Mechanizmus právneho štátu sa má uplatňovať hneď od 1. januára, zdôrazňujú poslanci 

Tlačová správa 
Plenárne zasadnutie 
 
 

Zdieľať túto stránku: 

  • zbytočnosť nezáväzného politického vyhlásenia Európskej rady k mechanizmu právneho štátu 
  • historický význam balíka dlhodobého rozpočtu, fondu obnovy a nariadenia o právnom štáte 
  • kontraproduktívnosť zastaraného pravidla jednomyseľnosti v Rade  
Mechanizmus právneho štátu bol schválený 16. decembra a je záväzný pre každého vrátane členských štátov a Komisie ©DM/AFP  

Európsky parlament vo štvrtok spochybnil stanovisko Európskej rady o možnom odklade uplatňovania mechanizmu na ochranu právneho štátu až do prípadného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Parlament v nelegislatívnom uznesení o Viacročnom finančnom rámci (VFR), medziinštitucionálnej dohode, európskom nástroji obnovy a nariadení o právnom štáte privítal balík budúceho dlhodobého financovania EÚ vrátane mechanizmu, ktorý podmieňuje čerpanie prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, a vyzdvihol jeho historický význam. Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 496 (za): 134 (proti): 65 (zdržalo sa hlasovania), nadväzuje na stredajšiu rozpravu o záveroch decembrového samitu lídrov členských štátov EÚ.

Podmienenosť financovania dodržiavaním zásad EÚ platí od 1. januára

Závery Európskej rady z 11. decembra, podľa ktorých by Európska komisia nemala uplatňovať mechanizmus na ochranu právneho štátu až do prípadného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci možnej žaloby o jeho neplatnosti, sú podľa poslancov nepotrebné. Dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou (ministrov) EÚ totiž jasne stanovuje, že ustanovenia nariadenia o podmienenosti čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu sa budú uplatňovať od 1. januára 2021, zdôrazňujú poslanci.

Parlament pripomína, že Európska rada podľa Zmluvy o Európskej únii nevykonáva legislatívnu funkciu. Žiadne politické vyhlásenie hláv štátov a vlád EÚ nemožno preto považovať za výklad právnych predpisov, zdôrazňujú poslanci. Komisia je v tejto súvislosti úplne nezávislá a závery Európskej rady pre ňu nemôžu byť záväzné pri uplatňovaní právnych aktov, dodávajú zákonodarcovia.

Zbytočné prieťahy kvôli pravidlu jednomyseľnosti

Parlament vyjadril hlboké poľutovanie nad tým, že vzhľadom na pravidlo jednomyseľnosti v Rade bolo prijatie celého balíka budúceho financovania Únie neprimerane zdržané. Prekonaním požiadavky jednomyseľnosti, ktorá predstavuje prekážku napríklad v procese schvaľovania Viacročného finančného rámca či rozhodnutia o nových vlastných zdrojoch financovania EÚ, by sa podľa poslancov mala zaoberať nadchádzajúca Konferencia o budúcnosti Európy.


Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie