InvestEU: Program EÚ na podporu investícií (video) 

Aktualizované: 
 
Vytvorené:   
 

Zdieľať túto stránku: 

Nový program InvestEU bude pokračovať v úsilí o zvýšenie investícií v Európe, podporovať obnovu a pripravovať našu ekonomiku na budúcnosť.

Počas marcového plenárneho zasadnutia poslanci Európskeho parlamentu odobrili vytvorenie investičného programu InvestEU na obdobie 2021-2027. Tento program je nástupcom Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý bol zriadený v roku 2015 ako súčasť Junckerovho plánu na mobilizáciu investícií z verejných aj súkromných zdrojov. Nový program InvestEU spojí finančné nástroje zamerané na podporu investícií, ktoré sú rozhodujúce pre hospodársky rast.


EÚ chce stavať na doterajších investičných úspechoch


Keď bol Jean-Claude Juncker v roku 2014 zvolený za predsedu Európskej komisie, predstavil svoj investičný plán na prekonanie následkov hospodárskej a finančnej krízy, ktorá vypukla v roku 2008.


Myšlienkou Európskeho fondu pre strategické investície bolo využitie obmedzených zdrojov z rozpočtu EÚ na poskytnutie záruk Európskej investičnej banke, aby banka mohla financovať aj rizikovejšie projekty, a tým povzbudiť ďalších investorov, aby sa zapojili.


Cieľom bolo mobilizovať 500 miliárd eur z verejných aj súkromných zdrojov, čo sa do konca roka 2020 podarilo prekonať. Koronakríza, ekologizácia a digitalizácia si však budú vyžadovať ďalšie financovanie.


Ako bude fungovať program InvestEU

V rámci nového programu bude zriadená záruka EÚ vo výške približne 26,2 miliárd eur. Tá investičným partnerom umožní prevziať vyššie riziká a podporí tak projekty, ktoré by sa inak nemohli uskutočniť. Hlavným investičným partnerom bude aj naďalej Európska investičná banka. K záruke EÚ budú mať tiež priamy prístup aj národné záručné banky a medzinárodné finančné inštitúcie.


Podporou projektov, ktoré prilákajú mnohých ďalších investorov, by mal program InvestEU zmobilizovať investície v celej EÚ vo výške viac ako 372 miliárd EUR. Prispeje to k oživeniu hospodárstva a plneniu dlhodobých priorít EÚ.


Krajiny EÚ budú môcť alokovať zdroje pre InvestEU zo štrukturálnych fondov alebo z prostriedkov, ktoré dostávajú z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého cieľom je obnoviť ekonomiku po koronakríze. „InvestEU je flexibilný nástroj, ktorý umožní členským štátom naplánovať využitie svojich finančných prostriedkov, aby nemuseli byť len koncovými príjemcami fondov,“ uviedol počas plenárnej rozpravy 9. marca spoluautor parlamentného stanoviska José Manuel Fernandes (EPP, Portugalsko).


Zameranie na udržateľnosť, malé a stredné podniky a inovácie


Záruka EÚ bude môcť byť použitá na štyri ciele:


  • Udržateľná infraštruktúra: 9,9 miliárd eur
  • Výskum, inovácie a digitalizácia: 6,6 miliárd eur
  • Malé a stredné podniky: 6,9 miliárd eur
  • Sociálne investície a zručnosti: 2,8 miliárd eur

Minimálne 30% investícií v rámci InvestEU by malo smerovať k splneniu klimatických cieľov EÚ. Všetky štyri oblasti budú zahŕňať projekty na podporu spravodlivého prechodu na klimatickú neutralitu. Investičné projekty, ktoré dostanú podporu EÚ, budú monitorované, či nepoškodzujú životné prostredie.


Dôležitým aspektom programu InvestEU je podpora inovácií a malých podnikov. Jeho predchodca podporoval napríklad nemeckú biotechnologickú firmu BioNTech, ktorá spolu s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer vyvinula prvú vakcínu proti Covid-19 schválenú v EÚ. Viac o tom vo videu.


Pri rokovaniach s Radou poslanci z výborov pre rozpočet a hospodárske a menové veci zabezpečili, aby bola malým a stredným podnikom zasiahnutým krízou Covid-19 poskytnutá kapitálová podpora. Predsedníčka hospodárskeho výboru a spoluautorka parlamentného stanoviska Irene Tinagli (S&D, Taliansko) to označila za „asi najdôležitejší výsledok, ktorý sme ako Parlament dosiahli“ počas rozhodovacieho procesu.