Ako chce EÚ zredukovať emisie CO2  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako chce EÚ znížiť emisie uhlíka a ako chce dosiahnuť svoje ciele, ktoré si stanovila v rozličných oblastiach.

©AP Images/European Union-EP  

V záujme predchádzať klimatickým zmenám chce EÚ do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Tento cieľ a zároveň aj prechodný cieľ zníženie emisií do roku 2030 sa stanú právne záväznými, ak sa Parlament a ministri v Rade EÚ dohodnú na novom klimatickom predpise.

Klimatický predpis je súčasťou Európskeho ekologického dohovoru, ktorý je plánom na dosiahnutie klimatickej neutrality. Európsky parlament sa v oblasti ochrany klímy vždy snažil presadzovať ambicióznejšie ciele. 7. októbra 2020 prijal svoje stanovisko k novej legislatíve - európskemu klimatickému predpisu. Poslanci chcú, aby boli do roku 2030 emisie znížené o 60% (v porovnaní s rokom 1990). Momentálne je cieľ do roku 2030 nastavený na 40%. Takisto žiadajú, aby do roku 2050 dosiahli klimatickú neutralitu všetky krajiny EÚ, nielen EÚ ako celok.

Pozrite si našu infografiku, ako EÚ postupuje pri plnení svojich klimatických cieľov.

Na dosiahnutie svojich klimatických cieľov EÚ prijala viaceré ambiciózne legislatívne predpisy.

Európsky systém na obchodovanie s emisiami pre priemyselCieľom systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) je znížiť emisie uhlíka v priemysle a to tak, že spoločnosti musia mať povolenie na každú tonu CO2, ktorú vypustia. Ak tieto povolenky už nemajú, musia si ich kupovať prostredníctvom aukcií. V rámci ETS existujú aj určité stimuly na podporu inovácií v tomto sektore.

Európsky systém obchodovania s emisiami je prvým a zároveň aj najväčším významným trhom s uhlíkom na svete. Reguluje asi 40% celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a pokrýva približne 11 000 elektrární a výrobných závodov v EÚ. Cieľom je znížiť emisie o 43% v porovnaní s rokom 2005.

Prečítajte si viac o európskom systéme na obchodovanie s emisiami a jeho reforme, na ktorej sa v súčasnosti pracuje.

Emisie uhlíka v iných sektoroch


Sektory, na ktoré sa nevzťahuje systém na obchodovanie s emisiami, ako napríklad doprava, budovy či spracovanie odpad, sú zodpovedné za približne 60% všetkých emisií v EÚ. Emisie z týchto odvetví musia byť do roku 2030 znížené o 30% v porovnaní s rokom 2005.

Toto by sa malo dosiahnuť prostredníctvom národných cieľov, ktoré boli vypočítané na základe HDP krajiny na obyvateľa. Menej bohatým krajinám bude poskytnutá podpora.

Prečítajte si, aké ciele znižovania emisií majú jednotlivé členské štáty a aká pomoc bude poskytnutá tým menej bohatším krajinám.

Klimatické zmeny a hospodárenie s lesmi


Lesy v EÚ každoročne pohltia 8,9% všetkých emisií skleníkových plynov. EÚ ich chce preto využiť v boji proti klimatickým zmenám a zlepšiť hospodárenie s nimi.

Cieľom novej legislatívy je predchádzať emisiám spôsobeným odlesňovaním. Členské štáty sú v jej zmysle povinné kompenzovať zmeny vo využívaní pôdy, ktoré majú za následky vyššie emisie CO2, vysádzaním lesov alebo zlepšovaním lesného hospodárstva.

Pozrite si našu infografiku o tom, ako sa v EÚ hospodári s lesmi a ako lesy pohlcujú emisie CO2.

Znižovanie emisií z automobilov


Autá a ľahké nákladné vozidlá sú v EÚ zodpovedné za 15% emisií CO2. EÚ preto prijala legislatívu na sprísnenie ich emisných limitov. Parlament okrem toho žiada opatrenia, ktoré by napomohli pri prechode na elektromobily a hybridy.

Prečítajte si viac o cieľoch znižovania emisií CO2 z áut.