Ciele EÚ v boji proti klimatickým zmenám: ako pokračujeme? 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

EÚ nastavila ambiciózny plán v znižovaní emisií skleníkových plynov do roku 2020. V našej infografike sa o tomto pláne dozviete viac.

Boj proti klimatickým zmenám je pre EÚ kľúčovou prioritou. Zaviazala sa dosiahnuť určitý cieľ a prijalo sa niekoľko opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Aký pokrok nastal? Čo hovoria fakty?


Ciele, ktoré si EÚ určila dosiahnuť do roku 2020Vývoj emisií skleníkových plynov v EÚ v rokoch 1990 až 2020 a prognózy do roku 2035.  

Ciele EÚ do roku 2020 boli stanovené v klimaticko-energetickom balíku prijatom v roku 2008. Jedným z nich je zníženie emisií skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

 

Do roku 2018 sa množstvo emisií skleníkových plynov v EÚ znížilo o 23,2% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. To znamená, že EÚ je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa do roku 2020. Podľa najnovších prognóz členských štátov založených na existujúcich opatreniach by však do roku 2030 bolo zníženie emisií iba o 30%. Cieľ EÚ do roku 2030 stanovený v roku 2008 ráta s poklesom emisií o k 40% v porovnaní s rokom 1990. Parlament sa snaží ešte o ambicióznejšie zníženie - 55%.

V novembri 2019 Parlament vyhlásil v EÚ klimatickú pohotovosť a vyzval Komisiu, aby pri všetkých svojich legislatívnych návrhoch počítala s cieľom udržať nárast teploty na svete na 1,5 ° C a zabezpečila výrazné zníženie emisií skleníkových plynov.

V reakcii na to nová Komisia predstavila Európsku zelenú dohodu. Ide o plán pre Európu, aby sa do roku 2050 stala klimaticky neutrálnym kontinentom.

Pokrok v energetike a priemysle

 

Aby EÚ splnila vyššie uvedené ciele do roku 2020, podniká kroky v rôznych odvetviach. Jedným z nich je systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorý pokrýva emisie skleníkových plynov z odvetví energetiky a priemyslu, ako aj odvetvie leteckej dopravy (to predstavuje cca. 40% z celkového objemu emisií skleníkových plynov v EÚ).

 

V rokoch 2005 až 2018 poklesli emisie z elektrární a tovární, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) o 29%. To predstavuje o čosi viac ako 23%, ktoré EÚ stanovila ako cieľ do roku 2020.

 

Národné ciele

 

Na zníženie emisií z iných sektorov (bývanie, poľnohospodárstvo, odpad, doprava - okrem letectva) stanovili členské štáty EÚ národné ciele znižovania emisií podľa rozhodnutia o spoločnom úsilí. Emisie z odvetví, na ktoré sa vzťahujú národné ciele, boli v roku 2018 o 11% nižšie ako v roku 2005 a mierne tak prekročili cieľ zníženia o 10% do roku 2020.

Emisie skleníkových plynov krajín EÚ v rokoch 2005 a 2018 a porovnanie s cieľmi do roku 2020