Ekologické hospodárstvo: Ako chce EÚ pomáhať uhoľným a im podobným regiónom  

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo bude sprvoti znamenať veľké straty pre regióny závislé na ťažbe uhlia alebo ťažkom priemysle. EÚ pre ne zriaďuje špeciálny fond.

Európska únia chce do roku dosiahnuť 2050 klimatickú neutralitu. Na dosiahnutie tohoto cieľa prijala viaceré opatrenia na boj proti klimatickým zmenám v rámci Európskej zelenej dohody. Tento ambiciózny cieľ si vyžaduje prechod na nízko uhlíkové hospodárstvo. Pre regióny závislé na fosílnych palivách, ako je napríklad uhlie, alebo regióny s ťažkým priemyslom to sprvoti prinesie straty, ktoré im chce EÚ pomáhať vykryť.


Prečítajte si viac o tom, čo robí EÚ na zmierňovanie klimatických zmien.

Európska komisia preto v januári 2020 navrhla zriadiť špeciálny fond - Fond spravodlivej transformácie, z ktorého by sa mala poskytovať pomoc pri riešení sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dopadov prechodu na ekologické hospodárstvo. Ide o súčasť investičného plánu Európskej zelenej dohody vo výške 1 bilióna eur.

Kto dostane peniaze?

K financovaniu by mali mať prístup všetky krajiny, no najviac peňazí by malo putovať do regiónov, ktoré čakajú najväčšie zmeny. Ide napríklad o oblasti závislé od fosílnych palív, ako je uhlie, rašelina a ropná bridlica. Pri financovaní sa bude brať do úvahy aj bohatstvo konkrétnej krajiny.


Viac peňazí pre regióny


Počas septembrového plenárneho zasadnutia Európsky parlament vyzval k navýšeniu pomoci pre regióny, aby bol prechod na ekologickejšie hospodárstvo úspechom.


Poslanci pripomenuli, že z rozpočtu EÚ na roky 2021-2027 musí byť na Fond spravodlivej transformácie vyčlenených oveľa viac prostriedkov. Navrhujú, aby naň z rozpočtu EÚ šlo 25 miliárd plus 32 miliárd z ozdravného plánu po koronakríze. Prehľad uvádzame v tabuľke nižšie.


Postup rokovaní a navrhovaná výška fondu

Peniaze z rozpočtu EÚ

Financovanie z ozdravného plánu po koronakríze

Návrh Európskej komisie - 14. januára 2020

7,5 miliardy €

X

Revidovaný návrh Európskej komisie - 28. mája 2020

€11 miliárd €

32 miliárd €

Stanovisko regionálneho výboru EP - 15. júla 2020

25 miliárd €

32 miliárd €

Dohoda Európskej rady - 21. júla 2020

7,5 miliardy €

10 miliárd €

UznesenieEurópskeho parlamentu - 16. septembra 2020

25 miliárd €

32 miliárd €Pri prechode na ekologické hospodárstvo nesmie nikto ťahať za kratší koniec

Parlament vo svojej správe prijatej na septembrovom plenárnom zasadnutí predložil niekoľko návrhov týkajúcich sa fungovania Fondu pre spravodlivú transformáciu. Poslanci tu žiadajú nasledovné:


1. Udržateľné investície

 • do mikropodnikov a malých a stredných podnikov vrátane startupov a udržateľného turizmu,
 • inteligentnej a udržateľnej mobility a ekologickej dopravenej infraštruktúry,
 • projektov proti energetickej chudobe, najmä v sociálnom bývaní a do ekologického vykurovania mestských štvrtí,
 • ekologickej infraštruktúry.

2.  Spolufinancovanie projektov zameraných na najzraniteľnejšie komunity v každom regióne do výšky 85%.

3. 1% z celkovej sumy pre ostrovy a ďalšie 1% pre najvzdialenejšie regióny.

4. 18% z celkových zdrojov fondu pre krajiny, ktoré znižujú svoje emisie skleníkových plynov najrýchlejšie a iba 50% z vnútroštátnych prostriedkov pre tie, ktoré sa ešte nezaviazali k cieľu znižovania emisií do roku 2050.

Poslanci tiež požadujú, aby regióny, ktoré sú veľmi závislé od ťažby a spaľovania uhlia, lignitu, ropných bridlíc alebo rašeliny, mohli využívať prostriedky z fondu na investovanie do projektov pre zemný plyn, ak sú podľa nariadenia o taxonómii klasifikované ako environmentálne udržateľné.

Poslanci sú aj za presun zdrojov z iných kohéznych fondov na báze dobrovoľnosti.

Baníci v podzemnej uhoľnej bani ©Peruphotoart/AdobeStock  
Kam sa plánuje investovať z Fondu spravodlivej transformácie  
 • malé a stredné podniky a nové firmy  
 • výskum a inovácie  
 • dostupná čistá energia, znižovanie emisií, energetická účinnosť a obnoviteľná energia 
 • digitalizácia a digitálna konektivita  
 • regenerácia a dekontaminácia území a obnova krajiny  
 • obehové hospodárstvo vrátane prevencie a redukcie odpadu, efektívnosť zdrojov, opätovné využívanie a oprava vecí, recyklácia  
 • školenie a preškoľovanie pracovníkov pre nové povolania  
 • pomoc pri hľadaní práce  
 • transformácia existujúcich zariadení, ktoré vypúšťajú veľa emisií uhlíka  

Platforma pre spravodlivú transformáciu


V júni Európska komisia spustila svoju platformu pre spravodlivú transformáciu, prostredníctvom ktorej poskytuje podporu zúčastneným stranám z verejného aj súkromného sektora z uhoľných alebo iných uhlíkovo náročných regiónov. Táto platforma bude obsahovať databázu projektov a odborníkov a bude slúžiť ako priestor na výmenu informácií a technického poradenstva.

Ako sa postupovalo pri vytváraní tohto fondu

Európsky parlament už v marci 2018 vyzval k vytvorenie komplexného fondu, z ktorého by sa poskytovala finančná podpora pri transformácii sektora energetiky.


Európska komisia v januári predstavila svoj návrh na zriadenie Fondu pre spravodlivú transformáciu, ktorý by mal pomáhať najviac zasiahnutým regiónom.


V júli 2020 sa európski lídri zhodli na menšej čiastke pre plán hospodárskej obnovy a dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027, čím utrpel aj rozpočet pre Fond spravodlivej transformácie. Parlament tieto škrty veľmi kritizoval.

Počas svojho plenárneho zasadnutia 23. júla Parlament žiadal Európsku radu, aby zdôvodnila svoje masívne škrty pre Fond spravodlivej transformácie a program InvestEU v kontexte Európskej zelenej dohody. Tá je pre EÚ dlhodobou prioritou a nesmie byť vystavená riziku, že nebude dostatočne financovaná.

Po septembrovom plenárnom zasadnutí by sa mali čo najskôr začať rokovania s Radou a Komisiou o všetkých otázkach okrem finančného rozpočtu. Presná výška financovania bude známe po dosiahnutí konečnej dohody o rozpočte EÚ na roky 2021 - 2027.