Európska dátová stratégia: Ako si ju predstavuje Európsky parlament 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prečítajte si, ako si poslanci Európskeho parlamentu predstavujú zdieľanie neosobných údajov na podporu inovácií a hospodárstva v EÚ pri súčasnom zachovaní práva na súkromie.

©AdobeStock/Sdecoret  

Digitálna transformácia, ktorá sa dotkne všetkých aspektov nášho života a spoločnosti, je založená na dátach. Dáta sú potrebné aj pri vývoji umelej inteligencie, ktorá je jednou z priorít EÚ. Okrem toho predstavujú príležitosti pre inovácie, obnovu po koronakríze a hospodársky rast. Veľmi užitočné môžu byť napríklad v zdravotníctve alebo pro vývoji ekologických technológií.

Prečítajte si, aké príležitosti a výzvy so sebou prinášajú big data.

Európska komisia predstavila 19. februára 2020 Európsku dátovú stratégiu, ktorou sa zaoberal aj Európsky parlament. 25. marca 2021 prijal k tejto stratégii svoje stanovisko. Poslanci žiadajú legislatívu, ktorej stredobodom bude človek a ktorá bude vychádzať z európskych hodnôt a zachová právo na súkromie a transparentnosť. Nové pravidlá by mali vďaka priemyselným a verejným dátam priniesť úžitok občanom aj firmám.

Benefity európskej dátovej ekonomiky


Poslanci vo svojom stanovisku poznamenávajú, že kríza poukázala a potrebu efektívnej dátovej legislatívy, ktorá bude podporovať výskum a inovácie. V EÚ už dnes existuje obrovské množstvo kvalitných údajov neosobnej povahy, ktorých potenciál je stále nevyužitý. Ide napríklad o údaje z priemyslu, obchodu alebo verejného sektora. Ich objem by mal v najbližších rokoch ešte viac narastať. Poslanci preto chcú, aby bola nová dátová legislatíva nastavaná tak, aby umožnila využiť potenciál údajov čo najviac a to v prospech firiem vrátane malých a stredných podnikov a v prospech výskumu.

Ak umožníme voľný tok údajov medzi sektormi a v krajinami, firmy všetkých veľkostí tak budú mať viac možností inovovať a rásť. Z globálneho hľadiska nám to umožní zaujať vedúce postavenie v dátovej ekonomike.

Európska komisia odhaduje, že hodnota dátovej ekonomiky by mala do roku 2025 vzrásť na 829 miliárd eur. V roku 2018 bola na úrovni 301 miliárd eur. Počet dátových profesionálov by mal vzrásť z 5,7 na 10,9 milióna.

USA a Čína - hlavní svetoví konkurenti EÚ - inovujú veľmi rýchlo, pričom uplatňujú svoje vlastné pravidlá ohľadne prístupu k údajom a ich využitia. Ak chce byť EÚ v tejto oblasti lídrom, musí nájsť svoje vlastné cesty na využitie potenciálu dát a stanoviť svoje štandardy.

Pravidlá na zachovanie súkromia, základných práv a transparentnosti


Poslanci nástoja na tom, že nové európske pravidlá musia rešpektovať európske hodnoty, ako sú právo na súkromie, transparentnosť a základné práva. Voľne sa môžu zdieľať len neosobné údaje alebo nezvratne anonymizované údaje. Ľudia musia mať nad svojimi osobnými údajmi plnú kontrolu a musia byť aj naďalej chránení európskymi pravidlami, ako je napríklad nariadenie GDPR.

Členovia Parlamentu žiadajú Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali aj s tretími krajinami pri stanovovaní takých globálnych štandardov, ktoré budú rešpektovať európske hodnoty a princípy a zaistia konkurencieschopnosť pre európske trhy.

Európske dátové priestory a infraštruktúra pre big data


Hlavným pilierom nových pravidiel by mal byť voľný tok údajov. Poslanci apelujú na Komisiu a členské štáty, aby vybudovali dátové priestory pre jednotlivé odvetvia, ktoré umožnia výmenu údajov rešpektujúc spoločné pokyny, právne predpisy a protokoly. Osobitná pozornosť by sa podľa nich mala venovať spoločnému európskemu priestoru pre zdravotnícke údaje a to najmä vo svetle stále prebiehajúcej pandémie.

Úspech dátovej stratégie vo veľkej miere závisí od informačnej a komunikačnej infraštruktúry. Poslanci preto vyzývajú k zrýchleniu technologického vývoja v EÚ, najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti, optických káblov, 5G a 6G. Takisto privítali návrhy Komisie na zlepšenie postavenia EÚ v oblasti super počítačov a kvantových počítačov. Zdôraznili, že musíme riešiť aj digitálne rozdiely medzi regiónmi, aby všetci mali rovnaké príležitosti a to najmä počas hospodárskej obnovy po koronakríze.

Environmentálna stopa big data


Údaje majú potenciál podporovať ekologické technológie a s nimi aj cieľ EÚ stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Digitálny sektor je však zodpovedný za viac ako 2% globálnych emisií skleníkových plynov. Poslanci preto uviedli, že popri jeho raste sa musíme zamerať na znižovanie jeho uhlíkovej stopy a znižovanie elektronického odpadu.

Európska legislatíva o zdieľaní údajov


Komisia predstavila európsku dátovú stratégiu vo februári 2020. Táto stratégia spoločne s bielou knihou o umelej inteligencii sú prvými piliermi jej digitálnej stratégie.

Prečítajte si viac o príležitostiach, ktoré so sebou prináša umelá inteligencia a čo v tejto oblasti chce dosiahnuť Európsky parlament.

Parlament dúfa, že Komisia zoberie jeho stanovisko k dátovej stratégii do úvahy pri príprave nového aktu o údajoch, ktorého návrh by mala predstaviť v druhej polovici tohto roka.

Parlament okrem toho pripravuje stanovisko k Aktu o správe údajov, ktorý Komisia predstavila v decembri 2020 ako súčasť dátovej stratégie. Cieľom tejto legislatívy je zlepšiť dostupnosť údajov a posilniť dôveru pri zdieľaní údajov ako aj dôveru v sprostredkovateľov.