Obehové hospodárstvo, definícia, prečo je dôležité a benefity 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Obehové hospodárstvo je ekonomický model uprednostňujúci opätovné využívanie a recyklovanie vecí. Prináša mnohé výhody pre životné prostredie, hospodársky rast a pre obyvateľov.

V EÚ sa ročne vyprodukuje viac než 2,5 miliardy ton odpadu. Európski zákonodarcovia pripravujú legislatívu, ktorá má umožniť prechod z tradičného na obehové hospodárstvo.

Čo presne ale obehové hospodárstvo znamená? Aké sú dôvody na túto zmenu a  v čom spočívajú jeho výhody?


Čo je to obehové hospodárstvo

 

Obehové hospodárstvo je model produkcie a spotreby, v rámci ktorého sa veci bezhlavo nevyhadzujú, ale sa zdieľajú, požičiavajú, opätovne využívajú, opravujú a recyklujú dovtedy pokiaľ sa to dá. Týmto spôsobom sa zvyšuje životnosť produktov a znižuje odpad.

Ak nejaký výrobok dosiahne koniec svojej životnosti, materiály, z ktorých bol vyrobený, sa použijú na výroby nových. Niektoré môžu byť používané znovu a znovu, čím sa vytvárajú ďalšie hodnoty.

V porovnaní s tradičným tzv. lineárnym  hospodárstvom, kde funguje schéma „vezmi-urob-spotrebuj-odhoď“ sa opiera o veľké množstvo lacných a ľahko dostupných materiálov a energie.

Súčasťou modelu obehového hospodárstva sú aj opatrenia proti plánovanému opotrebovávaniu. Európsky parlament viackrát volal po ich zavedení.

Obehové hospodárstvo nepozná veci na jedno použitie.  

Prečo potrebujeme prechod na obehové hospodárstvo?


Svetová populácia rastie a s ňou aj dopyt po surovinách. Ponuka kľúčových surovín je však obmedzená.

Obmedzené dodávky tiež znamenajú, že niektoré krajiny EÚ sú závislé od iných krajín, pokiaľ ide o suroviny.

Okrem toho má ťažba a využívanie surovín veľký vplyv na životné prostredie. Zvyšuje tiež spotrebu energie a emisie CO2. Inteligentnejšie využívanie surovín však môže znížiť emisie CO2.


Aké sú výhody obehového hospodárstva?

 
Opatrenia na predchádzanie produkcii odpadu, ekodizajn či opätovné používanie vecí by mohli európskym firmám ušetriť veľké množstvo peňazí a zároveň pomôcť pri znižovaní emisií CO2. Len výroba materiálov, ktoré používame každý deň, je zodpovedná za 45% emisií.

 

Postupný prechod na obehové hospodárstvo by mohol časom priniesť výhody ako:

 

Obehové hospodárstvo zároveň ponúka spotrebiteľom trvácnejšie a kvalitnejšie výrobky, ktoré šetria ich peniaze a zvyšujú kvalitu života.


Čo robí EÚ, aby sa stalo jej hospodárstvo obehovým?


Európska komisia predstavila v marci 2020 akčný plán pre obehové hospodárstvo. V pláne sa okrem iného hovorí o udržateľnom dizajne výrobkov, redukcii odpadu alebo posilnení postavenia spotrebiteľov - spomína sa tu napríklad tzv. „právo na opravu“ pokazených vecí. Veľká pozornosť sa tu venuje odvetviam, ktoré sú náročné na zdroje, ako sú napríklad elektronika a IT, plasty, textilná výroba a staviteľstvo.

Vo februári 2021 Parlament prijal uznesenie o novom akčnom pláne obehového hospodárstva, v ktorom požaduje ďalšie opatrenia na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho, environmentálne udržateľného, beztoxického a plne obehového hospodárstva do roku 2050 vrátane prísnejších pravidiel recyklácie a záväzných cieľov pre používanie a spotrebu materiálov do roku 2030.

V marci 2022 Komisia zverejnila prvý balík opatrení na urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo, ktorý je súčasťou akčného plánu obehového hospodárstva. Návrhy zahŕňajú podporu udržateľných výrobkov, posilnenie postavenia spotrebiteľov pri ekologickom prechode, revíziu nariadenia o stavebných výrobkoch a stratégiu pre udržateľný textil.

V novembri 2022 navrhla Komisia nové celoeurópske pravidlá pre využívanie obalov. Tieto zahŕňajú zlepšenia dizajnu obalov, ako napríklad jasné označovanie, s cieľom podporiť opätovné použitie a recykláciu. Návrh vyzýva tiež na prechod na plasty na biologickej báze, využívanie biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov.