EÚ a obehové hospodárstvo 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

V EÚ sa ročne vyprodukuje viac než dve a pol miliardy ton odpadu. Európski zákonodarcovia pripravujú legislatívu, ktorá má umožniť prechod z tradičného na obehové hospodárstvo.

Európska komisia predstavila v marci 2020 akčný plán pre obehové hospodárstvo. Tento plán tvorí súčasť novej priemyselnej stratégie, ktorá sa odvíja od Európskeho ekologického dohovoru. V pláne sa okrem iného hovorí o udržateľnom dizajne výrobkov, redukcii odpadu alebo posilnení postavenia spotrebiteľov - spomína sa tu napríklad tzv. „právo na opravu“ pokazených vecí. Veľká pozornosť sa tu venuje odvetviam, ktoré sú náročné na zdroje, ako sú napríklad elektronika a IT, plasty, textilná výroba a staviteľstvo.


Čo presne ale obehové hospodárstvo znamená? Aké sú dôvody na túto zmenu a  v čom spočívajú jeho výhody?


Čo je to obehové hospodárstvo

 

Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad. Ak nejaký výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, materiály, z ktorých bol vyrobený, sa použijú na výroby nových. Niektoré môžu byť používané znovu a znovu, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty.

V porovnaní s tradičným - tzv. lineárnym - hospodárstvom, kde funguje schéma „vezmi-urob-spotrebuj-odhoď“, obehová ekonomika sa opiera o veľké množstvo lacných a ľahko dostupných materiálov a energie. Súčasťou  tohoto modelu sú aj opatrenia proti plánovanému opotrebovávaniu. Európsky parlament viackrát volal po ich zavedení.

Obehové hospodárstvo nepozná veci na jedno použitie.  

Prečo potrebujeme prechod na obehové hospodárstvo?

 

- rastúci dopyt po surovinách a nedostatok zdrojov- neobnoviteľné zdroje majú svoje limity a keďže populácia stále rastie, zvyšuje sa aj dopyt.

- závislosť na iných krajinách - keďže niektoré krajiny nemajú dostatok vlastných zdrojov surovín, sú závislé na iných krajinách

- dopad na klímu planéty - ťažba a používanie nerastných surovín má veľký dopad na životné prostredie, zvyšuje spotrebuje energie a produkciu CO2 .Rozumnejšie používanie surovín môže znížiť produkciu CO2

 

V čom spočívajú výhody obehového hospodárstva?

 

Opatrenia na predchádzanie produkcii odpadu, ekodizajn či opätovné používanie vecí by mohli európskym firmám ušetriť veľké množstvo peňazí a zároveň pomôcť pri znižovaní emisií CO2. Len výroba materiálov, ktoré používame každý deň, je zodpovedná za 45% emisií.

 

Postupný prechod na obehové hospodárstvo by mohol časom priniesť výhody ako:

  • menší nápor na životné prostredie
  • zvýšenie bezpečnosti dodávania surovín
  • zvýšenie konkurencieschopnosti
  • inovácie a rast (0,5% HDP viac)
  • vytvorenie nových pracovných príležitostí (cca. 700 000 nových pracovných pozícií v EÚ do roku 2030).

 

Obehové hospodárstvo zároveň ponúka spotrebiteľom trvácnejšie a kvalitnejšie výrobky, ktoré šetria ich peniaze a zvyšujú kvalitu života.

 

 

Niekoľko príkladov

 

  • Mobilné telefóny by mohli byť až o polovicu lacnejšie, ak by bolo jednoduchšie ich rozobrať na súčiastky.
  • Ak by sa zozbieralo 95% mobilných telefónov, pri výrobe by sa mohla ušetriť až 1 miliarda eur.
  • Modernizácia ľahkých komerčných vozidiel miesto recyklácie by mohla na materiálových vstupoch ušetriť ročne až 6,4 miliardy eur (15% hmotných zdrojov) a 140 miliónov eur na účtoch za energie a zredukovať produkciu skleníkových plynov o 6,3 miliónov ton.