v rámci EÚ v roku 2017 a v infografike poniže nájdete najväčších producentov škodlivých emisií v roku 2015 na svete. EÚ je tretím najväčším producentom emisií na svete, hneď za Čínou a Spojenými štátmi americkými, nasleduje India a Rusko.Najviac emisií vypúšťa Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko (údaje za rok 2017)  

Skleníkové plyny môžu zotrvať v atmosfére niekoľko desiatok, až niekoľko tisíc rokov, a tak majú vplyv na celú planétu, bez ohľadu na to, ktorá krajina ich vyprodukovala.

V roku 2015 vypustila najviac emisií Čína  
Čo sú skleníkové plyny? 
  • Sú to plyny, ktoré sa v atmosfére správajú ako sklo na skleníku, vstrebávajú slnečnú energiu a teplo zo zemského povrchu a zabraňujú tomu, aby energia a teplo mohli voľne uniknúť do vesmíru. 
  • Zadržiavaním tepla a svetla skleníkové plyny umožňujú vznik a udržanie života na Zemi.  
  • Skleníkové plyny vznikajú aj prirodzene vo vesmíre, no činnosťou ľudí týchto plynov pribudlo také množstvo, že spôsobujú globálne otepľovanie.