Prečo chce Európsky parlament viac vlastných rozpočtových zdrojov pre EÚ 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Európska únia bude postupne zavádzať nové príjmy pre svoj rozpočet, z ktorého bude investovať do budúcnosti a financovať hospodársku obnovu po koronakríze.

Európsky parlament, Komisia a Rada EÚ sa 10. novembra 2020 dohodli na novom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 ako aj o 750-miliardovom hospodárskom ozdravnom balíku. Súčasťou dohody je aj záväzný harmonogram na zavádzanie nových zdrojov príjmov pre európsky rozpočet vrátane dane za nerecyklovaný plastový odpad, dane pre digitálnych gigantov a zahraničných znečisťovateľov.

Prečítajte si viac o dlhodobom rozpočte EÚ.

Jedným z nových príjmov EÚ je aj špeciálna daň za plasty.  

Vlastné zdroje EÚ


Členské krajiny EÚ prispievajú do spoločného rozpočtu EÚ, aby mohli dosahovať spoločné ciele. Európsky rozpočet je na rozdiel od tých národných rozpočtom investičným, čo znamená, že nemôže fungovať s deficitom. V zmluvách o EÚ sa uvádza, že rozpočet Únie musí byť „plne financovaný z vlastných zdrojov.“

Tieto zdroje príjmov EÚ určuje jednomyseľne Rada po konzultácii s Parlamentom. Následne ich musí ratifikovať každá členská krajina EÚ. Systém vlastných zdrojov sa počas tridsiatich rokov takmer nezmenil, no Parlament dlho žiadal jeho reformu.

Aké vlastné zdroje už EÚ má?


Pretože rozpočet EÚ musí byť vždy vyvážený, ročné príjmy musia úplne pokrývať ročné výdavky.

Súčasné príjmy EÚ  
 • Tradičné vlastné zdroje (hlavne clá, v minulosti tiež odvody z cukru; v roku 2018 tvorili 13% vlastných zdrojov EÚ) 
 • Vlastné zdroje založené na DPH (prevod percenta z odhadovanej DPH vybranej krajinami EÚ; v roku 2018 predstavovali 11% príjmov) 
 • Zdroje založené na hrubom národnom dôchodku (krajiny EÚ prevádzajú časť svojho ročného hrubého národného dôchodku; v roku 2018 tvoril 66% príjmu z vlastných zdrojov) 
 • Ostatné príjmy (pokuty firmám za porušovanie hospodárskej súťaže, príspevky nečlenských krajín do určitých programov EÚ a dane z platov zamestnancov EÚ; v roku 2018 tvorili 10% celkových príjmov EÚ). 

Od 1. januára 2021 existuje nová daň za nerecyklované plastové obaly.Toto by mohlo pomôcť zredukovať používanie plastov na jedno použitie, podporiť recykláciu ako aj obehové hospodárstvo.

Päť krajín EÚ (Rakúsko, Dánsko, Nemecko, Holandsko a Švédsko) využíva tzv. rabaty, do rozpočtu EÚ prispievajú nižšou mierou svojich príjmov než ostatné členské štáty.

Ako sa bude reformovať systém vlastných zdrojov EÚ?


Európsky parlament dlho zastával názor, že systém príjmov EÚ je neprehľadný, nespravodlivý a vyžaduje si reformu, aby sme mohli pomocou neho čeliť súčasným problémom a dosahovať výsledky, ktoré majú význam pre občanov.

V záujme zníženia závislosti od príspevkov členských štátov založených na HND a DPH Parlament žiadal zaviesť nové príjmy súvisiace s politikami a cieľmi EÚ. Pri záväznej dohode z 10. novembra 2020 bol stanovaný nasledovný harmonogram na ich zavádzanie.

  Harmonogram zavádzania nových zdrojov pre rozpočet EÚ 
  • Do 2023: výnosy zo systému obchodovania s emisiami (systém, ktorý obmedzuje vypúšťanie emisií z priemyslu, energetiky a leteckej dopravy.)  
  • Do 2023: zdaňovanie digitálnych služieb (spravodlivé zdanenie digitálnej ekonomiky) 
  • Do 2023: kompenzácia emisií uhlíka na hraniciach („clo“ za uhlík pri dovoze určitého tovaru z krajín mimo EÚ. Môže zabezpečiť rovnaké podmienky pre firmy v boji proti zmenám klímy) 
  • Do 2026: daň z finančných transakcií (finančný sektor musí platiť spravodlivý podiel daní) 
  • Do 2026: rozpočtové príjmy spojené s podnikovým sektorom alebo nový spoločný základ dane z príjmu právnických osôb 

  V rámci množstva nových právnych predpisov, ktoré majú do polovice storočia pomôcť dosiahnuť klimatickú neutralitu, Európska komisia 14. júla 2021 zverejnila návrh na nový vlastný zdroj rozpočtu - mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach. Nová tarifa bude zdaňovať dovoz (napríklad železa a ocele, cementu, hliníka alebo hnojív) z krajín, ktoré neznižujú emisie uhlíka podobnou mierou ako EÚ.

  Komisia tiež predložila návrh na revíziu systému obchodovania s emisiami (ETS) v súlade s novým cieľom EÚ znížiť do roku 2030 emisie najmenej o 55%. Výnosy z aukcií ETS budú slúžiť tiež ako vlastný zdroj EÚ.

  Na jeseň 2021 by mala Komisia zverejniť návrh novej európskej digitálnej dane.

  Aké výhody prinesú novú vlastné zdroje EÚ


  Tieto nové zdroje príjmov pomôžu splatiť spoločný dlh, ktoré si krajiny EÚ berú na oživenie hospodárstva po koronakríze. Ak by EÚ nemala nové vlastné zdroje, požičané peniaze by sa museli splácať prostredníctvom vyšších príspevkov krajín EÚ na základe HND alebo by sme museli zoškrtať rozpočet pre viaceré európske programy. Parlament tu chcel zaistiť, aby bremeno neznášali daňoví poplatníci, ale technickí giganti, daňoví podvodníci, veľkí zahraniční znečisťovatelia a ďalší, ktorí v súčasnosti neplatia svoj spravodlivý podiel daní.

  Vďaka novým zdrojom bude možné lepšie financovať priority EÚ - ako je napríklad Zelená dohoda a digitálna transformácia. Podporia aj fungovanie jednotného trhu a znížia závislosť EÚ od národných príspevkov založených na HND.

  Ako sa rozhoduje o financovaní európskeho rozpočtu


  Po konzultácii s Parlamentom je systém vlastných zdrojov EÚ jednomyseľne prijatý v Rade. Potom ho musia ratifikovať všetky krajiny EÚ. Parlament prijal svoje stanovisko k vlastným zdrojom financovania EÚ 16. septembra 2020. 16. decembra 2020 poslanci schválili dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021-2027 ako aj dohodu o postupnom zavádzaní nových zdrojov.

  Po ratifikáciivšetkými krajinami EÚ sa reforma financovania rozpočtu EÚ uplatňuje so spätnou platnosťou od 1. januára 2021, čo umožňuje EÚ požičať si na sociálne a hospodárske oživenie EÚ 750 miliárd eur.